Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je poslao pismo Ambasadoru Izraela u Kanadi Dr. Ronen Hoffman

11. 08. 2022.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je poslao pismo Ambasadoru Izraela u Kanadi Dr. Ronen Hoffman
 
U pismu se izme?u ostalog kaže:
 
“Mi Bošnjaci dobro znamo kako po?inje markiranje "drugog" i kako to može zavrsiti. Jevreji su doživjeli holokaust i najbolje znaju šta to zna?i i koliko opasno može biti. Bošnjaci su doživjeli genocid u Srebrenici, ali i prije toga u Drugom svjetskom ratu i u ostalim nasilnim periodima svoje historije, suo?avali su se sa planiranim masovnim ubistvima, raseljavanjima, pritiskom da promjene svoja vjerska ubjedjenja. Nad Bošnjacima je po?injeno deset genocida. To su najteži oblici stradanja. Prirodno bi bilo, ljudski i humano da postoji osje?aj empatije me?u narodima koji su doživjeli i preživjeli holokaust i genocid.
Kanadaska bošnja?ka zajednica je zato sa nevjericom primila vijest o podržavanju segregacijske i rasisti?ke, antibosanske i antievropske politike koji vode i personificiraju Dragan ?ovi? i Milorad Dodik, od strane Ambasade Izraela u Tirani koja je tako?e zadužena i za BiH. 
Jevrejsko bošnja?ko prijateljstvo je historijski zasnovano na: bratskom prihvatanju Jevreja u BiH u vrijeme kada su progonjeni iz Španije, u Drugom svjetskom ratu Bošnjaci su ?uvali Jevreje u Sarajevu i BiH od nacista riskiraju?i i vlastite živote, Hagada, jedan od najbitniji dokumenata jevrejskog stradanja je sa?uvan u Sarajevu. Sa?uvali su Hagadu Bošnjaci u Sarajevu i tokom agresije na RBiH i genocida nad Bošnjacima.
Imaju?i sve ovo u vidu Kanadska bošnja?ka zajednica vas moli da nas primite na razgovor te da uspostavimo saradnju koja ?e i?i u pravcu boljeg razumijevanja. Evropa je u ozbiljnoj nevolji. Zapadni Balkan u još ve?oj. Historija nas u?i na šta sve to može iza?i u teškim vremenima koja su ispred nas”. 

Vijesti: