Naučna istraživanja

Pojašnjenje

Pojašnjenje

Me?unarodni sud pravde je donio dva puta privremna mjera da odmah prestanu akcije kojima se krši Konvencija o spre?avanju i kažnjavanju genocida od 1948. godine.

Peofesor Francis Boyle je na dva ro?išta na Me?unarodnom sudu pravde u Hagu, 8. aprila 1993 i 13. septembra 1993 uspio dobiti te privremene mjere koje se ti?u agresije i genocida u Bosni i Hercegovini.

Tako je Francis Boyle bio prvi advokat koji je pobijedio bilo šta po Konvenciji o spre?avanju i kažnjavanju genocida, te je 1993. godine uspio da dovede Me?unarodni sud pravde do toga da izda dva sudska naloga za Republiku Bosnu i Hercvegovinu  protiv Jugoslavije.

IGK

Vijesti: