Vijesti

Povodom 29. godišnjice progona i stradanja stradanja Bošnjaka Stoca

Sto?anima je bilo namijenjeno da nasele Vareš, Kakanj i Kraljevu Sutjesku, a zauzvrat su Varešani, Kakanjci napu?ili Stolac. To je implementacija sporazuma iz Graca Mate Bobana i Radovana Karadži?a. U javnosti se ne pridaje skoro nikakav zna?aj dolasku delegacije HDZ-a Vareša u Stolac 1991. i uzvratne posjete ?elnika HDZ-a Stoca u Vareš iste godine. Tada je dogovoreno preseljenje ljudi iz Vareša u Stolac, a Sto?ani su trebali oti?i u gradove pod Bobovcem. Hrvati iz Vareša, Kraljeve Sutjeske i Kaknja, ispod Bobovca , dolaze po instrukciji Mate Bobana, Gojka Šuška i Franje Tu?mana ovdje na jug i jugoistok države. Tu?man tim ljudima pravi naselja i tim naseljima daje imena po Bobanu i Šušku. Sve se to dešava u trenutku krvavih sukoba i brutalnih zlo?ina izme?u Armije RBiH i HVO-a, saveznika s po?etka odbrane od agresije na BiH. Memorandum SANU-a Dobrice ?osi?a motivira Slobodana Miloševi?a da s Radovanim Karadži?em ulazi u aranžman ostvarivanja ovog nauma, pa se tako Hrvati ispod Bobovca u jeku žestokih sukoba prebacuju preko teritorija koji je zaposjela JNA i doma?i kolaboracionisti koji ?e kasnije postati Vojska Republike Srpske.

Povodom 29. godišnjice progona i stradanja stradanja Bošnjaka Stoca

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} pamti ?etvrti august kao datum kada su Bošnjaci Stoca 1993. godine prognani, zatvarani u logore, maltretirani i ubijani.

“Koštana bolnica” u Stocu, nekada ?uvena bolnica po lije?enju koštanih oboljenja, pretvorena je u zloglasni logor i umjesto lije?ilišta postala mu?ilište za Bošnjake Stoca i okolnih sela. Kroz istoimeni logor koji je bio u funkciji od maja do oktobra 1993. godine je prošlo izme?u 3.000 i 3.500 Bošnjaka. Pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vije?a odbrane koji su bili zaduženi za ?uvanje logoraša, zlostavljali su i mu?ili logoraše na najbrutalnije na?ine, a mnogi su od zadobijenih povreda i umrli. U logoru “Koštana bolnica” ubijeno je oko 100 logoraša. 

IGK se sje?a i odaje dužnu po?ast ubijenim. Istovremeno IGK ?e i dalje kontinuirano insistirati da se istina o stradanjima Bošnjaka Stoca javno kaže i pred lice pravde izvedu odgovorni za te zlo?ine. To bi bio garant bolje budu?nosti za sve u Stocu, a za žrtve istinski smiraj. Za zlo?in u “Koštanoj bolnici” u Stocu do sada su procesuirane ?etiri osobe. Time nije zadovoljena istina i pravda. Zato IGK poziva sve preživjele žrtve, potomke žrtava i svjedoke zlo?ina u Stocu da svjedo?enjem pomognu dokazivanju istine o tim zlo?inima.

IGK još jednom podsje?a da su Hrvatska vojska i Hrvatsko vije?e odbrane djelovali pod op?om kontrolom Republike Hrvatske koja je vršila op?u kontrolu i efektivno rukovo?enje nad oružanim snagama i civilnim vlastima paradržavne tvorevine Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. U toj paradržavnoj tvorevini nad bošnja?kim civilima su izvršeni brojni zlo?ini protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava, kao što su: masovna i pojedina?na ubistva i spaljivanja, te ranjavanja, uklju?uju?i žene, djecu i starce; protjerivanje i raseljavanje; masovna i sistematska hapšenja i zato?enja civila u koncentracionim logorima i drugim mjestima zato?enja, napadi na civile i civilne objekte; terorisanje civila; silovanja i seksualna zlostavljanja; vojni napadi na gradove i sela, te njihovo razaranje; uništavanje stambenih, vjerskih, historijskih, obrazovnih, nau?nih, kulturnih, zdravstvenih, sportskih, privrednih i drugih civilnih objekata, uklju?uju?i i Stari most u Mostaru; plja?kanje i spaljivanje javne imovine; plja?kanje bošnja?kih ku?a, stanova i druge bošnja?ke imovine, kao i njihovo spaljivanje; masovno otpuštanje s posla; prevo?enje u katoli?anstvo; prisilni rad na linijama fronta, gdje su logoraši i zatvorenici prisiljavani da budu ljudski štit; namjerno obustavljanje humanitarne pomo?i; napadi na humanitarne radnike; uvo?enje ogromnih taksi na humanitarnu pomo? i drugi oblici zlo?ina protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava. 

To je, u skladu sa hrvatskom nacionalisti?kom ideologijom i politikom formiranja “zajedni?ke hrvatske države u njenim etni?kim i povijesnim granicama”, za ?iju je realizaciju na kraju XX stolje?a postojao udruženi zlo?ina?ki poduhvat, na ?ijem je ?elu bilo državno, politi?ko i vojno rukovodstvo Republike Hrvatske, pod vo?stvom predsjednika Franje Tu?mana, dio smišljene i sistematske politike i prakse zlo?ina koju su hrvatske oružane snage organizovano ?inile u navedenim podru?jima Republike Bosne i Hercegovine. Takva zlo?ina?ka politika i praksa provo?ena je u op?inama: Stolac, ?apljina, Ljubuški, Tomislav-Grad, Mostar, Jablanica, Prozor, Gornji Vakuf, Bugojno, Kiseljak, Busova?a, Vitez, Žep?e,Vareš i drugim mjestima, što, pored brojnih dokaza, potvr?uju i masovne grobnice. Najeklatantniji primjeri masovnih zlo?ina protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava je zlo?in genocida u Ahmi?ima, Vrbanji, Stupnom Dolu, Prozoru, u naseljima Tulica, Grahovci, Radanovi?i i Han-Plo?a (Kiseljak), gdje su mnogi civili, uklju?uju?i žene i djecu, ubijeni i živi spaljeni, a ku?e i drugi civilni objekti zapaljivim mecima, granatama i benzinom zapaljeni.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: