Naučna istraživanja

Prije deset godina kazano, danas još aktuelnije i zna?ajnije.

?Prije deset godina kazano, danas još aktuelnije i zna?ajnije.
?uvajte našu Bosnu i Hercegovinu u dijaspori, u Kanadi!
"Na marginama jednog važnog nau?nog skupa u Sarajevu da današnji dan prije deset godina razgovarao sam sa jednim od najzna?ajnijih bosanskohercegova?kih intelektualaca, akademikom Muhamdeom Filipovi?em. Olovkom sam zabilježio rije?i akademika koje su danas mnogo više aktuelnije nego u mometu razgovora.
"Bosna i Hercegovina je  legitimna i legalna država, univerzalno priznata i kao takva ima apsolutni legitimitet i pravo postojanja. To je pravne garancija bosanskohercegova?kog statusa. To pravo je nešto što nam niko ne može osporiti i oduzeti, osim ako mi sami od njega ne odustanemo, tj. ako odstupimo od stava da možemo, kao i mnoge druge države, ako to svijet dopušta, biti silom okupirani, ali ne i negirani, te da  me?unarodna javnost na kraju krajeva mora to priznati. Nismo ih mi molili da nas priznaju, nego su oni priznali jedno legalno i legitimno bosanskohercegova?ko stanje. ?uvajte našu Bosnu i Hercegovinu u dijaspori, u Kanadi"!

Vijesti: