Naučna istraživanja

Konferencija

Pregled institucionalizacije kulture sjećanja na agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid protiv njenih graÄ‘ana, posebno Bošnjaka sa posebnim osvrtom na praktične mogućnosti traženja savjetodavnog mišljenja od strane MeÄ‘unarodnog suda pravde na pitanje: 

„Da li je u skladu sa meÄ‘unarodnim pravom postojanje Republike Srpske kao jednog od entiteta Bosne i Hercegovine utvrÄ‘eno članom 1. Aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Äiji su organi - Vojska Republike Srpske i Policija Republike Srpske zajedno sa kompletnom vojnim i političkim rukovodstvom počinili - najteže povrede odredaba Ženevskih konvencija i teška kršenja zakona i običaja primjenjivih u oružanim sukobima i teška kršenja meÄ‘unarodnog humanitarnog prava i time došle u sukob sa imperativnim normama opšteg meÄ‘unarodnog prava?”

Vijesti: