Naučna istraživanja

ONI KOJI PROTEŽRAJU ETNIČKU PODJELU BiH NEMAJU LEGITIMITET NARODA I GRAĐANA

ONI KOJI PROTEŽRAJU ETNIČKU PODJELU BiH NEMAJU LEGITIMITET NARODA I GRAĐANA


Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike ( KBSA, www.bosniak.org)
KBSA smatra da polazište ustavne reforme treba biti potraga za najmanjim zajedničkim sadržiocem kojeg bi prihvatile sve stranke, graÄ‘ani i narodi BiH, kako bi se ojačale državne institucije koje bi bile u stanju da odgovore zahtjevima za boljom BiH kao jedinstvenom državnom zajednicom.

KBSA smatra da RS ne može opstati pod svojim sadašnjim imenom i ne može zadžati političku filozofiju svojih utemeljiteljaEntitetsko uređenje i na njemu zasnovan princip entitetskog glasanja su dva aspekta post-ratnog uređenja BiH, identificirana kao ključne manjkavosti Daytonskog ustava.
Stranke iz Republike Srpske (RS), na entitetskom glasanju insistiraju iz čisto političkih razloga, jer ovaj mehanizam glasanja osigurava da se u BiH ništa ne može napraviti bez eksplicitnog odobrenja RS. Očuvanje ovog mehanizma garantira da će entitetska organizacija BiH ostati trajni model ureÄ‘enja u svim budućim fazama ustavne reforme, što je za pregovarače iz RS najvažnije. Zadržavanje entitetskog glasanja u takvim uslovima značilo bi da bi RS bila u poziciji da neograničeno dugo blokira formiranje vlasti na državnom nivou, što je mirnodopska demonstracija ratnog promišljanja. KBSA smatra da RS ne može opstati pod svojim sadašnjim imenom i ne može zadžati političku filozofiju svojih utemeljitelja. Ustavni Sud BiH već je donio odluke protiv mono-etničkih državnih simbola, kao i protiv prakse dodavanja jednoetničkih prefiksa imenima gradova u RS. Na osnovi takvih ranijih odluka, razumno je pretpostaviti da će Sud odlučiti i protiv imena tog entiteta i proglasiti ga diskriminatorskim spram druga dva konstitutivna naroda koji tamo žive.
Sud je već zaprimio aplikaciju da odluči u ovoj stvari. Utemeljitelji RS su taj genocidni entitet zamislili kao eksluzivni teritorij samo jednog naroda. Gotovo svi osnivači RS su u međuvremenu osumnjičeni za genocid pred sudom Ujedinjenih Naroda u Hagu. KBSA ističe da to nije nikakva antisrpska zavjera već odraz stava civiliziranog svijeta predstavljenog kroz Ujedinjene Narode, jer je RS tek jedan dio BiH koji mora u svim politički relevantnim aspektima biti isti kao i drugi dijelovi BiH. To naprosto ne može biti ekskluzivni prostor za samo jednu etničku grupu.
Prema rezultatima istraživanja KBSA, većina graÄ‘ana, želi suštinsku promjenu političkog koncepta u BiH. MeÄ‘utim KBSA ističe da graÄ‘anska šutnja i graÄ‘ansko pasivno preziranje današnjeg neefikasnog političkog sistema onemogućuje primat identiteta graÄ‘anina nad identitetom pripadnika jedne od etničkih grupa.

Proces ustavnih promjena je proces jačanja državnog identitetaZato KBSA smatra da je najvažniji zadatak postizborne BiH i političkih subjekata koji su dobili povjerenje građana na izborima, rad na ustavnim promjenama.
To je test političkih subjekata, graÄ‘ana i naroda za i protiv jedinstvene, demokratske i europske BiH. Proces ustavnih promjena je proces jačanja državnog identiteta i osjećaja za jedinstvenu državu. Jer ukoliko želimo biti dio jedinstvenog europskog prostora moramo se prije svega osjećati graÄ‘aninom BiH, a ne nekog njenog entiteta. GraÄ‘ani i narodi BiH trebaju prihvatiti državu BiH kao zajednicu koja neće biti voÄ‘ena stranačkim interesima, ideološkim motivima i isključivostima, već jedino željom da se afirmiraju temeljne vrijednosti države. Zato ustavne promjene trebaju biti voÄ‘ene pred očima javnosti, s brojnim akterima parlamentima, organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama ekspertima iz BiH i svijeta, a ne u uskom krugu, iza zatvorenih vrata. KBSA će zatražiti još aktivnije učešÄ‡e Venecijanske komisije, Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Vlada SAD i Kanade u proces ustavnih promjena.

Proces ustavnih promjena treba biti bez pritisaka, panike, neprincipijelnih rješenja i nekorektnih kompromisaKBSA poziva sve političke subjekte koji su za demokratizaciju i snaženje države BiH da se zajednički odupru nastojanjima onih političkih snaga u BiH i svijetu koje su protiv jačanja države BiH. Proces ustavnih promjena treba biti bez pritisaka, panike, neprincipijelnih rješenja i nekorektnih kompromisa. On bi trebao rezultirati novim Ustavom samo-održive, suverene, jedinstvene, demokratske države BiH.
Postavljajući pitanje zašto se ponovo guraju propale ustavne promjene, KBSA traži ostavke svih meÄ‘unarodnih i domaćih subjekata koji i dalje insistiraju na etničkoj podjeli BiH putem ustavne legalizacije etničkog glasanja. KBSA smatra da oni koji su izgubili ne samo po pitanju propalih ustavnih promjena u Parlamentarnoj skupštini BiH, već i na izborima, kao i oni iz meÄ‘unarodne zajednice koji i dalje žele etničku podjelu BiH, nemaju više legitimitet naroda i graÄ‘ana.
KBSA posebno poziva bošnjačke političke subjekte, bošnjačku inteligenciju i kompletnu bošnjačku javnost da se uključi u proces ustavnih promjena.

Emir Ramić
Predsjednik KBSA

 

Vijesti: