Vijesti

IGK Saop?enje povodom 8. decembra Dana sje?anja na stradanje žena u ratu u BiH.

 

08. 12. 2022.
IGK Saop?enje povodom 8. decembra Dana sje?anja na stradanje žena u ratu u BiH.
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} poziva nove sazive Parlamentarne skupštine BiH, Vije?a ministara BiH i Predsjedništva BiH da na osnovu svojih nadležnosti kona;no proglase 8. decembar Danom sje?anja na stradanje žena u ratu u BiH.
 
IGK je o ovoj inicijative upoznao Upravni odbor Vije?a za implementaciju mira u BiH i najvažnije organizacije i zajednice za zaštitu ljudskih prava i sloboda u svijetu.
 
Ova inicijativa se naslanja na dvije ranije inicijative za utvr?ivanje Dana sje?anja na stradanje žena u ratu u BiH pokrenute prema Parlamentarnoj skupštini BiH u dva navrata 2014. i 2016. 
 
Internacionalni ekspertni tima IGK smatra da je kona?no potrebno na?initi odlu?niji iskorak  u pravcu sklanjanja žena sa margina kolektivnog sje?anja, što bi doprinijelo pomirenju kroz brisanje podjela utemeljenih u ratnoj memorijalizaciji, ali i ostvarivanju ravnopravnosti spolova.
 
Prema podacima nau?no istraživa?kih institucija  u ratu u BiH ubijena je 9.901 žena, što ?ini 10,31 posto od ukupnog broja stradalih u ratu i 25 procenata civilnih žrtava rata. Njihova imena se rijetko ili gotovo nikako ne nalaze na spomenicima i memorijalima, a sje?anje na njih ?uvaju samo ?lanovi porodice ili bliski prijatelji.
 
IGK smatra da je jedna od bitnih komponenti kulture sje?anja i institucionalna, državna  podršaka za utvr?ivanje Dana sje?anja na stradanje žena u ratu kao minimum nematerijalne kompenzacije za sve izgubljene živote žena i djevoj?ica i sve druge patnje koje su žene preživjele. 
 
Institucionalizacija Dana sje?anja na stradanje žena u ratu u BiH je zna?ajan korak u pravcu sklanjanja žena sa margina kolektivnog sje?anja i u velikoj mjeri doprinosi pomirenju u BiH kroz brisanje podjela utemeljenih u ratnoj memorijalizaciji, ali i ostvarivanju ravnopravnosti spolova na širem društvenom nivou.
 
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: