Naučna istraživanja

Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007.

Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. godine Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su Vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvršile genocid u Srebrenici, otvorio legitimnu i legalnu mogućnost potpunog pravnog osporavanja entiteta RS. Antibosanska koalicija u BiH i u svijetu, putem anticivilizacijske revizije historijske, sudske i naučne istine o genocidu u Srebrenici, nastoji nametnuti priču da je entitet RS trajna državna kategorija. Svaki meÄ‘unarodni ugovor podliježe osporavanju i poništenju ako postoje pravni razlozi za to. Oni su sadržani u Bečkoj konvenciji o pravu meÄ‘unarodnih ugovora od 1969., koja kodificira postojeće običajno meÄ‘unarodno pravo koje se odnosi na meÄ‘unarodne ugovore i po kojoj sudi najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu - ističe Ramić. Ništavan je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg meÄ‘unarodnog prava, kakva je norma ius coens, sadržana u članu 53. Bečke konvencije, a koja na prvom mjestu ima zabranu genocida.
/E. R./

Vijesti: