Naučna istraživanja

ZAVNOBIH


Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog osloboÄ‘enja Bosne i Hercegovine {ZAVNOBiH}  je potvrdio državnost Bosne i Hercegovine u njenim srednjovjekovnim granicama, koje spadaju meÄ‘u najstarije granice u Evropi. Stoga je današnja generacija veliki dužnik naših predaka koji su tokom Drugog svjetskog rata, u herojskoj i pravednoj borbi protiv fašizma, sačuvali integritet srednjovjekovne bosanske države. Svojim otporom i hrabrošÄ‡u, patrioti bosanskohercegovačke zemlje ostali su na nivou ove slavne tradicije i uspjeli u proteklom ratu sačuvati suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Ove historijske činjenice su nepobitne jer je ZAVNOBiH djelo i tekovina svih graÄ‘ana Bosne i Hercegovine, čijim se odlukama na nepokolebljiv način potvrÄ‘uje historijsko-politički individualitet Bosne i Hercegovine, multireligijske, multietničke i multikulturalne države Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih graÄ‘ana. Nadamo se da će vremenom, svi predstavnici bosanskohercegovačke zemlje priznati nesporne historijske činjenice pa samim tim i ovaj datum kao Dan državnosti zajedničke nam države Bosne i Hercegovine.

Nakon 47 godina mira na temeljima te borbe, Bosna i Hercegovina se našla na udaru novog vala fašizma i ekstremnog nacionalizma, koji za cilj nije imao samo uništenje bosanskohercegovačke državnosti već i čitavog jednog naroda.  Istočni i zapadni agresori, zajedno sa političkim vlastima i vojnim, paravojnim i policijskim snagama svim raspoloživim sredstvima napadaju i ruše bosanskohercegovačke gradove i sela. Vrše se strašni progoni, ubijaju civili i stvaraju koncentracioni logori. ÄŒitava ta organizirana kampanja završava najgnusnijim od svih zločina – zločinom genocida.

Bez obzira na veliku nadmoć agresora, patrioti bosanskohercegovačke države svih nacionalnosti ustali su u odbranu, nenaoružani, ali spremni braniti svoju domovinu i njene graÄ‘ane. To je od samog početka bila neravnopravna borba, jer je agresorima bilo dostupno svo raspoloživo naoružanje, dok su zbog meÄ‘unarodnog embarga branitelji bili prisiljeni krijumčariti i najosnovniju vojnu opremu. U takvim okolnostima, najbolji sinovi bosanskohercegovačke zemlje, braneći je, izgubili su živote i zdravlje. Ovo je prilika da ih se sjetimo sa osjećajem duga i zahvalnosti. Zahvalnost dugujemo njima što fašizam nije pobijedio. Njima takoÄ‘er dugujemo očuvanje mira u Bosni i Hercegovini, mira za koji su se oni izborili, kako bi budućnost njihovih najmilijih bila svjetlija od bliske prošlosti.

Bosanskohercegovačkom društvu danas nedostaje osjećaj pripadanja vlastitoj državi. Bosanski državljani su počesto nesigurni u vlastiti identitet graÄ‘anina svoje zemlje. Proces stvaranja identiteta obično ide ruku pod ruku sa uspjesima koje neka zemlja ostvaruje na unutrašnjem i meÄ‘unarodnom planu i time kod graÄ‘ana stvara osjećaj pripadnosti, ponosa i povjerenja u državne institucije. Drugim riječima, osjećaj identiteta i pripadnosti je ključni temelj za stvaranje države i objednjavanje državotvornog osjećaja. Za objedinjavanje državotvornog osjećaja 25. novembar ima poseban značaj jer predstavlja vrhunac višestoljetne težnje istinskih graÄ‘ana i naroda Bosne i Hercegovine da u njoj stvore vlastitu državu.

Bosanskohercegovačko društvo i država, ulazi u kritičan period u kome će se odrediti budućnost cijele države. Za destrukciju Milorada Dodika svi znamo i svjedočimo joj već veoma dugo. U posljednje vrijeme, nažalost, svjedočimo i pravoj političkoj agresiji državnih institucija Republike Hrvatske u vezi s tzv. preustrojem Federacije BiH, promjeni Izbornog zakona i td., a sve to s ciljem dalje etničke fragmentacije Bosne i Hercegovine, što su bili temeljni ciljevi od 1992. godine do danas. Bosanskohercegovačka, a posebno bošnjačka politička elita nema adekvatan odgovor na ovu političku dramu koja vodi ka zatvaranju Bošnjaka u nacionalni geto u kome nemaju nikakvu perspektivu. Štaviše, postoje indicije da bi bošnjački politički subjekt mogao pristati na daljnju etničku fragmentaciju Bosne i Hercegovine.
Imamo dug prema Bosni i Hercegovini da se suprotstavimo svim pokušajima falsificiranja bosanskohercegovačke historije i doprinesemo izgradnji takvog društva koje će počivati na istinskim i izvornim bosanskohercegovačkim vrijednostima. U odbrani i jačanju bosanskohercegovačkih vrijednosti veliku ulogu ima dijaspora. Bosanskohercegovačka dijaspora u Kanadi je davno počela proces borbe protiv falsificiranja bosanskohercegovačke historije i tako dala doprinos odbrani i jačanju najboljih bosanskohercegovačkih vrijednosti u kanadskom Kulturnom mozaiku.

To što politički lideri kanadskog grada Hamiltona posebno obilježavaju Dan nezavisnosti i Dan državnosti Bosne i Hercegovine je znak priznavanja bosanskohercegovačke države i društva, znak da poštuju aktivizam bosanskohercegovačke dijaspore u njenoj borbi za očuvanje i jačanje bosanskohercegovačke države i društva. To što politički lideri Hamiltona poštuju i obilježavaju 31 maj Svijetski dan Bijelih traka i 11 juli Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici je znak da poštuje istinu i pravdu kao najvažnije tekovine civilizacije, kao najbolji put bolje bosanskohercegovačke budućnosti.

Bosnu i Hercegovinu su  mnogi pokušali uništiti, posebno u posljednjoj agresiji devedesetih godina prošlog vijeka, ali u tome nisu uspjeli zbog čega se ne smije u miru podleći pritiscima i dozvoliti da se univerzalne vrijednosti za koje su mnogi dali živote uništavaju.

Bosna i Hercegovina ima višestoljetnu tradiciju susretanja i miješanja različitih civilizacija i kultura koje su se sintetizovale u specifičnoj duhovnosti koja se ne može naći u njenih susjeda: Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Zato oni Bosnu i Hercegovinu ne razumiju i vrše nad njom nasilje. Upravo ta njena specifična duhovnost čini bosanskohercegovačko društvo specifičnom i nedjeljivom političkom zajednicom i državom. To joj je pomoglo da preživi do danas.National Anti-Fascist Council of National Liberation of Bosnia and Herzegovina (ZAVNOBiH) confirmed the statehood of Bosnia and Herzegovina in its nineteenth-century boundaries, which are among the oldest borders in Europe.

Therefore, today's generation is a major debtor of our ancestors who during the Second World War, in heroic and just struggle against fascism preserve the integrity of the nineteenth-century Bosnian state.

Its resistance and courage, the Bosnian patriots of the country remained at the level of these glorious traditions and succeed in the war to preserve the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina. These historical facts are irrefutable, because ZAVNOBiH is the work and achievement of all citizens of Bosnia and Herzegovina, whose decisions on unswerving confirms the historical and political individuality of Bosnia and Herzegovina, multireligious, multiethnic and multicultural state of Bosnians’, Serbs, Croats and other citizens. We hope that over time, all representatives of the BiH country recognized the indisputable historical facts and therefore this date is the National Day of our common state of Bosnia and Herzegovina.

After 47 years of peace on the foundations of this struggle, Bosnia and Herzegovina came under a new wave of fascism and extreme nationalism, which aims not only had the destruction of Bosnian statehood but also the entire nation. The eastern and western aggressors, together with political authorities and the military, paramilitary and police forces of all available means attack and destroy the Bosnian towns and villages. Executing terrible persecution, killing civilians and create concentration camps. This whole organized campaign ends the most sinister of all crimes - crimes of genocide.

Regardless of the great superiority of the aggressor, patriotic Bosnian state of all nationalities stood up in defense, unarmed, but ready to defend their country and its citizens. From the very beginning it was an unequal fight, because the aggressors had availability of any weapons, while due to the international embargo defenders were forced to smuggle the most basic military equipment. In such circumstances, the best sons of the Bosnian country, defending it, lost their lives and health. This is an opportunity to remember them with a sense of debt and gratitude. Thanks are due to them as fascism has been defeated. We also owe them the preservation of peace in Bosnia and Herzegovina, peace for which they fought for a brighter future of their loved ones.

 
Bosnian society today lacks a sense of belonging to their own country. Bosnian citizens are often unsure of their own identity as the citizens of their country. The process of creating identity usually goes hand in hand with the success of a country at national and international level and thus the citizens creates a sense of belonging, pride and confidence in state institutions. In other words, a sense of identity and belonging is a key foundation for state-building and consolidation of state-feelings. For the integration of state-building sense of November 25, has a special importance because it represents the culmination of centuries of true aspirations of the citizens and peoples of Bosnia and Herzegovina in order to create her own state.

Bosnian society and state, is entering a critical period will determine the future of the whole country.  The destruction of Milorad Dodik we all know and we have witnessed for a very long time. In recent years, unfortunately, we are witnessing the true political aggression of the Croatian state against institutions in connection with the so-called reorganization of the Federation, the change of the Election Law, etc., all with the aim of further ethnic fragmentation of Bosnia and Herzegovina, which were the main objectives of 1992 to date. The BiH, especially the Bosnian political elite does not have adequate response to this political drama that leads to detention of Bosnians’ in the national ghetto in which they have no prospects. Moreover, there are indications that the Bosnian political entity could agree to further ethnic fragmentation of Bosnia and Herzegovina.

We have a debt to Bosnia and Herzegovina to stand up against all attempts of falsification of Bosnian history and contribute to building a society that will rest on a true and authentic values of BiH. The defense and strengthening of Bosnian values important role of diaspora. The BiH diaspora in Canada has long begun the process of combating counterfeiting of Bosnian history and thus contributed to the defense and strengthening of the best Bosnian value in the Canadian Cultural Mosaic.

The fact that the political leaders of the Canadian City of Hamilton specially marked Independence Day and National Day of Bosnia and Herzegovina is a sign of recognition of the Bosnian state and society, a sign that respect activism Bosnian diaspora in its struggle for the preservation and strengthening of Bosnian state and society. The fact that political leaders Hamilton respect and mark 31 May, World day of White bands and 11 July, Remembrance Day for the victims of the Srebrenica genocide is a sign that respect truth and justice as the most important achievements of civilization, as the best way better Bosnian future.

Bosnia and Herzegovina, many people tried to destroy, especially in the last aggression nineties, but they failed, which is why we must not succumb to pressure in peace and let the universal value destroying for which many gave their lives for it.

Bosnia and Herzegovina has a centuries-old tradition of meeting and mixing of different civilizations and cultures that have been synthesized in a specific spirituality that cannot be found in its neighbors: Croatia, Serbia and Montenegro. Therefore, they do not understand Bosnia and Herzegovina, and that is why they commit violence against her. It is this its specific spirituality makes Bosnia and Herzegovina society specific and indivisible political community and state. It helped her to survive until today.

Vijesti: