Naučna istraživanja

IGK JE GLOBALNA ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV GENOCIDNIH POLITIKA, NAMJERA I ÄŒINJENJA

IGK JE GLOBALNA ORGANIZACIJA U BORBI PROTIV GENOCIDNIH POLITIKA, NAMJERA I ÄŒINJENJA
 
Institut za istraživanje genocida Kanada je javna ustanova koja na meÄ‘unarodnom nivou štiti interese
meÄ‘unarodnog prava, koja visoko stručnim i humanim akcijama u borbi za istinu i pravu osvješÄ‡uje
svjetsku javnost i upozorava na posljedice zanemarivanja pamćenja genocida i sjećanja na nevino
stradale civilne žrtve u posljednjem genocidu na tlu Evrope 1992-1995. godine koje moderna povijest ne
pamti. Također, ovaj institut sa timom obrazovanih pravnika, sociologa, psihologa i eksperata iz uskih i
multidisciplinarnih naučnih oblasti, bavi se prevencijom genocida na globalnom novou, predstavljajući
iskustva života u postkonfliktim sredinama, ratom razorenim područjima i državama u kojima su pravda i
pravičnost usporeni proces zbog sporog ili nepostojećeg političkog/državnog iskustva u sučeljavanju s
istinom.
Posljednji genocid u Evropi i prvi nakon Drugog svjetskog rata koji se desio u Srebrenici, te preÄ‘ašnji u
Prijedoru, Zvorniku, Banjoj Luci, Bijeljini, Višegradu, Foči, Sarajevu i svim ostalim gradovima i mjestima u
Bosni, danas su od strane međunarodnih sudova, organizacija, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade,
Evropske unije i cijelog demokratskog i civiliziranog svijeta, priznati u svom pravno-kvalificirajućem i
moralnom statusu, meÄ‘utim posljedice genocida ostaju nezaliječene, kao što ostaju nezaliječene rane za
izgubljenim članovima porodica i sunarodnicima. Danas pitanje povijesnog naslijeÄ‘a Bošnjaka kao
naroda, potrebno je kreirati i budno pratiti u međunarodnim okvirima i na razini krajnjeg dometa u
afirmaciji statusa države Bosne i povijesnih bošnjačkih prostora, ratom i genocidom razorenih i
depopuliziranih, u kojima danas Bošnjaci, bez obzira na brojnost, žive teško i proživljavaju anatemu
vlastite žrtve nad čijim se bolom iživljavaju dželati demonizirane svijesti. Danas kada cijeli civilizirani i
humani svijet priznaje žrtvu i genocid, postoji i onaj necivilizirani i dehumanizirani, koji iste negira, koristi
u političke svrhe i nacional-patološka zadovoljenja, IGK je objedinitelj interesa da se svjetskoj javnosti
ukaže na opasnosti kolektivizacije krivice koja uspijeva da se nametne putem medija, ali i doživljava nove
akumulacije mržnje prema istini i događajima i ljudima krivo predstavljenima u njima. U kontekstu
ostvarivanja prava na zaštitu vlastitog naroda kako u matičnoj državi Bosni, IGK učestvuje u javnom
životu, na naučnom polju i sprovodi kampanju globalne borbe za prevenciju genocida.
IGK je prva velika ustanova na međunarodnom nivou koja je okupila veliki tim stručnjaka, akademika,
doktora nauka, magistara, univerzitetskih poslenika, članova instituta, te mnogih nacionalnih institucija,
organizacija, nevladinog sektora, ali i samoinicijativnih pojedinaca sa svih krajeva svijeta. Njen cilj je
konsenzus oko zajedničkog i strateškog pitanja sa kojim nema kompromisa. Zahvaljujući IGK, danas se
genocid u Srebrenici i ostalim genocidima i stratištima Bošnjaka, uči na univerzitetima, srednjim školama
i drugim obrazovnim i naučnim ustanovama u svijetu, ne bi li svijet bio upoznat sa stravičnim događajima
iz ne tako davne povijesti, ali i da bi se stušila dalja manipulativna medijska diverzija negatora genocida,
počinitelja i etno-nacionalističkih i nacističko-fašističkih strojeva koji danas dolaze sa istih odnih adresa sa
kojih su dolazile i poruke za izvršenjem genocidnih zadataka.
IGK ima cilj da se bori za interese svog naroda i svoju državu, i intencija osnivača je u svijesti da narod koji
se ne bori za sebe, istinu o sebi, nema prava da vjeruje u mirnu budućnost. U tom smislu, sve velike
 
bošnjačke nacionalne, političke, naučne, obrazovne i ostale institucije, trebaju pratiti i nastojati da
svesrdno i obavezno pomognu IGK u svom radu.
 
AUTOR – PhD (c). Dženis Šaćirović, član Internacionalnog ekspertnog tima IGK

Vijesti: