Naučna istraživanja

Obnova procesa

Obnova procesa je pravno i moralno, a ne političko pitanje, kako to uporno tvrde i ponavljaju predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Mladen Ivanić, i drugi učesnici u tom zajedničkom projektu. U cilju prikrivanja činjenica o istini o dogaÄ‘ajima u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća, obmani domaće i meÄ‘unarodne javnosti, otvorenim lažima i propagandi koriste se, u skladu sa Ćosićevim iskazima o ulozi laži i njihovoj funkcionalnosti u historiji srpskog društva (“…, lažemo stvaralački, maštovito, inventivno … U ovoj zemlji svaka laž postaje istina”), različiti načini i sredstva, kvalifikacije i ocjene, koje se ilustruju sljedećim iskazima: “nova tužba bi narušila stabilnost Bosne i Hercegovine”; “prouzrokovaće nepopravljivu krizu unutar BiH, ali i ozbiljnu regionalnu krizu”; “pokretanje revizije tužbe biće nezakonito i nasilno i proizvest će najveću krizu u BiH nakon Dejtona”; “to je put ka nestanku Bosne i Hercegovine”; “to će doprinijeti pogoršanju odnosa u Bosni i Hercegovini”; “revizija tužbe dovela bi do zamrzavanja političkih odnosa izmeÄ‘u dvije zemlje” i brojni drugi provokativni, agresivni i prijeteći iskazi. Na taj način se, izrazito drsko i neprimjereno, bez moralne i/ili političke odgovornosti, vrijeÄ‘aju, uznemiruju i ponovo ubijaju žrtve genocida, vrši se neviÄ‘eni pritisak na istraživače, a posebno na zastupnika (agenta) Bosne i Hercegovine prof. dr. Sakiba Softića, kao i na MeÄ‘unarodni sud pravde, unosi strah meÄ‘u graÄ‘ane, ponovo provocira, izaziva i priprema osvajački rat i prijeti novim genocidom. Podnosilac tužbe (Bosna i Hercegovina) ima pravo da, po Statutu MeÄ‘unarodnog suda pravde, podnese zahtjev za obnovu postupka ukoliko otkrije “neke činjenice od odlučujućeg značaja”, o kome će odlučivati Sud, koji će, takoÄ‘er, dati (ili je već dao) zadnju riječ u vezi sa legalitetom i legitimitetom pravnog zastupnika. Stoga je nerazumljivo histerično ponašanje srpskih političara prema (eventualnom) zahtjevu za obnovu procesa. Gospodin Ivanić i istomišljenici, suprotno svojstvu i maniru iskusnih i mudrih političara, umjesto da se poklone žrtvama genocida i usmjere u pravcu izgradnje bolje, zajedničke budućnosti, demonstriraju politikantsko ponašanje, zasnovano na ideološkim i političkim razlozima, i dalje uporno i drsko tvrde kako nema novih dokaza, iako su, potpuno suprotno tome, svjesni činjenice da relevantni dokazi apsolutno postoje. Oni svjesno zanemaruju, previÄ‘aju, krše, “zaboravljaju” i ne žele da prihvate moralno kredo po kome na dokaze o genocidu ljudska bića (homo sapiens) ne smiju prikrivati činjenice, ne smiju biti neutralna, ne smiju biti ravnodušna, ne smiju šutjeti, ne smiju lagati, manipulirati, izmišljati.
Međunarodni ekspertni tim Instituta za istraživanje genocida, Kanada
Any possible Revision is a legal and moral matter, and not a political matter, as  the Presiding member of the Bosnia and Herzegovina Presidency, Mr. Mladen Ivanić and his supporters insist. Aimed at concealing facts surrounding the truth about the events in the Republic of Bosnia and Herzegovina at the end of the 20th century, as well as at deceiving the domestic and international public through flagrant lies and propaganda, in line with the Ćosić’s statements about the role of lies and its functionality in the history of the Serbian society (“...we lie creatively, with imagination, inventively … In this country, every lie becomes the truth”), they use various ways and means, qualifications and assessments, illustrated in the following statements: “a new application would disrupt the stability of Bosnia and Herzegovina”; “it shall cause an irreparable crisis within BiH, and also a serious regional crisis”; “the initiation of the Revision will be unlawful and violent and it shall result in the biggest crisis in BiH after Dayton”; “this is the way to the disappearance of Bosnia and Herzegovina”; “it shall contribute to the deterioration of relations in Bosnia and Herzegovina”; “a retrial of the Revision would result in freezing the political relations between two countries”.  These and many other provocative, aggressive, and threatening statements. without any moral and/or political responsibility, insult, harass, and kill the genocide victims a second time, exert unseen pressure on scholars, particularly the representative (agent) of Bosnia and Herzegovina, Prof. Dr. Sakib Softić, as well as the International Court of Justice, and additionally instill fear among citizens, provoke again, antagonize, and threaten a new genocide. The Applicant (Bosnia and Herzegovina) is entitled, according to the Statute of the International Court of Justice, to submit an application for a Revision of the case if it discloses “some facts of conclusive relevance”, to be decided by the Court, which will also give (or already gave) the last word on the legitimacy and legality of the legal representative. It is therefore beyond comprehension such hysterical behavior of the Serb politicians towards (a possible) application for Revision. Mr. Ivanić and the like-minded, contrary to the virtue and manners of experienced and wise politicians, instead of deciding to honor genocide victims and move towards a better, joint future,  demonstrate the attitude of petty politicians, based on ideological and political reasons, and they still persistently and arrogantly argue that there is no new evidence, although they are fully aware of the fact that there is such evidence. They knowingly ignore, overlook, violate, “forget” and do not want to accept the moral credo according to which human beings (homo sapiens) must not conceal the evidence surrounding genocide, must not be neutral or indifferent, and must not keep silent, lie, or manipulate and fabricate.
International Expert Team of the Institute for Research of Genocide Canada 

Vijesti: