Vijesti

Država BiH je bez diplomatske odbrane u Kanadi i ponovo bez mogu?nosti glasanja na izborima.

Država BiH je bez diplomatske odbrane u Kanadi i ponovo bez mogu?nosti glasanja na izborima. 

Od otvorenja ambasade BiH u Kanadi nikada bosanskohercegova?ki gradjani koji žive u Kanadi nisu imali mogu?nost glasanja u svojoj ambasadi u Otavi. 

To slabi i ponižava ugled države BiH u Kanadi. 

Najja?u politi?ku polugu koju smo prema Kanadi imali, državnu, istinsku diplomatiju, izgubili. BiH je ostala spuštenog garda pred nasrtajima antibosanskih diplomata. Dopustili smo da Milorad Dodik zavlada u Otavi, ali i drugdje, da aktivira svoje lobiste, da podredi ambasadu u Kanadi svojim separatisti?kim interesima, da mijenja karakter rata u BiH, revidira sudske, nau?ne i historijske ?injenice i glorifikuje osu?ene ratne zlo?ince. Ambasade BiH u Kanadi postala je legla sepatarizma, laži, obmane i nepravde. U njoj se bez posljedica antibosanski ambasador igra državnim simbolima, ne spušta zastavu za 11. juli bez ikakvih posljedica, državne simbole tretira kao krpe, rade i pri?aju protiv BiH i direktno djeluju protiv bh. organizacija, zajednica i instituta.

Zbog diplomatije država opstaje ili propada. Diplomatija je i kultura i civilizacija, diplomatija je i dijalog i istina. Sposobna diplomatija spašava državu, vidjeli smo ve? kako to izgleda tokom agresije na RBiH. Nesposobna diplomatija urušava državu. Ve? smo u više pisanih obra?anja Predsjedništvu BiH upozoravali da se rat u BiH nastavlja drugim sredstvima, izme?u ostalog i diplomatskim, ali negiranje sopstvene države od strane bh ambasadora u Kanadi, negiranje državnih simbola i ne?injenje onih koji su odgovorni da to spije?e, stavlja državu i diplomatiju u bestidni položaj. U ambasadi BiH u Otavi niko ne predstavlja bh državne interese u momentu kada je BiH napadnuta od antibosanske koalicije. Treba li to dokazivati? Država je izdana od ambasadora koga je postavio Milorad Dodik i koj zastupa njegove, secesionisti?ke, antibosanske politike. Vrijeme je za akciju. Napravimo potrebne korake da država BIH ima svoj državni, diplomatski glas u Otavi. Glas koji ?e sara?ivati sa bh dijasporom, sa njenim organizacijama, zajednicama, institutima koji su u Kanadi tako mnogo u?inili, ?ine i ?ini?e za državu BiH.

Vijesti: