Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} poziva Odjeljenje za borbu protiv terorizma, ekstremizma i istrage ratnih zlo?ina MUP-a entiteta Republika Srpska {RS} da obustavi istragu protiv glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Kozarcu.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} poziva Odjeljenje za borbu protiv terorizma, ekstremizma i istrage ratnih zlo?ina MUP-a entiteta Republika Srpska {RS} da obustavi istragu protiv glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice u Kozarcu. 


Amir ef. Mahi? je uputio javno izvinjenje svima ?ija je osje?anja, nenamjerno, povrijedio. Mislili smo da ?e se stvar i završiti na tome, jer se nesporazumi me?u ljudima rješavaju na taj na?in. Rijaset Islamske zajednice je tako?er istakao svoju jasnu opredijeljenost i ukazao na nužnost ve?e senzibilnosti u javnom diskursu.


IGK podsje?a da izvinjenje nije uobi?ajeno u politi?kom, akademskom i posebno u vjerskom životu Bosni i Hercegovini {BiH}. Tim ?inom on je pokazao svoju dosljednost.


Govor imama Mahi?a bio je obrednog karaktera i kao takav se ne može inkriminirati. On je vršio vjersku službu. Nije zagovarao, ni tada, ni ikad prije, nasilje ni mržnju prema drugome, nije pozivao na zlo. Želio je ukazati na zloupotrebu vjere u ne?asne svrhe.


IGK je u više navrata informisao svjetsku javnost da su Bošnjaci i Hrvati , posebno bošnja?ka djeca u entitetu RS izložena svakoj, posebno vjerskoj diskriminaciji i ekstremnom nametanju druga?ijih vjerskih uvjerenja.


IGK je podržao Bošnjake u entitetu RS da ne prihvataju da njihova djeca u obrazovnom sistemu, koji bi morao biti sekularan, izu?avaju i obilježavaju ono što nije njihova ni duhovna, historijska, tradicijska, jezi?ka i kulturna tradicija. Vlasti entiteta RS nisu uzele u obzir ?injenicu da je ovo bila reakcija na tu konstantnu diskriminaciju Bošnjaka.


IGK podsje?a da je Svetosavlje predmet razli?itih vi?enja i tuma?enja akademske, ali i polit?ke i sociološke javnosti.


IGK posebno naglašava da je Srpska pravoslavna crkva izgubila 1995. godine sudski spor u Parizu, nakon što je podnijela tužbu protiv listova Libération, Le Monde, Le Figaro zbog tekstova u kojima je optužena za podržavanje etnic?kog c?išc?enja i zloc?ina genocida u Bosni i Hercegovini. To je prvi i jedini sluc?aj u Europi, a vjerojatno i u svijetu, da je za jednu crkvenu instituciju službeno, u sudskom postupku praktic?no potvr?eno sudioništvo u najtežim djelima protiv c?ovjec?nosti i ljudskog dostojanstva, uklju?uju?i agresiju i genocid.


Nedopustiv je selektivan, diskriminatoran pristup MUP-a entiteta RS prema jednoj osobi, u ovom slu?aju službeniku Islamske zajednice u BiH, dok su primjeri govora mržnje i negiranja genocida i veli?anja presu?enih ratnih zlo?inaca kontinuirana, svakodnevna pojava lidera politi?ke pozicije i opozicije ovog bosanskohercegova?kog entiteta, protiv kojih je IGK podnio Tužilaštvu BiH krivi?ne prijave.


Podsje?amo da je nauka o genocidu potvrdila da je entitet RS politi?ka tvorevina, nastala legalizacijom rezultata agresije i genocida, koja nažalost nastavlja funkcionirati na tom fonu, ohrabrena šutnjom civiliziranog svijeta. Svijet je dozvolio da se u srcu Evrope, poslije holokausta i "nikad više" razvije entitet koji je zasnovan na o?evidnom aparthejdu, netoleranciji, ne priznavanju, ne poštovanju i ne prihvatanju drugog i druga?ijeg.


IGK još jednom osu?uje kontinuirana i sistematska zastrašivanja ve? jednom na silu protjeranih povratnika, permanentno ugrožavanje njihovih osnovnih ljudskih i kolektivnih prava, represivno, entitetsko oduzimanje državnih prerogativa.


Ukoliko se ne obustavi istraga politi?ka pozicija entiteta RS da?e još jedan dokaz sistemskog zastrašivanja povratnika u tom entitetu. 


IGK još jednom poziva državnu vlast u BiH i me?unarodnu zajednicu da kona?no ozbiljno razmotri položaj Bošnjaka i Hrvata u entitetu RS i preduzmu neophodne mjere protiv rastu?e nacionalne, vjerske i jezi?ke diskriminacije.


Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: