Vijesti

24. aprila 2002. BiH je postala 44 članicom Vijeća Evrope.

24. aprila 2002. BiH je postala 44 članicom Vijeća Evrope.

 

Vijeće Evrope je meÄ‘unarodna organizacija 46 država članica evropske regije, čiji su glavni zadaci jačanje demokracije, zaštite ljudskih prava i pravne države na evropskom kontinentu. Najveći doseg Vijeća Evrope ogleda se u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama  potpisanoj 1950. godine, koja služi kao osnovni pravni dokument Evropskom sudu za ljudska prava.

Sjedište Vijeća Evrope je u Strasbourgu na francusko-njemačkoj granici. ÄŒlanstvo u Vijeću Evrope otvoreno je svim evropskim demokratskim državama koje su prihvatile načelo vladavine prava, višestranačku demokraciju i koje jamče temeljna ljudska prava i slobode svojim graÄ‘anima.

Idejni začetnik bio je Winston Churchill, premijer Velike Britanije, ratni pobjednik u borbi protiv fašizma. U palači Saint James u Londonu potpisan je 5. svibnja 1949. Statut, kojim je osnovano Vijeće Evrope. Statut je potpisalo deset zemalja: Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska, Velika Britanija, Irska, Italija, Danska, Norveška i Švedska. Prva sjednica održana je u Strasbourgu, koji je postao i stalnim sjedištem Vijeća. Na početku jr donesena je i prva velika konvencija - Evropska konvencija o ljudskim pravima, potpisana u Rimu 1950.

Vijeće Evrope prva je meÄ‘unarodna organizacija osnovana nakon Drugoga svjetskog rata, a njezine su glavne zadaće jačanje demokracije, ljudskih prava i vladavine zakona u zemljama članicama. Sastoji se od tri glavna tijela: Komiteta ministara, Parlamentarne skupštine, i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti.  

Vijeće Evrope  se bavi zaštitom demokracije i vladavine prava, zaštitom ljudskih prava, posebno socijalnih prava, u skladu s Europskom socijalnom poveljom, jezičnih prava, u skladu s Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima, slobodom medija, u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima,  promocijom europskog kulturnog identiteta i raznolikosti, u skladu s Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, problemima s kojima se suočava europsko društvo, uključujući diskriminaciju, ksenofobiju, zagaÄ‘enje okoliša, zlouporabu opojnih droga i organiziranog kriminala, poticanjem demokratske stabilnosti kroz reforme. 

Bosna i Hercegovina je u članstvo pristigla 10 godina nakon tragičnog rata koji je porušio gotovo sve njezine spone unutar i izvan zemlje. Jugoslavija nije bila članica Vijeća Evrope. Već u prvih nekoliko godina BiH je vrlo hrabro i poduzetno, preuzela mnoge konvencije i afirmirala se kao zemlja koja ima ambiciozne ciljeve postati članicom europske obitelji zemalja. Organizacija joj je uvela monitoring koji je dokinut prije dvije godine, nakon 19 godina promatranja i kontrole.

BiH je potpisala čak 94 konvencije i prateća protokola kojim se atribuira kao jedna od kooperativnijih članica koja prati europske vrijednosti. BiH, u tome,  ni po čemu ne zaostaje za vodećim europskim demokracijama.

Vijesti: