Naučna istraživanja

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} podržava odluku Tužilaštva Mehanizma za međunarodne krivične sudove

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} podržava odluku Tužilaštva Mehanizma za meÄ‘unarodne krivične sudove koje u četiri žalbena osnova ukazuje na pravne i činjenične greške Prvostepenog vijeća Tribunala  i traži da se Radovan Karadžić proglasi krivim za genocid u sedam bosansko-hercegovačkih opština i osudi na kaznu doživotnog zatvora
Istraživači unutar IGK smatraju da je Prvostepeno vijeće napravilo ozbiljne  pravne i činjenične greške: 
Prvo, ocjene Pretresnog vijeća su u suprotnosti sa svim relevantnim, valjanim, pouzdanim, adekvatnim i dovoljnim podacima i dokazima, koji potvrÄ‘uju, verifikuju i dokazuju genocidni plan, genocidnu namjeru i izvršenje genocida nad Bošnjacima u svim okupiranim mjestima Republike Bosne i Hercegovine, gradovima u opsadi, sigurnim zonama UN-a i slobodnim područjima Republike. Navedeno saznanje je objektivno, istinito, naučno saznanje, do koga se došlo svim dosadašnjim relevantnim naučnim istraživanjima;

Drugo, iskazima Pretresnog vijećakojima je data kvalifikacija djelâ su nekonzistentni i nekoherentni unutar sebe, čak imaju odredbe protivurječnosti, ali su istovremeno i nekorespodentni sa faktičkim dogaÄ‘anjima i dogaÄ‘ajima u društvenoj stvarnosti. Eklatantan primjer navedenog stava je ocjena Pretresnog vijeća da su na području sedam bosansko-hercegovačkih općina dokazana ubijanja i drugi masovni zločini protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, tj. actus reus, a nije izveden zaključak o postojanju genocidne namjere, što bi u prevodu značilo da je genocid izvršen bez postojanja genocidne namjere;
Treće, ocjene Pretresnog vijeća duboko vrijeÄ‘aju ljudski um i ismijavaju i ponižavaju žrtve genocida, kao što je, naprimjer, ocjena o kampanji granatiranja Sarajeva, koja je navodno imala za cilj terorisanje stanovništva Sarajeva u opsadi, u kome je, po rezultatima istraživanja ICTY-a, ubijeno, poginulo  i umrlo 18.889 osoba;
ÄŒetvrto, Pretresno vijeće i ovom presudom de facto i de iure negira zločin genocida u Republici Bosni i Hercegovini, čime, imajući u vidu naučnu činjenicu da negiranje genocida predstavlja zadnju fazu procesa genocida, neposredno učestvuje u zločinu genocida nad Bošnjacima, pripadnicima nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve;
Peto, Pretresno vijeće ovom presudom nagraÄ‘uje planere, organizatore i izvršioce zločina genocida i time legalizira i legitimizira upotrebu sile nad nezaštićenim i nenaoružanim civilima i civilnim stanovništvom;
Šesto, Pretresno vijeće je svojim neutemeljenim ocjenama, katastrofalnim i morbidnim kvalifikacijama u potpunosti učinilo besmislenu Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida u društvenoj i sudskoj praksi i ovim nedvosmisleno i eksplicitno podstiče i motiviše vršenje genocida i upućuje na neodgovornost i nekažnjavanje izvršilaca zločina genocida.
Institute for Research of Genocide Canada {IGC} supports the decision of the Prosecutor's Office of the Mechanism for International Criminal Tribunals of the four grounds of appeal on points of law and fact errors of the assessment of the Trial Chamber and requested that Radovan Karadzic is found guilty of genocide in seven BH municipalities and sentenced to a sentence of life prison
Researchers within the IGC considered that the Trial Chamber committed serious legal and factual errors:
First, the assessment of the Trial Chamber is in contravention with all relevant, valid, reliable, adequate, and sufficient data and evidence, which confirm, verify, and prove the genocidal plan, genocidal intent, and genocide against Bosniacs in all the occupied places in the Republic of Bosnia and Herzegovina, towns under siege, UN Safe Areas and free territories of the Republic. This knowledge is objective, truthful, scientific finding, obtained through all until present day relevant scientific research;
Second, statements that qualify underlying acts are inconsistent and incoherent with themselves, they suggest some contradictions, and yet they do not correspond to the facts and events in social reality. The obvious example of this view is the assessment of the Trial Chamber that the murders and other mass crimes against humanity and international law were proven for the territories of seven Bosnia and Herzegovina municipalities, i.e. actus reus, and yet they did not arrive at the conclusion suggesting genocidal intent, which if interpreted means that the genocide was committed free of genocidal intent;
Third, assessment of the Trial Chamber deeply insults the common sense and ridicules and humiliates genocide victims, as in illustration of assessment on shelling campaign in Sarajevo, which allegedly had a purpose to terrorize population of Sarajevo under siege, where, according to the ICTY analysis, 18,889 individuals were murdered, killed or died;
Fourth, Trial Chamber, de facto and de iure, with this Verdict denies the crime of genocide committed in the Republic of Bosnia and Herzegovina, by which, considering the scientific fact that the genocide denial represents the last phase of genocide, they directly take part in the genocide against Bosniacs, members of a national, ethnic, and religious groups as such;
Fifth, Trial Chamber, with this Verdict, rewards the planners, organizers, and perpetrators of crime of genocide, thereby legalize and legitimize the use of force against unprotected and unarmed civilians and civilian population;
Sixth, Trial Chamber, with their uncorroborated assessment, catastrophic and morbid qualifications completely made meaningless the Convention on prevention and punishment of crime of genocide in social and judicial practice, and thus clearly and explicitly inspired and motivated the perpetration of genocide, and refers to no responsibility and no punishment for the perpetrators of genocide.

Vijesti: