Vijesti

23. 09. 2001. godine otkriven je spomenik četničkom vojvodi i ratnom zločincu Draži Mihailoviću u Binbruku kod Hamiltona.

23. 09. 2001. godine otkriven je spomenik četničkom vojvodi i ratnom zločincu Draži Mihailoviću u Binbruku kod Hamiltona.


Historijska je istina, zasnovana na brojnoj dokumentacionoj graÄ‘i da je četnički pokret Draže Mihailovića bio fašistički, kolaboracionističkog, izdajničkog i zločinačnog genocidnog karaktera. MeÄ‘utim, bez obzira na tu dokumentaciju i obimnu literaturu mnoga se pitanja svjesno zaobilaze, dosta se uprošteno objašnjavaju, sa neizbježnim političkim kvalifikacijama, pri čemu se svjesno falsifikuju historijske činjenice. U skladu sa takvim nastojanjima u Srbiji su zakonskim mjerama (u decembru 2004.) izjednačeni fašisti sa antifašistima - četnici i partizani, čime je ponovo došla do izražaja obmana domaće i svjetske javnosti i izdaja svoga naroda, na čijim je pozicijama bio i ostao četnički pokret Dragoljuba Draže Mihailovića.

Historijskoj nauci su poznati politički program i ciljevi četničkog pokreta Draže Mihailovića. Glavni politički ciljevi četničkog pokreta formulirani su u nekoliko osnovnih programskih dokumenata. Polazna tačka u njima je ideja vodilja o “Velikoj i homogenoj Srbiji”, koja se temeljila na shvatanju da Srbi trebaju biti vodeća nacija na Balkanu. U tom cilju je, radi formiranja takve države i okupljanja svih Srba u jednoj državi zbog “spasavanja srpstva”, rat zagovaran kao nužnost. U cilju ostvarivanja homogene srpske državne zajednice, četnički planovi su predviÄ‘ali integralno istrebljenje i čišÄ‡enje Sandžaka, Kosova i Bosne i Hercegovine od muslimana i Hrvata.

Jedan od elemenata programa i ciljeva četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihailovića sastojao se u likvidaciji odreÄ‘enih nacionalnih, etničkih i vjerskih grupa kao takvih. Po tom programu za muslimane nije bilo mjesta u etnički čistoj “Velikoj Srbiji”. Svi četnički programski dokumenti su isticali potpuno fizičko istrebljenje muslimana. Očigledno je, pored formiranja etnički čiste jedinstvene države srpskog naroda (Velike Srbije), riječ o genocidnoj namjeri(mens rea), subjektivnom (ili mentalnom, psihičkom) elementu genocida, za istrebljenje, uglavnom, muslimana (različitog nacionalnog i etničkog porijekla). 

Bošnjačka zajednica u Kanadi je odmah poslije otkrivanja spomenika poslala protesnu notu kanadskim političkim subjektima u kojoj je rečeno da čin podizanja spomenika ratnom zločincu je ne samo antibosanski, već i antikanadski čin. 

TakoÄ‘e bošnjačka zajednica u Kanadi je oštro reagovala na sramnu dodjelu 75.000 dolara četničkom pokretu u Hamiltonu. U toj reakciji je izmeÄ‘u ostalog rečeno:
"Ponižavajuće je da ste dodijelili donaciju u iznosu od 75.000 dolara četničkom ravnogorskom pokretu. Donacija je otišla organizaciji koja je od čitavog demokratskog svijata optužena za genocid, zločin protiv čovjećnosti i ratni zločin u drugom svijetskom ratu. Donacija je otišla organizaciji i pokretu koji su u agresiji na suverenu i meÄ‘unarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992-1995 počinili stravične zločine uključujući i genocid. Da li znate da je četnićki ravnogorski pokret u najnovijoj egersiji na Bosnu i Hercegovinu produkovao koncentracione logore smrti i to na kraju 20.stoljeća u eri demokratije i zaštite ljudskih prava i sloboda u kojima je mućeno više od 50.000 Bošnjaka? Da li znate da su članovi iste zločinačke organizacije silovali vise od 50.000 Bošnjakinja, čime je silovanje po prvi put moralo biti utvrÄ‘eno kao ratni zločin? Da li znate da su četnici klali Bošnjake, uništavali njihovu imovinu, protjetavali ih sa ognjišta što je mnogo više od etničkog čišÄ‡enja? Da li znate da su porušili više od 1000 džamija i tako pokušali zatrti bošnjački nacionalni duh koji je više od hiljadu godina prkosno čuvao ideju bosne i bosanski duh? Da li znate da su četnici vezali kanadske vojnike u Bosni i Hercegovini držeći ih kao taoce? Ako ste to znali onada ste počinili nedopustivu grešku. Ako niste znali sada znajte. Neka vam ovo pismo bude opomena za budućnost.

Vijesti: