Naučna istraživanja

Nad Bošnjacima i njihovim nacionalnim vrijednostima se vršiti duhovni i mentalni genocid

 

 

Nad Bošnjacima i njihovim nacionalnim vrijednostima se vršiti duhovni i mentalni genocid

 

 

 

Nad Bošnjacima i njihovim nacionalnim vrijednostima se  vršiti duhovni i mentalni genocid

 

 

 

Sve što je vezano za Bošnjake sistematski se guši, progoni i diskreditira od strane vladajućih srpskih struktura, a vrhunac toga je svakako realizacija sistematskog ubijanja i progona što je meÄ‘unarodno pravo kvalificiralo genocidom. Tokom rata radilo se o fizičkom genocidu, a danas se nad Bošnjacima i njihovim nacionalnim vrijednostima nastoji vršiti duhovni i mentalni genocid.

 

Osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti {BANU} ima historijski značaj u afirmaciji nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda, njegove tradicije i naučnih, kulturnih i umjetničkih dostignuća. Osnivanjem BANU realizira se težnja Bošnjaka da dobiju važan stup opstanka, očuvanja identiteta i afirmacije svojih vrijednosti i identiteta. Bošnjaci su pokazali intelektualnu snagu svoga naroda.

 

 

 

BANU ce posebno trebati raditi na  afirmaciji bošnjačkog identiteta, koji je bošnjačkom narodu bio oduziman. Bosnjaci su bili definirani kao vjerska grupa, etnička zajednica, ne¬opredijeljeni, u predvorju. Dokazali su da mogu izdržati nevjerovatne stvari. Posebno u posljednjem ratu. Sada treba da dokažu da su sposobni da stvaraju na nivou koji je u svijetu prepoznat i priznat. Istina, Bosnjacima pojedinci priznaju te kvalitete, ali im ne priznaju vladajuće strukture politike i intelektualnih oligarhija, koje su u službi snaga kojima oni smetaju. Smeta im to što na Balkanu postoji grupa muslimana. Ova akademija bit će akademija nauke i nije ni protiv koga. Ona je za sve što je dobro, što je napredak, duhovna vrijednost i moralni dignitet. Vrlo brzo će se to pokazati.

 

 

 

BANU je mjesto gdje će se okupljati Bošnjaci i biti na jednom mjestu, kao jedno tijelo i je¬dna duša, i braniti se i odbraniti od svih napada i biti svjesni svoje samobitnosti i svog prava na Balkanu. Bosnjaci imaju samo jedan zahtjev, a to je da hoće da imaju sve što imaju svi narodi na Balkanu i u Evropi.

 

 

 

Odluka bošnjačke inteligencije da se okupi i na nacionalnom nivou te definira svoje djelovanje, posebno na afirmaciji bošnjačkog identiteta je veoma bitna. Cilj Bošnjačke akademije je da radi na afirmaciji najzapostavljenijeg naroda. Još je posve normalno da se koristi izraz muslimani, a ne Bošnjaci. TakoÄ‘er, ne prihvata se bosanski jezik. Jedini narod kojem je državnim ediktom oduzeto pravo na ime i ime jezika jesu Bošnjaci. Odrastali su  kao pripadnici grupe neopredijeljenih. Pri tome se očekivalo da se ta grupa počne opredjeljivati izmeÄ‘u Srba i Hrvata. Neopredijeljen znači biti neopredijeljen dok se ne opredijeliš. Bilo je jasno da se sve priprema za išÄezavanje te grupe, tog naroda. Treba raditi na afirmaciji ili reafirmaciji Bošnjaka. To nije izmišljanje novog imena, već afirmacija onoga koje je funkcioniralo stoljećima, kao i ime bosanskog jezika  afirmacija ijacanje bosnjackog jedinstva. Bosnjacka nacija je sistematski i institucionalno brisana. Bošnjaštvo je odumiralo i gasio se pojam bosanskog jezika. Važan je unutrašnji integritet i kohezivnost bošnjačkog naroda. Mora se ujediniti nekim duhovnim vezama. Nad Bošnjacima se provodi, ne fragmentacija, već atomizacija. Jer, atom je taj koji se više ne može dijeliti. Dakle, žele da ih svedu na jedinke, da ih dovedu do elementarnih čestica, do pojedinaca koji nemaju ništa zajedničko i nisu dio integrativnih procesa. Zato se ide na uništavanje bošnjačkog tkiva.

 

 

 

Bošnjački narod je tokom svoje egzistencije prolazio kroz mnoge teške i mučne faze razvoja tokom svoje povijesti: od osporavanja nacije, političke dezorijentisanosti, gubitka identiteta, duhovnih padova, razjedinjenosti, raznih slabosti i nametnutih asimilacija, pa do, evo, odbrane domovine, vjere i vjerskih prava, buÄ‘enja nacionalne svijesti Bošnjaka, odbrane tradicionalnih i kulturnih vrijednosti do osnivanja Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Savladavanje brojnih poteškoća je još više osnažilo bošnjačko biće.

 

 

 

Kao što srpski narod ima pravo na Srpsku akademiju nauka i umetnosti (SANU) i hrvatski na Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti (HAZU), tako i bošnjački narod ima pravo na Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti (BANU), a opet sva tri naroda imaju pravo i na multietničku Akademiju nauka i umjetnosti BiH (ANUBIH). Najobjektivnije gledano to je pravedno! Zašto da se te akademije boje konkurencije kad BANU u njima ne vidi konkurente već svoje saradnike koji bi trebali zajednički raditi na afirmaciji općih pozitivnih vrijednosti.

 

 

 

BANU je ispoštovala sve standarde kojima se garantuje kvalitet rada institucije! Radit će na razvijanju novih modela u procesu naučnog usavršavanja koji integrišu naučna istraživanja kroz odjeljenja društveno - humanističkih nauka, islamske tradicije, umjetnosti, prirodno - matematičkih nauka, medicinskih nauka, tehničkih nauka. Njeni članovi su ugledni intelektualci, Bošnjaci koji su spremni prihvatiti i podnijeti sav teret obaveza kako bi dali svoj doprinos u što kvalitetnijem radu ustanove. Na kraju, BANU se ne boji izazova koje imaju ostale evropske akademije nauka i umjetnosti, već ih s ozbiljnošÄ‡u prihvata i svojim kvalitetom rada nastojat će uzeti učešÄ‡a u zajedničkim meÄ‘unarodnim projektima, ravnopravno sa ostalim evropskim akademijama.

 

 

 

Akademija nauka kao vrhunski izraz naučnog i kulturnog djelovanja jedne države podrazumijeva da se u njoj rješavaju naučna pitanja i problemi, te da bude priznata u naučnim krugovima širom svijeta, što je za Bošnjačku upitno. Pokušaj da se akademija svede na nivo etnički ili neki drugi partikularni interes marginalizira je i svodi je na nešto što u evropskim razmjerima neće imati veći dignitet. Stvaranje Bošnjačke akademije s jedne, te Akademije nauka i umjetnosti RS s druge strane, uz najave formiranje hrvatske ne smije produkovati zaborav Akademije nauka i umjetnosti BiH  i ne smije se preustiti odreÄ‘enim centrima da je destruiraju i da je dezintegriraju.

 

 

 

Bošnjaci ne smiju želiti etničku podjelu, tj. odbacivati graÄ‘ansku državu BiH i njene institucije.  To je plan svih neprijatelja države Bosne i Hercegovine.  Dok se god Bošnjaci ne vrate ciljevima koje su postavili i ostvarili glasanjem za suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu, dotle će BiH propadati, a time prvenstveno bošnjački narod, koji nema izgraÄ‘en državotvorni identitet.  Borba za državu Bosnu i Hercegovinu nema alternativu, a svaki oblik etnocentrične politike, državu ruši.  Ukidanje bosanskohercegovačkog nacionalnog identiteta nigdje nas neće odvesti do u obezdržavljenje i propast. 

Vijesti: