Intervju

Evropski parlament

Poštovani,
Institut za istraživanje genocida Kanada je dobio poziv od Romeo Franz predsjednika Komisije Evropskog Parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo i podpredsjednika Komisije Evropskog Parlamenta za kulturu i obrazovanje za aktivno prisustvo sjednici 
Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje (SAPC) Evropskog parlamenta koji ?e se sastat sa delegacijom iz Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovnih sastanaka u martu. Delegaciju ?ine parlamentarci i vladini zvani?nici iz Bosne i Hercegovine.
Komitet za stabilizaciju i pridruživanje (SAPC) Evropskog parlamenta nam je dao priliku da unaprijed stupimo u kontakt sa odgovornim poslanicima Evropskog parlamenta po pitanju otvaranja pregovora za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji. Dato nam je 20 minuta da iznesemo mišljenja organizacija, zajednica i pojedincaca bosanskohercegova?ke dijaspore u Kanadi sa posebnim osvrtom da govorimo o metodi našeg uspješnog lobiranja za bosanskohercegova?ke interese u Kanadi. 
U cilju što efikasnije pripreme molim vas da slobdno predložite sve što smatrate da treba re?i. Predložio sam da nam iz Kanade daju bar još jednu osobu za u?eš?e.
Svako dobro.
Emir Rami?

Vijesti: