Naučna istraživanja

Pismo liderima UN

26. 09. 2019.
United Nations Headquarters
First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017 USA
Njegova ekselencija
António Guterres
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija

Njegova ekselencija
Tijjani Muhammad-Bande
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija
Njegova ekselencija
Vasily Alekseevich Nebenzya  
Predsjednik Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija
Vaše ekselencije,
PresuÄ‘eni genocid u Srebrenici je dovoljan pravni osnov za ukidanje bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska. Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvršile genocid u Srebrenici otvorili legitimnu i legalnu mogućnost pravnog potpunog osporavanja bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska. Antibosanska koalicija u Bosni i Hercegovini i u svijetu putem anticivilizacijske revizije historijske, sudske i naučne istine o genocidu u Srebrenici, nastoji nametnuti priču da je bosanskohercegovački entitet Republika Srpska trajna državna kategorija.
Simon Vizental je dao proširenu definiciju genocida rekavši da je navikavanje žrtve na posljedice genocida takoÄ‘er genocid. U tom smislu je i navikavanje kako žrtava, tako i internacionalne zajednice na bosanskohercegovački entitet Republiku Srpsku na ustavnu, državnu kategoriju takoÄ‘er genocid.
Svaki meÄ‘unarodni ugovor podliježe osporavanju i poništenju ako postoje pravni razlozi za to, a oni su sadržani u Bečkoj konvenciji o pravu meÄ‘unarodnih ugovora od 1969. godine koja kodificira postojeće običajno meÄ‘unarodno pravo koje se odnosi na meÄ‘unarodne ugovore. Podsjećamo vas da je ništavan svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općega meÄ‘unarodnog prava kakva je Ius Cogens norma sadržana u članu 53. Bečke konvencije o pravu meÄ‘unarodnih ugovora koja u tumačenju njene sadržine na prvom mjestu ima zabranu genocida.
U svrhe ove Konvencije, imperativna norma općeg meÄ‘unarodnog prava je norma što ju je prihvatila i priznala čitava meÄ‘unarodna zajednica država kao normu od koje nije dopušteno nikakvo odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općeg meÄ‘unarodnog prava iste prirode.
Iz ovog vidimo da je pravosnažnom presudom za genocid protiv bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska ova tvorevina potpuno dovedena u pitanje. Imajući u vidu da su Ujedinjene nacije stvorile Internacionalni sud u Hagu 1945. godine, Institut za istraživanje genocida Kanada smatra da su Ujedinjene nacije legalno i legitimno mjesto za ukidanje tvorevine kojoj je presuÄ‘en genocid. Sam naziv bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska je diskriminatorski, jer se navedeni naziv protivi Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima. Ne može naziv biti po jednom narodu u državi u kojoj su i Bošnjaci, Srbi i Hrvati ravnopravni kako na cijelom njenom prostoru tako i u okviru tog bosanskohercegovačkog entiteta.
Nadam se da ćete ovo pismo, koje je raÄ‘eno na osnovu dugogodišnje saradnje sa ekspertima maÄ‘unarodnog prava i američkim i kanadskim advokatima razmotriti sa posebnom pažnjom i donijeti potrebne mjere u cilju bolje budućnosti države Bosne i Hercegovine, pa samim tim i bolje budućnosti Evrope i Svijeta.
Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

September 26, 2019.
United Nations Headquarters
First Avenue at 46th Street
New York, NY 10017 USA
His Excellency, António Guterres
Secretary-General of the United Nations
His Excellency, Tijjani Muhammad-Bande
The President of the General Assembly of the United Nations
His Excellency, Vasily Alekseevich Nebenzya
The President of UN Security Council of the United Nations
Your Excellencies,
The adjudicated genocide in Srebrenica provides the legal basis for the abolition of the Republika Srpska entity of Bosnia and Herzegovina. On February 26, 2007, the International Court of Justice in The Hague in its final verdict convicted the army and police of Republika Srpska of committing the Srebrenica genocide. This verifies the legitimacy and possibility of a legal challenge to the Republika Srpska entity. The global Anti-Bosnian Coalition – primarily present in Bosnia and Herzegovina – through the anti-civilization revival of historical, judicial and scientific truths about the Srebrenica genocide, continues to declare the Republika Srpska entity as a state category.
Simon Wiesental’s extensive definition of genocide indicates that accustoming a victim to the consequences of genocide is also genocide. In this sense, the accustoming of both victims and the international community to the entity of Republika Srpska in the constitutional state category is also genocide.
Indeed, international treaties are subject to challenge and annulment in instances of legal reasons for such action; international treaties are contained in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, which codifies existing customary international law relating to international treaties. We gently remind you that any treaty, which, at the time of the conclusion, is contrary to the imperative norm of general international law (such as the jus cogens norm, which in its interpretation contains in the first place a prohibition of genocide) ought to be invalidated. For the purposes of the mentioned Convention, the imperative standard of general international law is accepted and recognized by the entire international community of States as a norm from which no derogation is permitted, and which can only be modified by a new standard of general international law of the same nature.
Indeed, Republika Srpska is a product of a recognized genocide committed against Bosniaks. The United Nations General Assembly resolution 47/121 in its preamble deemed the ethnic cleansing in Bosnia and Herzegovina to be a form of genocide. Moreover, considering that the United Nations created the International Court of Justice in The Hague in 1945, the Institute for Genocide Research Canada (IGC) considers the United Nations as a legal and legitimate institution to end the genocide-ruled entity. The very name of the Bosnia and Herzegovina entity of Republika Srpska is discriminatory in nature and contradicts the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and its protocols. It should not be named after one nation in a country in which both Bosniaks, Serbs, and Croats are equal throughout its territory and within the entity of Bosnia and Herzegovina.
We hope that you consider this letter that has been drawn from many years of cooperation with international law experts and the US and Canadian attorneys with the utmost care and take the necessary steps to improve the future of the State of Bosnia and Herzegovina, and therefore the better future of Europe and the World.
Emir Ramic
Chairman of the Institute for Research of Genocide Canada

Vijesti: