Vijesti

Sarajevo grade, sretan rođendan

Sarajevo grade, sretan rođendan
U BiH, u dolini ispod Trebevića, prije pola milenija, nastao je grad čije ime znači dvorac u polju ili polje oko dvorca. Bosanski sandžakbeg Isabeg Ishaković na lijevoj obali Miljacke podigao je taj dvorac sagradio ćupriju i osnovao čaršiju. Tako su postavljeni i temelji gradu koji se nalazi na razmeÄ‘i Istoka i Zapada gdje su se preplitale mnoge kulture i civilizacije, grada za kojeg u jednoj vakufnami Isabega stoji da je "Cvijet meÄ‘u gradovima, grad gazija i boraca". Prošlost sarajevskog kraja seže do mlaÄ‘eg kamenog doba (četri hiljade godina unazad) i prvih poznatih butmirskih stanovnika koje će naslijediti Iliri, Rimljani, Germani, Slaveni, Osmanlije, Austrougari do današnjih naroda Bošnjaka, Jevreja, Hrvata, Srba i ostalih njenih graÄ‘ana. Odjeci i uticaji antike i mediterana, Orijenta i Zapada kao i geografska lokacija na putu od Narone do Stambola pomogli su Sarajevu da se formira i razvija. Ovom mjestu se posrećilo da od srednjovjekovne naseobine izraste u orijentalni šeher, a kasnije u moderni evropski grad. Sarajevo je u središtu evropske i svjetske pozornosti kao mjesto gdje se ponovo stvara modus za filozofiju života ljudi u budućnosti. U Sarajevu spava duša svijeta kojeg svi želimo, u njemu je mir, u njemu je spokoj. 
Sarajevo se ili voli.

IGK

Vijesti: