Recenzije

Predgovor za knjigu "Ilahije i Kaside", autora Esada Kopi?a Osmanovi?a

 

Predgovor za knjigu "Ilahije i Kaside", autora Esada Kopi?a Osmanovi?a
Akademik Emir Rami?

?ovjek koji svojim radom oblikuje nadu za bolju Bosnu i Hercegovinu  i bolji svijet,

Upravo sam završio ?itanje još jednog zna?ajnog djela Esada Kopi?a Osmanovi?a. Poslije historijske antalogije o sevdalinci i sevdahu ovaj neumorni umjetnik je napisao ilahije i kaside. 

Srce kad govori, onda i drugo srce sigurno to zna da prepozna. Esad piše srcem i moje srce je to prepoznalo.

U islamu stoji da ukoliko oboli jedan organ, oboljelo je cijelo tijelo, aludiraju?i baš na srce. Mi treba da budemo povezani ?udesnom vjerom i mi jesmo povezani. A tu povezanost Esad prvo prepoznaje, a zatim i širi kroz svoje ilahije i kaside. Mi smo ummet, koji ima isti korjen kao um u arapskom koji zna?i majka. Prema tome ummet ozna?ava ljubav majke prema djeci i obrnuto. Takvi trebamo biti. I to Esad traži kroz svoj rad.

Pristupaju?i ilahiji i kasidi kao obliku interpretacije koja svojim tekstom i melosom ?ovjeka približava Uzvišenom Bogu i Poslaniku, pomažu?i mu da se uz Kur’an, kao glavni i najbolji izvor Istine, napaja s vrela znanja i ljubavi, Esad osvježava naše umorne duše. Svaka njegova ilahija nosi skriveno zna?enje ?ovjekova povratka Izvoru. 

Naše ilahije i kaside još uvijek žive samo u vjerskim krugovima. Esadova zbirka je može biti podsticaj da se kona?no o ilahijama i kasidama po?nemo brinuti kao o najve?im bošnja?kim i bosanskohercegova?kim dragocjenostima koje su najljepši dio duše muslimana. 

Ako se ne budemo brinuli o njima kao o našem najljepšem izrazu, te predivne pobožne pjesme mogu se komercijalizirati i time izgubiti svoju ljepotu. Esadova zbirka ilahija i kasida vra?a iste tamo gdje i pripadaju, promjeni ?ovjeka i njegovog bi?a. 

Esadovo ukupno djelo je toliko zna?ajno za bosanskohercegova?ku historiju, kulturu i tradiciju da ga kona?no trebamo tretirati kao blago koje treba izu?avati u školama. Kroz njegov rad, nove generacije mladih, ro?enih poslije agresije i genocida, mogu bolje saznati o bogastvu svoga porijekla, svoje historije, kulture i tradicije.

Preporu?uju?i ovo djelo za štampanje nadam se da ?e odgovorni subjekti shvatiti zna?aj uvo?enja Esadovog djela u školske lektire u i van Bosne i Hercegovine.
Hamilton, 11. 02. 2023.

Vijesti: