Vijesti

Apel Bosanske akademije nauka i umjetnosti

Apel Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“
 
Bosanskohercegovačkim političarima, ambasadama u Bosni i Hercegovini, Visokom predstavniku, organizacijama meÄ‘unarodne zajednice, nevladinim organizacijama, intelektualcima i drugima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu - da se probude i da dignu glas protiv najave bezočnog urušavanja države Bosne i Hercegovine
 
Oličena u djelovanju Milorada Dodika i njegovih pristalica, danas je na sceni ista ona velikosrpska politika Radovana Karadžića i Ratka Mladića koja je dovela do užasnih ratnih zločina, uključujući i genocid, zbog čega je taj dvojac pravosnažno osuÄ‘en na doživotnu robiju, a gotovo cijeli politički i vojni vrh na kazne dugogodišnjeg (nekolicina i doživotnog) zatvora.
 
Kako je poznato, u namjeri da razbije Bosnu i Hercegovinu velikosrpska politika spriječena je zahvaljujući djelovanju Armije RBiH, ali i NATO-pakta krajem augusta i početkom septembra 1995. godine, te je rat protiv Bosne i Hercegovine okončan Mirovnim sporazumom 21. novembra u Daytonu. Ali taj sporazum, koji je potpisan u Parizu 14. decembra, nije omogućio razvoj Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države. Naprotiv, istim onim snagama koje Bosnu i Hercegovinu nisu uspjele razbiti agresijom dao je mogućnost da svoj plan ostvaruju u miru, kontinuirao podrivajući i destabilizirajući državu.
 
Najava Milorada Dodika o „povlačenju“ saglasnosti za formiranje Oružanih snaga i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, te „vraćanja“ na nivo entiteta svih nadležnosti koje su date državi - predstavlja do sada najozbiljniji udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Stoga je izrazito važno podsjetiti da su državi sve nadležnosti date na osnovu odredbe Ustava Bosne i Hercegovine o dodatnim nadležnostima.
 
Odredba člana 3. Ustava odnosi se na nadležnosti države Bosne i Hercegovine. 
 
Član 1. stav 1. taksativno navodi deset nadležnosti države, a ista odredba (u stavu 5. člana 3.) govori o dodatnim nadležnostima koje također pripadaju Bosni i Hercegovini. O dodatnim nadležnostima države u Ustavu doslovno stoji slijedeće:
 „a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta; stvarima koje su predviÄ‘ene u Aneksima 5 - 8 Općeg okvirnog sporazuma; ili koje su potrebne za ocÌŒuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politicÌŒke nezavisnosti i meÄ‘unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti meÄ‘u institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadležnosti.“
Visoki predstavnik je osoba koja daje tumačenje o tome šta je potrebno dati u nadležnost Bosne i Hercegovine da bi se ispunio sadržaj ove odredbe. Visoki predstavnik je ustanovljen Aneksom 10, a u članu 5. tog aneksa jasno i nedvosmisleno stoji da je on konačni tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma, dakle svega osim Aneksa 1 koji se odnosi na vojnu implementaciju.
Ponašajući se kao da ne postoji ova izuzetno važna ustavna odredba o dodatnim nadležnostima, Milorad Dodik najavljuje da će ukinuti nadležnosti države Bosne i Hercegovine na koje je, pored ostalog, data i saglasnost Republike srpske.
 
Dodikova najava državnog udara 
 
Eksplicitnu najavu državnog udara prestavlja Dodikova izjava da će u Narodnoj skupštini Republike srpske izvršiti “vraćanje” nadležnosti koje su, koristeći ustavnu odredbu o dodatnim nadležnostima, visoki predstavnici prenijeli na Bosnu i Hercegovinu, te da će se, u slučaju da u tome budu spriječeni, aktivirati priča o mirnoj disoluciji - što je, zapravo, naziv za raspad države, odnosno za “izlazak” Rs-a iz Bosne i Hercegovine.
 
Nakon brojnih izjava o tome da je Bosna i Hercegovina „nemoguća država“ i da on želi njen nestanak, rasističkih omalovažavanja bošnjačkog naroda, mnoštva gnusnih uvreda na račun ranijih Visokih predstavnika i osporavanja legaliteta Chistiana Schmidta - Dodik je posljednjim izjavama stigao do Rubikona. Evidentno je da će on svojim postupcima Bosnu i Hercegovinu uvesti u novi rat, jer ne možemo u isto vrijeme imati i mir i takvu osobu na političkoj sceni. Bosna i Hercegovina ne smije dalje biti pasivni talac tog izrazito destruktivnog, očito pomahnitalog čovjeka i njegovih opasnih namjera.
 
Zato Bosanska akademija nauka i umjetnosti „Kulin ban“ apeluje: 
Visoki predstavnik, predstavnici zemalja članica Kontakt-grupe koji su i svjedoci potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, meÄ‘unarodna zajednica, a prije svih Ujedinjene nacije i Evropska unija moraju poduzeti mjere da se Milorad Dodik kao eksponent neonacizma hitno suspenduje iz politike, čime će biti dato i upozorenje njegovim istomišljenicima.
Odgovorni bosanskohercegovački političari, bez obzira na stranačku pripadnost, intelektualci i svi drugi graÄ‘ani kojima je Bosna i Hercegovina u srcu moraju dići glas - kako bi svima bilo stavljeno do znanja da neće biti dopušteno razaranje Bosne i Hercegovine.
 
Bosanska akademija nauka i umjetnosti „Kulin ban“
Institut za istraživanje genocida Kanada
 
 
APPEAL OF THE BOSNIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS "KULIN BAN" TO
 
Bosnian politicians, embassies in Bosnia and Herzegovina, the High Representative, international community organizations, NGOs, intellectuals and others who see Bosnia and Herzegovina as their homeland - to wake up and raise their voices against the announcement of the senseless collapse of the state of Bosnia and Herzegovina
 
Embodied in the actions of Milorad Dodik and his supporters, the same Greater Serbia policy of Radovan Karadzic and Ratko Mladic is on the scene today, which led to horrific war crimes, including genocide, for which the two were sentenced to life imprisonment, and almost the entire political and military leadership to sentences of long-term (several and life) imprisonment.
 
As it is known, the intention to break up Bosnia and Herzegovina was prevented by the Greater Serbia policy thanks to the actions of the Army of RBiH, but also the NATO pact in late August and early September 1995, and the war against Bosnia and Herzegovina ended with the Peace Agreement on November 21 in Dayton. But that agreement, which was signed in Paris on December 14, did not enable the development of Bosnia and Herzegovina as a functional state. On the contrary, he gave the same forces that failed to break up Bosnia and Herzegovina with aggression the opportunity to carry out their plan in peace, continuously undermining and destabilizing the state.
 
Milorad Dodik's announcement of "withdrawal" of consent for the formation of the Armed Forces and the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina, and "return" to the entity level of all competencies given to the state - is the most serious blow to Bosnia and Herzegovina's constitutional order. Therefore, it is extremely important to remind that the state is given all competencies on the basis of the provision of the Constitution of Bosnia and Herzegovina on additional competencies.
 
The provision of Article 3 of the Constitution refers to the competencies of the state of Bosnia and Herzegovina.
Article 1, paragraph 1 exhaustively lists ten competencies of the state, and the same provision (in paragraph 5 of Article 3) speaks of additional competencies that also belong to Bosnia and Herzegovina. The Constitution literally states the following about the additional competencies of the state:
 (A) Bosnia and Herzegovina shall assume jurisdiction in such matters as may be agreed upon by the Entities; matters provided for in Annexes 5 to 8 of the General Framework Agreement; or which are necessary for the preservation of the sovereignty, territorial integrity, political independence and international subjectivity of Bosnia and Herzegovina, in accordance with the division of competencies among the institutions of Bosnia and Herzegovina. Additional institutions may be established as necessary to exercise these responsibilities. "
 
The High Representative is the person who gives an interpretation of what needs to be placed under the jurisdiction of Bosnia and Herzegovina in order to fulfill the content of this provision. The High Representative is established by Annex 10, and Article 5 of that annex clearly and unequivocally states that he is the final interpreter of the civilian part of the Dayton Agreement, ie everything except Annex 1, which refers to military implementation.
Acting as if this extremely important constitutional provision on additional competencies does not exist, Milorad Dodik announces that he will abolish the competencies of the state of Bosnia and Herzegovina, to which, among other things, the consent of the Republika Srpska has been given.
 
Dodik's announcement of a coup
 
Dodik's statement that the National Assembly of the Republika Srpska will "restore" the competencies that the High Representatives transferred to Bosnia and Herzegovina using the constitutional provision on additional competencies is an explicit announcement of a coup d'etat, and that, if they are prevented from doing so, to activate the story of peaceful dissolution - which is, in fact, the name for the disintegration of the state, that is, for the "exit" of the RS from Bosnia and Herzegovina.
 
After numerous statements that Bosnia and Herzegovina is an "impossible state" and that he wants its disappearance, racist belittling of the Bosniak people, numerous heinous insults against former High Representatives and challenging the legality of Chistian Schmidt - Dodik reached the Rubicon with his latest statements. It is obvious that his actions will bring Bosnia and Herzegovina into a new war, because we cannot have peace and such a person on the political scene at the same time. Bosnia and Herzegovina must no longer be a passive hostage of this extremely destructive, obviously insane man and his dangerous intentions.
 
That is why the Bosnian Academy of Sciences and Arts "Kulin Ban" appeals:
The High Representative, representatives of the Contact Group member states who are also witnesses to the signing of the Dayton Peace Agreement, the international community, and above all the United Nations and the European Union must take measures to urgently suspend Milorad Dodik as an exponent of neo-Nazism. to his like-minded people.
Bosnian Academy of Sciences and Arts “Kulin Ban”
Institute for research of Genocide Canada

Vijesti: