Intervju

PORUKA BH. POLITI?KIM FAKTORIMA IZ KANADE: POSVETITE PAŽNJU ANTIBOSANSKOJ KOALICIJI U DIJASPORI

PORUKA BH. POLITI?KIM FAKTORIMA IZ KANADE: POSVETITE PAŽNJU ANTIBOSANSKOJ KOALICIJI U DIJASPORI

Obra?anje Rami?a pro?itajte u nastavku:

“Skupština grada Chicagoa je 19. jula ove godine na sjednici Skupštine jednoglasno usvojila po prvi put u historiji Chicaga Rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Tom rezolucijom Skupština Chicagoa je proglasila 11. juli danom se?anja na žrtve genocida u Srebrenici i ujedno se obavezala da se svakog 11. jula svake godine na odre?eni na?in izvršiti komemoraciju tog najve?eg zlo?ina poslije holokausta u Evropi.

U realizaciji ovog izuzetno važnog doga?aja za kulturu sje?anja pored Bošnjaka iz grada Chicagova u?estovao je i Institut za istraživanje genocida u Kanadi koji je svojim stru?nim ekspertizama radio kako na draftu Rezolucije tako i na samom procesu lobiranja za u svajanje Rezolucije kod ?lanova Skupštine Chicagoa.

Zašto je ovo veliki uspjeh? Televizija Hayat je ve? objavila ovu izuzetno važnu informaciju u kojoj smo mi rekli iz da se radi o gradu u kome je antibosanska koalicija najrazvijenija u svijetu u kojem srpski lobi igra važnu ulogu sa izuzetno velikim materijalnim sredstvima i gdje je za?etak ?etni?kog pokreta nakon II Svjetskog rata zajedno sa Hamiltonom i Torontom u Kanadi. Zna?i, Chicago, Hamilton i Toronto su gradovi u kojima je taj pokret bio najrazvijeniji i o?uvao se do današnjih dana.

Prije nekoliko dana ja kao direktor IGK sam informisan iz Chicagoa da su Srbi u Chicagu i njihove organizacije, zajednice, srpska crkva, srpska kulturna društva, srpski kongres i sve druge organizacije zajednice pokrenuli široku akciju i kampanju da Skupština grada Chicagoa opozove Rezoluciju koju je donijela 19. jula. To bi bilo prvi put poslije genocida u Srebrenici da jedan grad u svijetu ili gradska Skipština izvrši opoziv svoje vlastite Rezolucije. To bi bio veliki udar na istinu i pravdu ali isto tako bio veliki moralni udar na samu Skupštinu Chicaga, gradona?elnika koji je potpisao Rezoluciju, ?lanove gradske Skupštine i sve prijatelje istine i pravde u Chicagu.

Ju?er sam informiran iz Chicaga od saradnika IGK da je Srpska pravoslavna crkva u Chicagou zajedno sa drugim srpskim organizacijama preduzela akciju i da u toj akciji imaju odre?enog uspjeha. Prema informacijama sa kojima mi raspolažemo vrši se pritisak na ?lanove Skupštine Chicaga da povuku svoj glas za usvajanje Rezolucije. 13. septembra ove godine kada je zakazana posebna sjednica gradske Skupštine na kojoj ?e se ponovo izvršiti razgovor i pri?a o Rezoluciji.

Ovdje želim napomenuti da je sponzor Rezolucije ?lan gradske Skupštine Chicaga i dalje na našoj strani i da ?e uložiti svu svoju snagu zajedno s nama da ostali ?lanovi Skupštine potvrde usvajanje Rezolucije. Ovo jasno govori koliko je težak proces usvajanja Rezolucije odnosno borbe za istinu, pravdu i kulturu sje?anja. Istovremeno ovo treba da bude poruka svim probosanskim snagama u BiH, svim politi?kim faktorima da povedu više ra?una o antibosanskoj koaliciji u dijaspori da podrže rad organizacija i zajednica koje se bore ne samo za istinu, pravdu i kulturu sje?anja ve? i državu Bosnu i Hercegovnu u dijaspori. Posebno u sjevernoameri?koj dijaspori gdje nažalost bh. politi?ki faktor nije uložio dovoljno snage, ni materijalne, ni duhovne ni ljudske da se oda priznanje kako pojedincima tako i organizacijama i zajednicama koje ulažu izuzetne napore u borbi za istinu i pravdu.

Trinaestog septembra IGK ?i imati svoga predstavnika na sjednici Skupštine Chicaga. Mi ?emo izvršiti još jednom obrazloženje zašto je potrebno da se usvoji rezolucija, istovremeno ?emo re?i da je apsolutno nemoralno da gradska Skupština koja je ve? jednom usvojila Rezoluciju ponovo raspravlja o Rezoluciji o najve?em zlo?inu nakon holokausta u Evropi. Duboko sam ubije?en i nadam se da ?e i ovoga puta istina i pravda pobijediti, da je istina i pravda na strani žrtava genocida u Srebrenici, da je u Chicagu u jednom od najve?ih svjetskih centara još uvijek dovoljno moralne snage, dovoljno ljudi koji znaju šta se desilo u Srebrenici i koji odaju  i žele da odaju poštovanje i pijetet žrtvama genocida u Srebrenici” – kazao je Emir Rami?, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

https://www.youtube.com/watch?v=lUHVd2wm0So

Vijesti: