Naučna istraživanja

Povodom 24. oktobra, Dana UN – Pod zastavom UN se desio genocid u BiH

Povodom 24. oktobra, Dana UN – Pod zastavom UN se desio genocid u BiH

Na Dan UN-a, 24. oktobar Institut za istraživanje genocida, Kanada još jednom podsjeća javnost širom svijeta da su UN izdale državu Bosnu i Hercegovinu i njene graÄ‘ane. Bosna i Hercegovina je priznata od strane UN-a i meÄ‘unarodne zajednice kao nezavisna i suverena država u aprilu 1992 godine. Odmah poslije priznanja na tu suverenu, meÄ‘unarodno priznatu državu izvršene su agresije Srbije, Crne Gore i Hrvatske sa ciljem osvajanja bosanskohercegovačke zemlje u ime realizacije fašističke ideje Velike Srbije i Velike Hrvatske. Zajedno sa agresijom izvršen je i največi zločin poslije holokausta u Evropi, zločin genocida prije svega nad bošnjačkim narodom. UN su prekršile svoju vlastitu Povelju i nisu imenovali osvajačke, udružene zločinačke poduhvate Srbije, Crne Gore i Hrvatske i njihovih bosanskohercegovačkih petokolonaša protiv Bosne i Hercegovine, agresijom. ÄŒlan 2 tačka 4. Povelje UN kaže: “Svi članovi UN se u svojim meÄ‘unarodnim odnosima suzdržavaju od prijetnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti svake države, te od upotrebe sile na bilo koji drugi način koji nije saglasan sa ciljevima UN”. Dakle ako bilo koja država koristi nasilje protiv druge države automatski krši ovu Povelju i treba se nazvati agresorom. Vijeće sigurnosti UN-a nije prozvalo Srbiju i Hrvatsku agresorima jer bi to automatski dovelo do aktiviranja Poglavlju VII Povelje UN-a kao u slučaju Kuvajta kada je prema Rezoluciji broj 678 Irak označen kao agresor i multilateralne snage su mogle biti upotrebljene u skladu sa naznačenim poglavljem Povelje UN.

Ujedinjene nacije, podržavajući politiku koja je nagradila agresiju, a kaznila žrtve zločina genocida, nisu zaštitile Republiku Bosnu i Hercegovinu - svoju članicu, suverenu, nezavisnu i meÄ‘unarodno priznatu državu, žrtvu oružane agresije i zločina genocida. U pitanju je nedostatak političke volje Vijeća sigurnosti, te neadekvatna i nekozistentna organizacija aparata i organa Ujedinjenih nacija. Znatan broj tih organa, uz to, nije se smatrao obaveznim da sprovodi ni samu Povelju Organizacije, ni meÄ‘unarodno pravo, ni direktive i nareÄ‘enja pretpostavljenih. Žrtve zločina genocida i meÄ‘unarodna demokratska javnost očekivali su da Ujedinjene nacije odlučno djeluju i spriječe zločin genocida. Umjesto toga, Å½rtve zločina genocida i meÄ‘unarodna demokratska javnost očekivali su da Ujedinjene nacije odlučno djeluju i spriječe zločin genocida.
UN su prepustili Republiku Bosnu i Hercegovinu na nemilost vojno nadmoćnijim agresorima, uticali su na angažovanje međunarodne zajednice:
- embargom na oružje i vojnu opremu;
- dostavljanjem humanitarne pomoći, a što nije uticalo na dinamiku i tok agresije i zločina genocida, uz prikrivanje i mirno posmatranje masovnih i sistematskih zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava i evidentno odsustvo političke volje i nepoštovanja osnovnih univerzalnih ljudskih i moralnih vrijednosti (zapadnih sila) da spriječe i zaustave zločin genocida, a što je obaveza svih država potpisnica Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida;
- razmještanjem snaga Ujedinjenih nacija za održa(va)nje mira – UNPROFOR, koje su djelovale kao “zaštitnici srpskog agresora” i zločincima davale odreÄ‘enu vrstu legaliteta i legitimiteta;
- uspostavljanjem zone zabrane vojnih letova u zračnom prostoru Republike Bosne i Hercegovine;
- političkim mirovnim pregovorima, političkim i vojnim pritiscima na žrtve zločina genocida, koji su potvrđivali srpska teritorijalna osvajanja i zločin genocida, čime je u praksi realizovana politika teritorijalne podjele Republike Bosne i Hercegovine;
- održavanjem pregovora sa agresorima i (ratnim) zločincima;
- stalnim popuštanjem zahtjevima agresora;
- podržavanjem države agresora (Savezne republike Jugoslavije - Srbije i Crne Gore) i lično Slobodana Miloševića;
- podržavanjem fašista, zločinaca i ubica: kolaboracionista i petokolonaša Savezne republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) - paradržavne zločinačke tvorevine Republike Srpske;
- brojnim sporazumima o prekidu vatre;
- nepodnošljivim licemjerjem svjetske diplomatije;
- sramotnom politikom (ne)moralnog i političkog izjednačavanja agresorâ i žrtava zločina genocida;
- okrivljivanjem žrtava agresije i zločina genocida da ubijaju (bombarduju) sami sebe;
- pogrešnom kvalifikacijom oružanog sukoba i prirode zločina, što je doprinijelo izvoÄ‘enju pogrešnog činjeničnog i vrijednosnog suda o karakteru oružanog sukoba i prirodi zločina, uz permanentno zastupanje teze o graÄ‘anskom ratu i “etničkom čišÄ‡enju”, a zanemarujući i izbjegavajući objektivno i faktičko činjenično stanje: zločin protiv mira - agresiju (meÄ‘unarodni oružani sukob) i zločin genocida;
- moralnom ravnodušnošÄ‡u i bezosjećajnošÄ‡u, lažima, licemjerstvom i cinizmom, te odsustvom solidarnosti prema žrtvama zločina genocida;
- relativiziranjem i negiranjem zločina genocida i kontinuiranim nastojanjem nametanja krivice i odgovornosti žrtvi zločina genocida;
- “sankcijama” Saveznoj republici Jugoslaviji (Srbiji i Crnoj Gori), koje nisu primjenjivane, čime su rezolucije Vijeća sigurnosti stalno kršene;
- tzv. sigurnim zonama (safe areas) Ujedinjenih nacija, faktičkim rezervatima i/ili koncentracionim logorima, u kojima je nad civilima i civilnim stanovništvom pod zaštitom zapadnih država u kontinuitetu (iz)vršen zločin genocida;
- uspostavljanjem zone isključenja teškog naoružanja (srpskog agresora) oko Sarajeva na udaljenosti od 20 km od centra grada, itd.

Izvori naučnih saznanja:
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Institut za istraživanje genocida, Kanada
MeÄ‘unarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije
Međunarodni sud pravdeOn the occasion of 24 October, The UN Day – Under the UN flag was genocide in B&H

On the UN Day Institute for Research of Genocide, Canada once again reminds the public worldwide that the UN betrayed Bosnia and Herzegovina. Although Bosnia and Herzegovina has been recognised by the UN and the international community as an independent and sovereign state in April 1992 and although Bosnian rebel Serbs and Bosnian rebel Croats had been overtly and covertly supported by the rump Serbia and Croatia respectively, the UN did not term Serbia or Croatia aggressors. The 2{4} of the UN Charter provides “All members shall refrain in their international relations from the breach of territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with purposes of the UN. Hence if any state uses violence against another state it automatically violates this basic prohibition and is liable to be termed as aggressor. It seems that the UN Security Council did not term Serbia and Croatia an aggressor as it would then have automatically led to the activation of Chapter VII of the UN Charter as in the case of Kuwait whence under Resolution 678 Iraq was branded an aggressor and a multilateral task force could be employed under the Chapter VII of the UN Charter.

United Nations, having supported the policy of rewarding aggression and punishment of genocide victims, did not protect the Republic of Bosnia and Herzegovina – its member, a sovereign and internationally recognized state, a victim of the armed aggression and a genocide victim. This is a matter of lack of political will in the Security Council, and inadequate and inconsistent structure of the apparatus and the UN organs. A significant number of those organs did not consider itself responsible for the enforcement of the UN Charter, or international law, or directives or the orders of the superiors. Genocide victims and international democratic public expected United Nations to act decisively and prevent the crime of genocide. And it is the fact that the United Nations deceived all that time the world public, and failed to take any step to protect civilians and civilian population and prevent the crime of genocide. United Nations did not protect the genocide victims, and they did not prevent the crime of genocide. United Nations facilitated the crime of genocide. They “strongly opposed to the use of air support against Serbs”. In simple words, United Nations did not act in line with their role. Fundamental UN document – Charter was not enforced, the UN apparatus was irrational, huge, and inert, deeply bureaucratized, and so inadequate in the post-block and post cold war era. At the time of planning, preparation, and execution of the aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina and the crime of genocide against Bosniacs, fundamental principles of international public law (prohibition and resistance to any aggression, prevention of crime of genocide, conviction of conquering territory of another state, guarantee of territorial and the integrity of a state, and other principles as expressed in UN Charter and Convention on prevention and punishment of crime of genocide) were completely suspended and ignored. An internationally recognized, independent, and sovereign state and UN member state was practically deprived of any right to defend its territorial integrity and safety of its citizens from the aggression and the crime of genocide, which is guaranteed in the UN Charter. Security Council, serving the interests of big powers, not only failed to defend Bosnia, but it also deprived Bosnia of its inherent right to defend itself from the aggression and crime of genocide. Victims of the aggression and the genocide were punished with the embargo on weapons and military equipment (25 September 1991), and thus they were deprived of the right to self-defense.  Embargo, imposed on (SFR) Yugoslavia, not the Republic of Bosnia and Herzegovina, was illegal and without any legal effect, as it, supported strongly by Great Britain and other European countries, deprived a sovereign state and a member of the United Nations from its natural right to individual and collective self-defense, established in Article 51 of the United Nations Charter.

UN left the Republic of Bosnia and Herzegovina  to the mercy of militarily more powerful aggressors, influenced the engagement of the international community by:
 - Embargo on arms and military equipment;
- Delivery of humanitarian aid, which did not affect the dynamics and course of the aggression and crime of genocide, along with the cover-up and quiet monitoring of massive and systematic crimes against humanity and international law, and apparent lack of political will and disrespect for the fundamental universal human and moral values (of the Western forces) to prevent and stop the crime of genocide, which is the obligation of all signatories to the Convention on prevention and punishment of crime of genocide;
- Deployment of the Peace-keeping United Nations forces – UNPROFOR, which acted as “protectors of the Serbian aggressor” and provide criminals with a sort of legality and legitimacy;
 - Establishment of No-fly zone in the airspace over the Republic of Bosnia and Herzegovina;
- Political peace talks, political and military pressures on victims of genocide, who verified the Serbian territorial capture and crime of genocide, by which the policy of territorial division of the Republic of Bosnia and Herzegovina was carried out in practice; - Maintaining negotiations with the aggressors and (war) criminals;
- Continuous concessions given to the aggressors;
- Supporting the aggressor state (Federal Republic of Yugoslavia – Serbia and Montenegro) and Slobodan Milošević personally;
- Supporting fascists, criminals, and murderers: collaborators and fifth column of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) – pseudo state criminal creation Republika Srpska; - Ample ceasefire agreements; - Intolerable hypocrisy of the world diplomacy;
- Shameful policy of (im)moral and political equivalence of the aggressor and the genocide victims;
- Blaming aggressor’s victims and genocide victims that they kill (bombard) themselves;
- Erroneous qualification of the armed conflict and the nature of crimes, which contributed to the erroneous establishment of facts and judgment on the character of the armed conflict and the nature of crimes, along with the permanent advocating of the thesis on civil war and “ethnic cleansing”, while disregarding and avoiding objective and real state of facts: crime against peace – aggression (international armed conflict) and crime of genocide;
- Moral indifference and lack of consciousness, lies, hypocrisy and cynicism, lack of solidarity towards genocide victims;
 - Relativization and denial of crime of genocide and permanent attempt to impose the guilt and responsibility on the genocide victim;
- “sanctions” against Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), which were not enforced, by which the SC Resolutions were always violated;
- so-called United Nations Safe Areas, real true reservations and/or concentration camps, in which the civilians and civilian population, under the protection of Western states, were continuously subjected to the crime of genocide;
- setting up of the area of withdrawal of heavy artillery (of the Serbian aggressor) around Sarajevo to the distance of 20 km from the city center, etc., etc.

Sources of scientific knowledge:
Institute for Research of Crimes against Humanity and International Law, University of Sarajevo
Institute for Research of Genocide, Canada
he International Criminal Tribunal for areas of the former Yugoslavia
The International Court of Justice

Vijesti: