Naučna istraživanja

Power point prezentacija IGK

Institut za istraživanje genocida, Kanada (IGK) je javna naučna ustanova koja se bavi istraživanjem zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda meÄ‘unarodnog prava.

www.instituteforgenocide.org
info@instituteforgenocide.org


Istražujući genocid IGK kao samostalna naučno istraživačka ustanova Kanade, istovremeno diže glas protiv genocida i upućuje poruku koja će utjecati i djelovati na svijest svijetskih lidera, kako bismo spasili savremeno čovječanstvo i civilizaciju, očuvali najviše ljudske vrijednosti, ljudske slobode, ljudska prava i živote malih, slabih i nemoćnih grupa, ljudskih zajednica i naroda. Sadašnje i buduće generacije iz svih dosadašnjih zločina genocida moraju konačno, u interesu budućnosti svijeta i civilizacije, izvući historijsku pouku o potrebi jačanja, razvijanja i ujedinjavanja svih ljudskih snaga, bez obzira na nacionalnu, etničku, rasnu, vjersku, ideološku ili političku pripadnost i opredijeljenost, u strategiji sprečavanja i kažnjavanja zločina genocida.

Ideja za osnivanje IGK je proozvod potrebe da se na drugačiji način počne promišljati kultura pamćenja. Ta kultura pamćenja podrazumjeva da se o največim zločinima treba promišljati upotrebom nauke i istraživanja, jer borba protiv revizionista historije nije moguća samo emocijama.

Samo naučnoistraživačka saznanja mogu biti trajna osnova razvijanja naših sposobnosti u pravovremenom otkrivanju, identifikovanju, sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, u čemu istraživači genocida imaju historijsku ulogu i odgovornost. Istraživači moraju imati profesionalnu odgovornost i dovoljno moralne hrabrosti u istraživanju i saopćavanju javnosti naučne istine o genocidu. IGK nastoji utjecati na svijest ljudi i njihovih kolektiviteta o shvatanju potrebe udruživanja svih ljudskih snaga u borbi protiv genocida ma gdje i u koje vrijeme se oni dogaÄ‘ali.

Ukupnom djelatnošÄ‡u IGK dolazi do naučne istine, koju blagovremeno i adekvatno predstavlja javnosti, čime opominje na brojne razmjere genocida što je jedan od mogućih adekvatnih oblika preventivne strateške djelatnosti.

IGK je reducirao prostor brojnim lažima, falsifikatima i falsifikatorima historije, te utjecao na svijest, ponašanje, iskaze i djelanje pojedinaca, pojedinih društvenih subjekata i društvenih grupa koje negiraju, odnosno poriču genocid.

Vodeći se to idejom mala grupa oko IGK je stalno rasla, tako danas pored Upravnog odbora imamo i Internacionalni ekspertni tim koji okuplja više od 100 najeminentnijih stručnjaka iz svijeta u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda.  

Formiranjem IGK se nastoji utjecati na svijest ljudi i njihovih kolektiviteta u Kanadi, Sjevernoj Americi i šire o shvatanju potrebe udruživanja svih ljudskih snaga u borbi protiv genocida ma gdje i u koje vrijeme se oni dogaÄ‘ali.

Ukupnom djelatnošÄ‡u IGK dolazi do naučne istine, koju blagovremeno i adekvatno predstavlja javnosti, čime opominje na brojne razmjere genocida što je jedan od mogućih adekvatnih oblika preventivne strateške djelatnosti. IGK putem naučnih istraživanja dolazi do naučno istinitih saznanja koja prezentira naučnoj i drugim javnostima, kako bi, pored ostalog, bitno reducirao prostor brojnim lažima, falsifikatima i falsifikatorima historije, te utjecao na svijest, ponašanje, iskaze i djelanje pojedinaca, pojedinih društvenih subjekata i društvenih grupa koje negiraju, odnosno poriču genocid.

Osnovne djelatnost IGK usmjerena je naročito na istraživanje:

1. Planiranja, pripremanja, započinjanja i voÄ‘enja agresorskog rata ili rata kojim se krše meÄ‘unarodni ugovori.
2. Povreda ratnih zakona i ratnih običaja.
3. Genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, ratnih zločina protiv ranjenika i bolesnika.

U tom cilju IGK posebno:

1. UtvrÄ‘uje mjesto i vrijeme izvršenja zločina.
2. UtvrÄ‘uje okolnosti pod kojima je zločin izvršen.
3. UtvrÄ‘uje kategorije, status i broj žrtava, te oblike zločina i način izvršenja zločina.
4. U granicama svojih naučnih mogućnosti nastoji identificirati ideologe, organizatore, podstrekače, pomagače, saradnike, naredbodavca i izvršioce zločina.
5. Formira evidenciju uništenih i oštećenih spomenika kulture, privrednih i drugih objekata sa iskazivanjem približne vrijednosti štete.
6. Prikuplja, sređuje i čuva dokumentaciju o zločinima.
7. Dostavlja nadležnim državnim organima prijedloge sa dokumentacijom radi krivičnog gonjenja izvršilaca zločina.
8. Objavljuje rezultate istraživanja zajedno sa dokumentacijom, po potrebi, i na više jezika i, u vezi s tim, organizuje vlastitu izdavačku djelatnost.

IGK posebno radi na:

1. Konceptualizaciji i izradi naučnoistraživačkih projekata, kao naučne osnove organizovanja i realizacije naučnih istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

2. Permanentno i kontinuirano primjenjuje postojeće naučne metode i metode prikupljanja podataka u procesu naučnog istraživanja, posebno provjerava njihovu prodornost i pouzdanost u stjecanju naučnog saznanja, čime ih istovremeno i provjerava u pogledu adekvatnosti u odnosu na predmet istraživanja, što je u neposrednoj funkciji razvoja naučne metodologije istraživanja zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava.

3. Pružanju naučne i stručne pomoći istraživačima u istraživanju ove oblasti.

4. Razvijanju odgovarajuće saradnje sa naučnim i stručnim ustanovama.

5. Objavljivanju naučnih i stručnih radova.

6. Organiziranju naučnih skupova, savjetovanja, diskusija i predavanja o pojedinim naučnim i stručnim pitanjima iz općeg djelokruga rada Instituta i srodnih djelatnosti.
7. Učestvovanju na naučnim skupovima, savjetovanjima, diskusijama i predavanjima.

8. Obezbjeđivanju materijalnih sredstava za naučnoistraživački rad, za prikupljanje podataka o zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava, izdavačku djelatnost, materijalno-tehnička sredstva i druge potrebe IGK.

IGK ima svojstvo pravnog lica. IGK je registrovan kod nadležnog organa Kanade kao naučno istraživačka institucija.

IGK može organizovati svoje jedinice kao centre na teritoriji Kanade. Podaci kojima raspolaže IGK dostupni su javnosti pod uvjetima utvrÄ‘enim normativnim aktima IGK. Državni organi, ustanove, preduzeća i druga pravna lica, kao i graÄ‘ani dužni su da IGK na njegov zahtjev dostaviti podatke i obavješenja od interesa za rad IGK. IGK saraÄ‘uje sa pravnim i fizičkim licima u Kanadi.

Organi upravljanja i rukovođenja, kao i stručni organi, u IGK su:

Upravni odbor.

Direktor.

Internacionalni ekspertni tim.


Dosadašnji najvažniji rezultati rada IGK:

1. Pozivanje UN i drugih međunarodnih organizacija da ispitaju odgovornost kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH.

2. Genocid u BiH se izučava u školama u Kanadi.

3. Poslije  intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije Rezolucije o genocidu u BiH.

4. Pušten u parlamentarnu proceduru Zakon o genocidu u BiH – Bill -C – 533, {Kanada će biti jedina zemlja u svijetu koja će prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi, regulisati sopstvenim državnim zakonom}.

5. Pokrenut multidimenzionalni naučno istračivački projekat borba protiv negatora genocida. {Ljiljana Bulatović-Medić, Milivoje Ivanišević,  Michael Parenti, Diane Johnstone, Kate Hudson, Marco Van Hees, Aleksandar Gavrilović, Stefan Karganović, James Byron Bissett,  Michaela Averkoa,  Edward Herman, SrÄ‘a Trifković, James Jatras, Nebojša Malić, David Binder, Julija Gorin, Jared Israel, George Bogdanich, Darko Trifunović, Alexandros Lykourezos, Thomas Deichmann, Peter Brock, Jurgen Elsasser, Noam Chomsky, Edward S. Herman, Nebojša Malić, James Luko}.

6. Podržana inicijativa za osnivanje Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu.

7. Organizovana stalna izložbena postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava u Vinipeku.

8. Genocid u BiH prezentiran Kanađanima i Kanadskim univerzitetima.

9. UčešÄ‡e u projekatu izgradnje spomen obilježje žrtvama Genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru.

10. Iniciranje projekta kojim je Kanadska vlada podržala obilježavanje Svijetskog dana bijelih traka u Kanadi.

11. Angažovanje u procesu u kome je Kanadska vlada izrazila žaljenje i izvinjenje za nabavku vojnih meta za obuku pod diskriminirajučim imenom Bosanski čovjek.

IGK je bio inicijator mnogih važnih naučno istraživačkih dokumenata i istraživanja.

IGK je do sada ostvario saradnju sa brojnim značajnim ustanovama i institucijama u cijelom svijetu koje se bave istraživanjem holokausta i genocida.

Posebno ističemo saradnji sa:

The World without Genocide

The Coalition Against Genocide

United to end Genocide

World Genocide Watch

The International Association of genocide Scholars

Museum of Crimes against Humanity and Genocide 1992-1995, Sarajevo

Više muzeja memorijala holokausta Sjedinjenih Američkih Država

Kandskim muzejom za ljudska prava

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Univerziteta u Sarajevu

KBZ Preporod Sarajevo

Savez logoraša BiH

Udruženje žena žrtava rata

Udruženje logoraša Prijedor 92

Udruženje Majke Srebrenice

Udruženje za ugrožene narode

Institut za genocid i edukaciju iz SAD

Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike

Savjetodavnim vijećem za BiH iz Vašingtona


Dosadašnja iskustva i saznanja IGK u oblasti istraživanja genocida predstavljaju osnovu za profiliranje i usmjeravanje istraživačkih i obrazovnih projekata u bližoj i daljnjoj budućnosti i naučnoj aktivnosti. Posebnu pažnju IGK će posvetiti:

1. Naučna istraživanja genocida u funkciji konstituisanja nauke o genocidu.

2. Bitne odredbe nauke o genocidu.

3. Holokaust i genocid.

4. Naučni i društveni značaj istraživanja genocida.

5. Obrazovanju, usavršavanju i razvoju mladih istraživača u oblasti istraživanja genocida. U našem Internacionalnom ekspertnom timu koji broji više od 100 najeminentnijih boraca za ljudska prava i slobode u svijetu imamo više od 20 mladih intelektualaca, spremnih da se posvete istraživanju zločina genocida.

6. Otvaranju muzeja genocida u BiH u Sjevernoj Americi.

7. Štampanje brošure za polaznike škola bosanskog jezika u Sjevernoj Americi i ostaloj dijaspori na temu genocid u BiH.

Vijesti: