Naučna istraživanja

Trinaest godina rada Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

28. 04. 2023.

Trinaest godina rada Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

 


IGK se bavi istraživanjem zlo?ina protiv mira, zlo?ina genocida i drugih teških povreda me?unarodnog prava, kontinuirano i blagovremeno reagira na sve pokušaje negiranja pravosnažnim presudama dokazane istine, ali i realizira nau?noistraživa?ke i edukativne projekte posve?ene razvoju i o?uvanju kulture sje?anja. 


IGK sa kanadskom vladom i parlamentom ima veoma dobru korespondenciju. Karakteristi?no da je kanadska vlada skoro uvijek odgovarala na naša pisma u kojima se tražilo ve?i uticaj Kanade na zaštitu bosanskohercegova?kih državnih interesa, posebno na zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i politi?kog subjektiviteta od raznih antibosanskih politika. Dosadašnji najvažniji rezultati lobiranja za bosanskohercegova?ki interes u Kanadi su: bosanski jezik je priznat u Kanadi, nacionalno ime Bošnjak se upotrebljava u kanadskim statisti?kim i drugim dokumentima, genocid u BiH se izu?ava u školama u Kanadi, kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije rezolucije o genocidu u BiH, podržana inicijativa za osnivanje Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu, organizovana stalna izložbena postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava u Vinipegu, genocid u BiH prezentiran Kana?anima i kanadskim univerzitetima, otkriven spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru, iniciran projekat kojim je kanadska vlada podržala obilježavanje Svijetskog dana bijelih traka, parlamentarna peticija kojom se traži krivi?no sanskcionisanje negatora genocida. 

IGK je dobio pozitivan odgovor za zabranu negiranje genocida na društvenim mrežama i stopiranju dodjela ordena negatoru genocida u Srebrenici od strane predsjednika Njema?ke. Lobiranje za istinu, pravdu, kulturu sje?anja, ali i za državu BiH na sjevernoameri?kom kontitentu traje više od 20 godina.

Posebno je važno što kanadski gradovi na prigodan na?in obilježavaju Dan državnosti BiH i Dan nezavisnosti BiH, svjetski Dan bijelih traka i Dan genocida u Srebrenici.

IGK se zahvaljuje svojim ?lanovima i prijateljima sirom svijeta na 13 godina uspješne saradnje u važnoj misiji istraživanja zlo?ina protiv mira, zlo?ina genocida i drugih teških povreda me?unarodnog prava, borbe protiv negatora genocida, revizionista sudskih, nau?nih i hustorijskih ?injenica o genocidu i razvijanja institucionalne kulture pam?enja.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: