Naučna istraživanja

Izjava Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} povodom 27. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma

Izjava Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} povodom 27. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma
Razlozi  ništavosti Dejtonskog sporazuma:
Prije 27 godina, 14.12.1995. godine u Parizu potpisan je Dejtonski mirovni sporazum, jedini mirovni sporazum u povijesti internacionalnog prava koji pokazuje da se nasilno agresivno osvajanje teritorija isplati, da se tako pokorene teritorije legalizuju i legitimiraju i da se genocid isplati. I ako je Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavljen rat, i ako je u me?unarodnom pravu priznato nacionalno ime Bošnjak i ime bosanskog jezika, dejtonskim ustavom je država Bosna i Hercegovina izgublila svoj potpuni suverenitet, svoje potpuno jedinstveno državno i društveno funkcionisanje, a njeni gra?ani i narodi su izgubili slobodu posjedovanja jedinstvene države. Bez jedinstvene bosanskohercegova?ke države, njeni gra?ani i narodi ne mogu o?uvati i ja?ati bosanskohercegova?ku tradiciju, historiju, kulturu. I na kraju dejtonskim ustavom  su najviše na gubitku Bošnjaci, koji nemaju rezervnu domovinu i koji svoju duhovnu, tradicijsku, narodnu, historijsku, jezi?ku i kulturnu bitnost i bitisanost jedino mogu ostvariti u jedinstvenoj bosanskohercegova?koj državi.
Razlozi  ništavosti Dejtonskog sporazuma:
1. Dejtonskim sporazumom nagra?ena velikosrpska politika samom ?injenicom da je entitet Repuplika srpska koja je odgovorna za genocid instalirana kao jedan od dva bh. entiteta.
2. Aktivna legitimacija Slobodana Miloševi?a kao potpisnika Dejtonskog sporazuma za Saveznu Republiku Jugoslaviju je upitna jer je ta država priznata tek1996.godine dakle poslije Dejtona.
3. Prema Be?koj konvenciji o pravu me?unarodnih ugovora u ?lanu 51. stoji: Izraženi pristanak država da bude vezana ugovorom koji je posljedica prisile izvršene na njezina predstavnika ?inima ili prijetnjama upravljenim protiv njega, bez ikakvog je pravnog u?inka. U ?lanu 52. dalje stoji: Prisila na državu izvršena prijetnjom ili upotrebom sile protivno na?elima me?unarodnog prava utjelovljenima u Povelji Ujedinjenih narod ?ine svaki me?unarodni ugovor ništavim.
4. I najvažniji razlog je sadržan u ?lanu 53. koji kaže da su svi ugovori koji su suprotni imperativnoj normi me?unarodnog prava (ius cogens) ništavi. Ius cogens norma na prvom mjestu zabranjuje genocid te samim tim nakon presude Internacionalnog suda pravde u Hagu od 26. februara 2007. godine da je u i oko Srebrenice izvršen genocid od strane Vojske Republike srpske stvoren je pravni osnov ništavosti Dejtonskog sporazuma koji samo zahtijeva potvrdu od suda u Hagu.
S obzirom da se bez zahtjeva institucija Bosne i Hercegovine ne može pokrenuti proces poništenja Dejtonskog sporazuma trenutno jedini mehanizam je da se Generalnoj skupštini UN proslijedi zahtjev bilo koje zemlje ?lanice UN da se ide na Internacionalni sud pravde u Hagu za dobijanje Savjetodavnog mišljenja“da li je postojanje Rs protivno me?unarodnom pravu.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: