Vijesti

IGK - PAŽNJA AKCIJA!!!

 

IGK - PAŽNJA AKCIJA!!! 
Istina i pravdu su napadnuti od antibosanske koalicije kao nikada do sada.

Svi za istinu o agresiji i genocidu na RBiH koji se ti?e svih nas!
Samo onaj ko se iskreno bori za istinu, pravdu i kulturu sje?anja slobodan je!
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} poziva sve prijatelje istine o agresiji na RBiH i genocida protiv njenih gra?ana, posebno Bošnjaka i pravde za žrtve tih najve?ih zlo?ina poslije Holokausta u Evropi na masovnu akciju.
Otvorite link ispod na kojem ?e te pro?itati gradove evropskih država u kojima ?e se prikazivati film o entitetu RS koji je odlukama me?unarodnih sudova presu?en za genocid. 

IGK vas poziva na hitnu i masovnu reakciji svih prijatelja istine i pravde ka vladama navedenih država, ali i gradskim vije?ima i policijama da im se zabrani prikazivanje lažnog materijala o tvorevini koja je osu?ena za genocid pred me?unarodnim sudovima. Pišite pisma odgovornim u navedenim gradovima. Organizujte masovne proteste u navedenim gradovima. Jer istina i pravdu su napadnuti od antibosanske koalicije kao nikada do sada.

Presuda Me?unarodnog suda pravde za genocid po?injen u Srebrenici dovoljan pravni osnov za ukidanje bosanskohercegova?kog entiteta RS.

Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. godine, Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su vojska i policija Republike Srpske osmislile i izvršile genocid u Srebrenici, otvorio legitimnu i legalnu mogu?nost potpunog pravnog osporavanja entiteta RS. Antibosanska koalicija u BiH i u svijetu, putem anticivilizacijske revizije historijske, sudske i nau?ne istine o genocidu u Srebrenici, nastoji nametnuti pri?u da je entitet RS trajna državna kategorija. A svaki me?unarodni ugovor podliježe osporavanju i poništenju ako postoje pravni razlozi za to. Oni su sadržani u Be?koj konvenciji o pravu me?unarodnih ugovora od 1969, koja kodificira postoje?e obi?ajno me?unarodno pravo koje se odnosi na me?unarodne ugovore i po kojoj sudi najve?i sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu.

Ništavan je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi op?eg me?unarodnog prava, kakva je norma ius coens sadržana u ?lanu 53. Be?ke konvencije, a koja na prvom mjestu ima zabranu genocida.

Imaju?i u vidu da je najve?i sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu kojeg su stvorile UN, u presudi od 2007. godine zaklju?io da su vojska i policija RS-a po?inile genocid u i oko Srebrenice, tvorevina RS bi morala biti ukinuta. Ne mogu po?inioci biti kažnjeni, a njihovo djelo, RS, u ime kojeg su po?inili zlo?ine, uklju?uju?i i genocid, ostati netaknuto.

Oni koji negiraju odluke internacionalnih sudova, koji narušavaju internacionalno pravo, pravdu i istinu koji pokušavaju revidirati historiju, sudske i nau?ne argumente, te oni koji u zadnje vrijeme opasno ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenost, nezavisnost i politi?ki subjekjtivitet evropske države BiH u ime ekstremizma pripadaju historijskom neljudskom odpadu protiv koga se i danas još više trebamo boriti.

Mi nastavljamo borbu za bolju budu?nosti naše civilizacije, za svijet bez rata i genocida u kome ?e vladati mir i poštovanje drugog i druga?ijeg, u kome ?e istina nadvladati neistinu, pravda nadvladati krivdu, a kultura sje?anja nadvladati kulturu zaborava.

Postojanje entiteta Republike Srpske je nagrada za izvršni genocid i druge strašne zlo?ine protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava i spoznaja da se zlo?in isplati, a to ugrožava sav smisao prava i pravde.

Naš strah od zaborava ve?i je od užasa koji smo prisiljeni pamtiti svaki dan. Upravo to je moto koji sve nas pokre?e i koji treba prenijeti za sve žrtve. Zaborav je sau?esništvo u zlo?inu. Nemamo pravo na zaborav. Borba za istinu i pravdu je osnova našeg postojanja, i za nju se vrijedi boriti.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: