Podrške plemenitih

Fatmir Alispahic o Emiru Ramicu

Fatmir Alispahic o Emiru Ramicu


Postovani Emire,

Počastvovan mogućnošÄ‡u da Vi lično, kao erudita par excellence, čovjek velike energije i velikih zasluga za naš narod - budete promotori mojih knjiga.

Mr. Fatmir Alispahic

Vijesti: