Naučna istraživanja

Mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici - Da se ne zaboravi

Mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici - Da se ne zaboravi 

Genocid predstavlja bilo koje djelo počinjeno u namjeri da se u cjelosti ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina. {UN Konvencija}
Povodom obilježavanja dvadesetjednu  godinu od genocida počinjenog nad Bošnjacima Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenici, u julu 1995. godine, Institut za istraživanje genocida Kanada proglašava  - Mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici - Da se ne zaboravi u periodu od 11 06. do 11. 07. 2016.
Dvije decenije nakon genocida počinjenog u Srebrenici, na teritoriji sigurne zone Ujedinjenih nacija, u julu 1995, evidentne su posljedice zločina genocida meÄ‘u preživjelim žrtvama koje se manifestiraju u bitnim aspektima ljudske i društvene egzistencije, individualnog i društvenog života. Rezultati agresije i genocida su u fundamentu bosanskohercegovačkog društva i države, njenog sistema, organizacije, funkcioniranja i funkcija, a tragovi zločina mogu se zapaziti i uočiti preko jasno prepoznatljivih različitih oblika manifestiranja, od negiranja genocida, predstavljanja zločinaca kao heroja, pa sve do otkrivanja i identifikacije tijela žrtava iz masovnih grobnica, društvene marginalizacije i diskriminacije povratnika i preživjelih žrtava, te nedovoljno djelotvornog i neefikasnog tužilaštva i pravosuÄ‘a. Iako je Dejtonskim mirovnim sporazumom ostvaren prekid oružanog sukoba i uspostavljen mir, nažalost, Sporazum je verificirao faktičke, društvene, političke, nacionalne i etničke protivrječnosti, a time postao generator mnogih aktuelnih i dugoročnih problema. Izvršeni zločin genocida i drugi oblici zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava doprinijeli su formiranju i učvršÄ‡ivanju nepovjerenja kao bitne prepreke obnove i razvoja društva i države.  Mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici - Da se ne zaboravi je prilika je da se iznesu stavovi o najaktuelnijim kršenjima sloboda i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Istraživači iz raznih naučnih disciplina će u okviru Mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici - Da se ne zaboravi kritički proučiti historijsko, demografsko, društveno, psihološko, kulturno, političko i ekonomsko naslijeÄ‘e i posljedice genocida počinjenog u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici, u julu 1995, kako na lokalne zajednice tako i na bosanskohercegovačko društvo u cjelini, ali i šire. Dvije decenije nakon genocida počinjenog na teritoriji „Sigurne zone Ujedinjenih nacija“ u julu 1995, od posebnog je značaja jačanje i podrška preživjelim žrtvama genocida. Mjesec sjećanja na genocid u Srebrenici - Da se ne zaboravi  je, pored ostalog, prilika da se razmijene iskustva i da se dobije jedinstven uvid u stanje pravosuÄ‘a, tranzicijske pravde i pomirenja, kao i postignuća u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i dostojanstva žrtava genocida. 

 
The month of memory of the genocide in Srebrenica - Never forget
Genocide means any of the acts committed with intent to destroy in whole or in a part, a national, ethnical, racial or religious group. {UN Convention}
To mark the twentiyfirst  anniversary of genocide against Bosniaks of the Republic of Bosnia and Herzegovina on the United Nations designated territory – The U.N. Safe Area Srebrenica – in July 1995, the Institute for Research of Genocide Canada proclaims The month of memory of the genocide in Srebrenica - Never forget - June 11. - July 11 2016.
Two decades after the July 1995 genocide in the United Nation designated Safe Area of Srebrenica, the consequences of genocide are clearly present in the society as a whole; both in the private and public sphere. The consequences of the war of aggression and genocide are manifested in the fundamental structures of the country; in its political and social institutions as well as organizations influencing the society. The legacy of the consequences can be further seen in the form of genocide denial, public glorification of war criminals as heroes, the identification of human remains of the victims in mass graves, social marginalization and discrimination against returnees and survivors to the ineffective work of legal institutions, i.e. prosecutors’ office and the judiciary. While the Dayton Peace Accords stopped the armed conflict, ending the war and initiating peace; unfortunately, it cemented the divide within the social, political, national, and ethnic spheres. As such, it became the generator of present challenges and long-term consequences facing Bosnian society. The crime of genocide and other crimes against humanity and international law committed contributed to the mistrust within the different communities. This is an obstacle for the reconstruction and post-war development of Bosnia’s state and society. The month of memory of the genocide in Srebrenica - Never forget aims to serve as an opportunity to present  the current status of violation of freedoms and human rights in Bosnia and Herzegovina. The scholars from various scientific disciplines will critically analyze the historic, demographic, social, psychological, cultural, political, and economic legacy and consequences of genocide committed in Srebrenica in July 1995 for local communities in Bosnia-Herzegovina and beyond. Two decades after the Srebrenica genocide, it is important to give emphasis to the empowerment of genocide survivors and the need to support them. It is also important to note that the conference aims to provide an overview and an opportunity to exchange knowledge in order to reach a common insight into the work of the state judiciary, transitional justice mechanisms, and tools needed to protect the dignity and rights of genocide survivors. 

Vijesti: