Vijesti

Na današnji dan, 28. augusta 1995. godine, prije 26 godina desio se drugi masakr na Markalama

Na današnji dan, 28. augusta 1995. godine, prije 26 godina desio se drugi masakr na Markalama kada je sa srpskih položaja ispaljena granata koja je ubila 43, a teško ranila 84 civila, me?u njima i troje djece.

Minobaca?ka granata kalibra 120 mm, ispaljena sa agresorskih položaja iz pravca Trebevi?a, eksplodirala je kod ulaza u Gradsku tržnicu što se smatra jednim od najstravi?nijih zlo?ina koje su srpske vojne, policijske i paravojne formacije po?inile u opkoljenom Sarajevu.

U masakru koji se dogodio 28. augusta 1995. godine, pred sam kraj agresije na BiH, smrtno su stradali: Omer Ajanovi?, Hidajet Ali?, Salko Ali?, Zeno Baševi?, Husein Baktaševi?, Sevda Brkan-Kruš?ica, Vera Brutus-?uki?, Halida Cepi?, Paša Crn?alo, Mejra Cocali?, Razija ?oli?, Esad ?oranbegi?, Dario Dlouhi, Salko Durakovi?, Alija Dževlan, Najla Fazli?, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Hercegli?, Jasmina Hodži?, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegovi?, Adnan Ibrahimagi?, Ilija Karanovi?, Mesudija Kerovi?, Vehid Komar, Muhamed Kuki?, Mirsad Kova?evi?, Hašim Kurtovi?, Ismet Klari?, Masija Lon?ar, Osman Mahmutovi?, Senad Muratovi?, Goran Poturkovi?, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodži?, Hajro Šatrovi?, Samir Topuzovi?, Hamza Tunovi? Ajdin Vukoti?, Sabaheta Vukoti?, Meho Ze?o i Narima Žiga.

Za ratne zlo?ine nad stanovnicima Sarajeva, uklju?uju?i i dva masakra na Markalama, Me?unarodni sud u Haagu osudio je visoke oficire Vojske RS – Stanislava Gali?a na doživotni zatvor, a Dragomira Miloševi?a na 29 godina. 

Ova i sve druge sarajevske i bosanskohercegova?ke godišnjice stalno ?e opominjati svijet da je na me?unarodno priznatu, samostalnu, suverenu državu Bosnu i Hercegovinu izvršenja agresija, a nad njenim gra?anima genocid. U ime budu?nsti ne samo Bosne i Hercegovine i njenih gra?ana, ve? i u ime budu?nosti ?ovjeka i civilizacije istina o ovim zlo?inima se mora potpuno doku?iti, a pravda za žrtve tih zlo?ina potpuno ostvariti.

IGK

Vijesti: