Naučna istraživanja

Emir Ramic za BANU

Emir Ramić, doc. dr.

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

Magistrirao iz oblasti političkih nauka

Doktorirao iz oblasti političkih nauka, na temu razlika između Ideje Bosne i kanadskog Kulturnog mozaika

Glavni istraživački interes nauka o genocidu


Objavljeni naučni radovi i publikacije
Naučni istraživačka publikacija - Historija Kanadskih Bošnjaka, Toronto, Kanada, 2009.
Naučni istraživačka publikacija - Genocid je državotvorni zločin, Toronto, Kanada 2010.
Naučni istraživačka publikacija - Bosanskohercegovačka dijaspora u Sjevernoj Americi, iseljeništvo, protjerivanje, deportacije.
Naučni istraživačka publikacija - Višestruka agresija na RBiH - zajednički zločinački poduhvat Srbije i Hrvatske protiv Ideje Bosne i bosanskog duha.
Naučni istraživačka publikacija - Bošnjačko narodno biće je tok svijesti koju treba stalno saznavati, oblikovati, usmjeravati.
Naučni istraživačka publikacija - Aktivizam za bolju budućnost Bošnjaka i BiH.
Naučni istraživačka publikacija - Genocid u Srebrenici.
Naučni istraživačka publikacija - Genocidu u Prijedoru - Srebrenica u kontinuitetu.
Naučni istraživačka publikacija - Borba protiv negatora genocida u BiH.
Naučni istraživačka publikacija - Razlike između kanadskog Kulturnog mozaika i Ideje Bosne i Bosanskog duha.
UčešÄ‡e na naučnim i drugim skupovima

Objavljena knjiga

KNJIGA PAMĆENJA I OPOMENE,  doc. dr. Emira Ramića

Kjlučne riječi: Bosna i Hercegovina, Bošnjaci, genocid, agresija, istina, pravda, kultura sjećanja.

Historiju pišu pobjednici! – kada to kažemo, izrekli smo jednu opšte poznatu i prihvaćenu činjenicu. Kada kažemo:“Historiju pišu poraženi!“  onda smo izrekli jednu manje poznatu i praktično potpuno neprihvaćenu činjenicu. U praksi, iza pojma “pobjednici“, često se kriju nasilnici, a iza pojma “poraženi“, žrtve nasilja. I jedni i drugi imaju svoju dijametralno suprotnu “historijsku istinu“. Iako se i jedni i drugim pozivaju na činjenice, treba imati u vidu da je istina jedna i da je uvijek nešto više od pukih činjenica. Krajnji cilj historije kao nauke,  jeste tvrÄ‘ivanje istine i uspostavljanje pravde, bazirano na svim utvrÄ‘enim činjenicama.  Same po sebi, činjenice su vrijednosno neutralne: mogu se koristiti selektivno a po prirodi stvari, podložne su različitim interpretacijama. Nasuprot tome, istina kojoj treba težiti istorija, uvijek je cjelovita, neselektivna i u svojim zaključcima – jednoznačna – jer samo na toj osnovi može biti uspostavljena pravda! Zato je oficijalna historija, historija koju pišu pobjednici (nasilnici), dramatično različita, često i suprotna sa subverzivnom istorijom, onom koju pišu poraženi (žrtve nasilja).

 
 
 
BOOK OF MEMORIES AND WARNINGS, doc. Dr. Emir Ramić
Keywords: Bosnia and Herzegovina, Bosniaks, genocide, aggression, truth, justice, culture of memory.
History is written by the winners! - when we say that, we have stated one generally known and accepted fact. When we say: "History is written by the defeated!" Then we have stated a lesser known and practically completely unaccepted fact. In practice, behind the term "winners", there are often bullies, and behind the term "losers", victims of violence. Both have their diametrically opposed "historical truth". Although both invoke facts, it should be borne in mind that truth is one and that it is always something more than mere facts. The ultimate goal of history as a science is to assert the truth and establish justice, based on all established facts. By themselves, facts are value-neutral: they can be used selectively and by the nature of things, they are subject to different interpretations. In contrast, the truth that history should strive for is always complete, non-selective and in its conclusions - unambiguous - because only on that basis can justice be established! That is why the official history, the history written by the victors (thugs), is dramatically different, often the opposite of the subversive history, the one written by the defeated (victims of violence).

 

 

Alma sent Yesterday at 9:41 PM

 

Vijesti: