Naučna istraživanja

IGK: Ne smije biti ompromisa na štetu države

IGK: Ne smije biti ompromisa na štetu države, slabljenja državnih institucija, obesmišljavanja potrebnih zakona do te mjere da oni predstavljaju samo formalno zadovoljavanje uslova za pristupanje EU, novog populizma vlasti i samopromocije pojedinih politi?ara. Ako se tako nastavi, gra?ani od otvaranja pregovora ne?e imati mnogo!

 

Ovo su preporuke na kojima moramo raditi kako bismo dobili datum zvani?nog po?etka pregovora

Evropsko vije?e je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, a na sjednici su šefovi vlada zemalja ?lanica donijeli zaklju?ke, od kojih se jedan odnosi na BiH. U njemu stoji da BiH treba poduzeti relevantne korake iz preporuka Komisije 12. oktobra 2022.

Zaklju?ak pod rednim brojem 31 govori o odobravanju pristupnih pregovora za BiH, a da ?emo datum otvaranja pregovora dobiti kada ispunimo preporuke Evropske komisije od 12. oktobra 2022. godine.

"Nadovezuju?i se na preporuku Evropske komisije od 12. marta 2024. godine, Evropsko vije?e odlu?uje da otvori pristupne pregovore sa BiH. Evropsko vije?e s tim u vezi poziva Komisiju da pripremi Pregovara?ki okvir s ciljem da ga Vije?e usvoji u trenutku kada se poduzmu svi relevantni koraci navedeni u preporuci Komisije od 12. oktobra 2022", navodi se u zaklju?ku.

Rije? je o kriterijumima koje je Evropska komisija pred Bosnu i Hercegovinu postavila isti dan kada su dali preporuku za davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini.

Komisija je tada preporu?ila da BiH mora napraviti osam koraka koji su potrebni za napredak na evropskom putu. To su:

1. Prioritet je usvojiti izmjene postoje?eg Zakona o VSTV-u kako bi oja?ali njihov integritet (što je usvojeno)

2. Usvojiti novi Zakon o VSTV-u i Zakon o sudovima BiH

3. Usvojiti Zakon o borbi protiv sukoba interesa (tako?er usvojeno)

4. Preduzeti odlu?ne korake za ja?anje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

5. Odlu?no unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima upravljanja granicom i kapaciteta upravljanja migracijama, kao i osiguranje funkcionisanja sistema azila (dijelom usvojeno kroz sporazum s Frontexom)

6. Osigurati zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

7. Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovaraju?eg sudskog postupka u slu?ajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim djelatnicima

8. Osigurati rezultate u funkcioniranju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uklju?uju?i razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne ste?evine EU

U martu ove godine Evropska komisija je posljednji put ažurirala pomak Bosne i Hercegovine po pitanju gore navedenih kriterijuma.

Izvještaj Evropske komisije od 12. marta govori dokle smo na putu usvajanja tih kriterijuma

Navodi se da BiH još mora usvojiti novi zakon o VSTV-u, koji bi bio u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije, no u toku je izrada zakona, kako kažu, s obzirom na to da je formirana i radna grupa.

"Novi zakon o VSTV-u bi trebao tako?er osigurati pravo VSTV-a da traži dodatne podatke u provjeri iskaza o imovini. Vlasti Bosne i Hercegovine o?ekuju da ?e nacrt završiti do aprila 2024. i dostaviti Venecijanskoj komisiji na novo mišljenje, prije usvajanja od strane Vije?a", navodi se u posljednjem izvještaju Evropske komisije

 

Navode i kako Ministarstvo pravde BiH završava nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine te o?ekuju da ?e ga dostaviti Vije?u ministara na usvajanje u martu. Takvih pokušaja je ve? bilo, ali neuspješno zbog pitanja lokacije suda i prenosa nadležnosti.

"Komisija o?ekuje da Bosna i Hercegovina dostavi nacrt zakona Venecijanskoj komisiji kako bismo dobili naknadno mišljenje, prije usvajanja u domovima Parlamenta", navodi se u izvještaju Evropske komisije.

?etvrtka ta?ka izvještaja je Zakon o spre?avanju sukoba interesa, koji su bh. vlasti nedavno usvojile u okviru 3 + 1 zahtjeva za dobijanje zelenog svjetla Vije?a EU.

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je jedan od najvažnijih prioriteta EU stoga se isti?e da su neki koraci ve? napravljeni kao što je usvajanje Zakona o spre?avanju pranja novca i finansiranja terorizma. Vlasti Bosne i Hercegovine su tako?er na nivou radne grupe finalizirale nacrt novog zakona o zaštiti li?nih podataka, što je preduslov za stupanje na snagu Eurojusta, me?utim potrebno je zakon i usvojiti.

Strategija javnih nabavki 2024 - 2028 je finalizirana i ?eka se usvajanje od strane Vije?e ministara, naveli su.

"Bosna i Hercegovina bi trebala oja?ati saradnju izme?u agencija za provo?enje zakona i usvojiti strateški pristup borbi protiv teškog i organizovanog kriminala", poru?ili su.

Govore?i o ta?ki koja se fokusira na unapre?enje upravljanja granicom i migracijama, navodi se kako taj segment u BiH nastavlja da se poboljšava.

"Parlament je usvojio Zakon o strancima u augustu 2023. Prijemni kapaciteti su dovoljni. Sporazumi o readmisiji i implementacioni protokoli su generalno na zadovoljavaju?em nivou. Bosna i Hercegovina treba dodijeliti odgovaraju?u sumu iz budžeta za upravljanje migracijama, nastaviti napore za povratak neregularnih migranata u svoje zemlje porijekla i preduzeti dalje korake kako bi osigurali funkcionalan sistem azila", navodi se.

U decembru 2023. Vije?e ministara usvojilo je sporazum s Frontexom, Predsjedništvo ga je usvojilo u februaru 2024. godine, a glavni pregovara?i su imenovani. U januaru 2024. godine Bosna i Hercegovina se dodatno uskladila sa viznom politikom EU ukidanjem Oman sa svoje liste zemalja bez viza.

Me?utim, vlasti BiH još nisu usvojile Zakon o kontroli granica, koji je trenutno u formi nacrta i o?ekuje se da ga Ministarstvo sigurnosti dostavi Vije?u ministara na usvajanje, a zatim i u parlamentarnu proceduru.

Kada je rije? o koraku koji osigurava zabranu torture, isti?e se da je Ustavni sud ukinuo smrtnu kaznu u Ustavu RS-a, a da je u augustu 2023. godine parlament izmijenio Zakon o ombudsmenima na adekvatan na?in.

Garantovanje slobode izražavanja i medija te zaštita novinara u BiH nije na visokom nivou stoga ?e biti potrebno uraditi dodatne korake. Do sada su sva tužilaštva i agencije za provo?enje zakona imenovale kontakt osobe za novinare, a prva obuka kontakt ta?aka koju finansira EU održana je krajem februara.

U skladu s ovim kriterijumom je i potreba za održivim RTV sistemom, a BiH je do sada samo privremeno riješila finansijski problem na na?in da je od sredstava RAK-a dat novac BHRT-u i entitetskim emiterima.

Vijesti: