Vijesti

Kanada poštuje Dan nezavisnosti BiH!

01. 03. 2023.
Kanada poštuje Dan nezavisnosti BiH!

Odlukom gradona?elnika Toronta i Hamiltona, povodom prvog marta Dana nezavisnosti BiH, a u po?ast državi BiH, na centralne jarbole ispred skupština gradova Toronta i Hamiltona sve?ano podignute državne zastave BiH.

U ime Vlade Kanade ?estitku povodom Dana nezavisnosti BiH poslala je ministrica u Vladi Kanade Filomena Tassi. 

?estitku je poslao i ?lan Parlamenta Kanade Green Matthew koji je izme?u ostalog napisao: "?ast mi je kao ?lanu Parlamenta Kanade uputiti iskrene ?estitke povodom 31. godišnjice Dana nezavisnosti. Prepoznajem i cijenim mnoge doprinose bosanskohercegova?ke zajednice. Vaša posve?enost slobodi, demokratiji i razli?itosti primjer je svijetu”.

Tradicionalno Dan nezavisnosti BiH, kao jedan od najvažnijih državnih praznika ?estitali su i gradona?elnici Toronta i Hamiltona kao i mnogi istaknuti kanadski kulturni akademski i polti?ki subjekti.
Gradona?elnica Hamiltona ?estitaju?i Dan nezavisnosti BiH odala je priznanje bosanskohercegova?koj zajednici na kontnuiranom doprinosu o?uvanju i ja?anju bosnakohercegova?ke tradicije u Hamiltonu, što oboga?uje kulturu Hamiltona.

Važno je da mlade generacije u?imo o bosanskohercegova?kim državnim praznicima, o državi BiH, bosanskom jeziku i bosanskohercegova?kom bogatom kulturno historijskom, tradicijskom i prirodnom naslije?u, jer ?e oni u budu?nosti brinuti o državnim praznicima, o državi BiH, o njenim najboljim historijskim, kulturnim i tradicijskim vrijednostima i iste ?uvati, ja?ati i prenostiti širom svijeta.

U Kanadi našu BiH branimo znanjem od onih koji je napadaju. U?imo svoju djecu da grade znanje na znanju o svojoj domovini, jer nikad ne može biti tolika snaga u onim koji razbijaju državu BiH, kolika u onim koji vole BiH.

Najbolji odgovopr ambasadorima i generalnim konzulima BiH iz reda srpskog naroda koji su odbili poslušati instrukciju Ministarstva vanjskih poslova BiH u vezi obilježavanja Dana nezavisnosti BiH je ?injenica da država Kanada poštuje Dan nezavisnosti BiH.

Povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH, historijskog datuma koji svjedo?i o višestoljetnom identitetu bosanskohercegova?ke nezavisnosti upu?ujemo iskrene ?estititke svim Bosancima i Hercegovcima, koji ovu zemlju doživljavaju kao svoju domovinu, kako u BiH, tako i u dijaspori. Šaljemo poruku širom svijeta da gra?ani BiH ne žele nikakva ve?a prava od onih koje uživaju gra?ani u kanadskom, evropskom, ameri?kom društvu.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: