Naučna istraživanja

Me?unarodni tribunal u Hagu je u svojim presudama uništavanje kulturnog naslje?a definiralo kao zlo?in koji se uklapa u zlo?in genocida.

 

Me?unarodni tribunal u Hagu je u svojim presudama uništavanje kulturnog naslje?a definiralo kao zlo?in koji se uklapa u zlo?in genocida.
Zato je negiranje kulturnog naslje?a i njegove obnove nastavak genocida.
Historija pokušaja poništenja bosanskohercegova?ke države, koja i danas traje, velikih je razmjera. U no?i izme?u 25. i 26. augusta 1992. srpske snage granatirale su sarajevsku Vije?nicu. Bio je to zlo?ina?ki pokušaj uništenja bosanskohercegova?ke države, ali i pokušaj uništenja bosanskohercegova?kog naslje?a.
Mi koji smo preživjeli moramo da govorimo u svoje ime, ali i u ime onih koji su ubijeni, o onome što se desilo nama i našim porodicama sa ciljem sprije?avanja novog genocida. 
Naša osveta je širenje istine, traženje pravde, proganjanje zlo?inaca i onih koji veli?aju ratne zlo?ince veli?aju?i njihove zlo?ine. 
Vije?nica poru?ije svim agresorima na BiH i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad gra?anima BiH da je država BiH uvijek uspijevala pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Zato oni koji su zapalili Vije?nicu ?e vje?no ostati na smetljištu historije.
BiH sa svojim naslje?em je trajna i neuništiva država koja bez obzira na toliko agresija i genocida, bez obzira na mnoge analize takozvanih instituta širom svijeta o navodnoj propasti bosanske države, bez obzira na sadašnje antibosansko djelovanje udružene srpske i hrvatske paradržavne diplomatije i koalicije još svjedo?i najbolju mogu?nost realizacije ?ovjeka i civilizacije na osnovama bosanskohercegova?ke slobode.
Vije?nica je simbol BiH i Sarajeva, ali i civilizacije, oli?enje bosanskog ponosa, dokaz mizerije ubica i palitelja knjiga. ?ak i ranjena u agresiji, od zlo?inaca koji su pucali u knjige, u genocidu, urbicidu i kulturocidu svjedo?ila je neuništivost BiH. Poruku o neuništivosti BiH i danas nosi, ponosno prkose?i svima onima koji se trznu na bosanskohercegova?ku državu. Vije?nica ?uva BiH oduzimaju?i dah kako onima koji vole BiH, tako i onima koji je mrze. Obnova Vije?nice je najbolji na?in da se pobjedi zlo i pošalje poruka zlo?incima o neuništivostii BiH.
Na 31. godišnjicu barbarskog paljenja Vije?nice još jednom podsje?amo da fašizam nije pobje?en ni u BiH ni u svijetu.
Obnova Vije?nice kao trijumf graditelja jasan je dokaz da su dobra djela trajna i neuništiva baština, ali i poruka rušiteljima gradova i paliteljima knjiga i biblioteka, te kreatorima i izvršiocima agresije i genocida da zlo i mržnja nikada ne?e nadvladati. 
Ne zaboravite, pamtite, opominjite! Ne u ime mrženje, ve? u ime bolje i sretnije budu?nosti.

Vijesti: