Recenzije

"Ilahije i pri?e” - Knjiga koja dušu hrani!

Predgovor


"Ilahije i pri?e” -  Knjiga koja dušu hrani!

Ve? duže vremena pratim rad jednog od najzna?ajnijih bosanskohercegova?kih književnika Esada Kopi?a Osmanovi?a. Svaku njegovu knjiga sam sa velikim zanimanjem is?itao. U svakoj njegovoj knjizi sam našao poruku i pouku za sve ljude dobre volje.To je ono što po meni ?ini književni opus Esada Kopi?a Osmanovi?a zna?ajnim ne samo za jednu teritoriju i prostor, ve? za svijet u cjelini.

Tako sam sa velikom pažnjom i zanimanjem pro?itao rukopis knjige "Ilahije i pri?e”.

Esad je u ovoj svojoj knjizi pokazao raskoš bosanskohercegova?ke, bošnja?ke tradicije kao univerzalnog razloga naše opravdanog ponosa.

Esad je kao rijetko ko u potpunosti svjestan svoje obaveze, ne izbora, nego svjesne obaveze da kulturni i duhovni kapacitet naših ilahija podigne na nivo kojem one istinski pripadaju. 
U svom književnom radu Esad tako otkriva bitne, istinske vrijednosti ilahije kao neodvojivi dio velike bosanskohercegova?ke i bošnja?ke tradicije.

Rezultat tih traganja i otkrivanja svih manje poznatih ljepota ilahija Esad realizuje u ovoj veoma zna?ajnoj knjizi koja treba na?i svoj put kako do istraživa?a, tako i do svakog ?ovjeka koji želi biti ambasador ilahija, odnosno ambasador velike bosanskohercegova?ke i bošnja?ke tradicije.

Posebno sam osjetio ?itaju?i rukopis ove knjige da je svaka Esadova ilahija izašla iz njegovog srca. Esad zapravo živi sa vrijednostima ilahija.

Posebna vrijednost ove knjige je doprinos da se potvrdi zna?aj naših ilahija na svjetskom nivou i da ih tako trebamo i osje?ati i tretirati. 

Knjiga je još jedan umjetni?ki dokaz ve? potvr?enog autora  raskošne bosanskohercegova?ke i bošnja?ke tradicije.

Knjigu preporu?ujem za štampanje kao veoma zna?ajan doprinos afirmaciji naše tradicije.

Dr. Emir Rami?
Kanada
22. 01. 2024.

Vijesti: