Vijesti

U Torontu promovisana knjiga "Pam?enja i opomene” autora Emira Rami?a, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada

14. 11. 2022.
IGK Saop?enje

U Torontu promovisana knjiga "Pam?enja i opomene” autora Emira Rami?a, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada 

Promotori su bili Sanija Hodži? i Hasan Karabegovi?.
Promotori su govorili o knjizi, ali i o radu Emira Rami?a. Posebno je istaknut njegov ra za istinu, pravdu, kulturu sje?anja kontinuiran rad za državu Bosnu i Hercegovinu. Svoja izlaganja promotori su završili rije?ima:
"Kada ljubav prema domovini, istini, pravdi i kulturi sje?anja postane volonterska opsesija i profesija, onda dobijemo za rezultat ovo što Emir radi više od dvadeset godina

Na kraju se obratio Emior Rami?:
"Zaborav je sau?esništvo u zlo?inu. Nemamo pravo na zaborav. Borba za istinu i pravdu je osnova našeg postojanja, i za nju se vrijedi boriti. Pojedinac može mnogo uraditi ali kada on energiju, entuzijazam, ljubav prema istini, pravdi, državi, prenese na zajedni?ko djelovanje u okviru sistema, stvaraju se preduslovi da se u takvom djelovanju ra?aju dobri rezultati za dobrobit svih gra?ana i naroda dobre Bosne i Hercegovine. Bilo je mnogo prepreka i prijetnji. Borba za zaštitu ljudskih prava i sloboda i posebno borba protiv revizionista historije i negatora genocida je teška, ponekad i vrlo opasna, što sam ja li?no osjetio na svojoj koži. Ono što meni daje snagu jeste ubje?enje da je borba za istinu i pravdu jedan od najvažnijih ljudskih i civilizacijskih ciljeva.Budimo bar malo bolji ljudi jer sre?a ne zavisi samo od toga koliko smo sre?ni, ve? zavisi i od toga koliko su sretni drugi zbog nas. Zato se natje?imo u dobru, korisnom znanju, lijepom ponašanju, pravdi i istini. Osje?ajmo dobro ?ine?i dobro sebi i drugima. Dobimo bitku za dobro u sebi u ime dobra za sve ljude dobre volje".

Predgovor je napisao akademik Abdulah Sidran, koji je napisao: 
“Nalazimo se pred djelom jednog od najvažnijih bošnja?kih intelektualaca s po?etka 20. stolje?a. U našim nau?nim i publicisti?kim edicijama nismo imali ovakvu knjigu, da je na tako malom prostoru kazano tako puno. Djelo Emira Rami?a je uistinu šire od svih institucionalnih adresa na kojima je davao svoj nesebi?ni doprinos, u profiliranju kulture sje?anja, u borbi za istinu i pravdu o genocidnoj agresiji, u organiziranju i stasavanju bosanskohercegova?ke dijaspore, u borbi za bosanski jezik i obrazovne programe, u kulturnom pregalaštvu i didakti?koj produkciji, a nadasve u svjedo?enju jednog vanserijskog, bezmalo hroni?arskog aktivizma, u pra?enju i tuma?enju aktuelnih doga?aja. Pred nama je djelo jednog nau?nika, jednog publiciste, jednog aktiviste, jednog menadžera i lobiste... Sve u jednom jedinstvenom Bošnjaku, koji je u posljednjih dvadeset i više godina ostavio nekoliko hiljada pisanih i aktivisti?kih tragova, a taj rad bi, u objektivnim okolnostima, zavre?ivao jednu nau?nu konferenciju, sa nekoliko tematskih cjelina. 
...Možda baš u onim tematskim okvirima kako su data poglavlja u ovoj knjizi, uz doprinose koje je Emir Rami? imao u okviru institucija koje je graditeljski podizao”.

Akademik prof. dr Suad Kurt?ehaji? je napisao Uvod u poglavlja: 
“ Emir Rami? je napisao svojevrsnu genocidografiju, mapu ili kartu genocida sa osnovnim podacima. To su elementarne lekcije bez kojih više nema ni patriotske kulture ni antifašiasti?ke higijene u bošnja?kom narodu i op?enito u bosanskohercegova?kom društvu, ali i šire. U proteklih dvadeset godina Emir Rami? je pod agendom Nau?nih istraživanja objavio preko 700 naslova, od ozbiljnih nau?nih radova, do historiografskog tretmana godišnjica zlo?ina i važnih doga?aja, ali i pravovremenih reakcija na aktuelne doga?aje koji su zadirali u pitanje ratnih zlo?ina i tretmana pravosudne i povijesne istine. Emir Rami? je napravio most izme?u nau?nog tretmana tema iz oblasti kulture sje?anja i potreba savremenog trenutka da se ova važna oblast ne prepusti trivijalizaciji i nepismenosti”.

Akademik prof. dr . Ferid Muhi? je napisao recenziju: 
“ U svom djelu Emir Rami? na svim poznatim ?injenicama rekonstruiše autenti?u istinu o agresioji Srbije i Crne Gore s jedne strane i Hrvatske s druge strane na Bosnu i Hercegovinu. 
Na 221 stranici djelo Knjiga pam?enja i opomene, predstavlja jedan nov metodološki pristup koji rekonstruiše integralnu istorijsku istinu, spašavaju?i je od zaborava i posebno, od bezbrojnih faksifikata. 
Eti?ki fundirana, ova knjiga sadrži i snažnu mobiliziraju?u poruku koja kroz upozorenje Bošnjacima, opominje demokratsku i pravdoljubivu javnost cijelog svijeta na zlo?ine koji su pod plaštom istine i pravde po?injeni u Bosni i Hercgovini, ali koji se, tako?e, svakodnevno doga?aju i planiraju u budu?nosti u mnogim dijelovima svijeta”.
 
Video o knjizi: “Pam?enja i opomene”, autora Dr. Emira Rami?a
 
Emir Rami?: Biografija


Vijesti: