Vijesti

Zašto podrska Reisu Kavazovi?u!

?Zašto podrska Reisu Kavazovi?u!

Više puta sam imao priliku da razgovaram sa reisom Kavazovi?em. Uvjerio sam se da on kao ?ovjek, a još više kao duhovni lider duboko vjeruje da je raznolikost ?ovje?anstva Božija milost i da je po Bogu naša misija kreativna koegzistencija a ne ubila?ka antagonizacija. ?ovjek koji je jednom preživio logor, koji nikada nije pozivao na osvetu ne može da mrzi drugog i druga?ije. ?ovjek koji voli svoju domovinu i njene institucije. Duhovni lider koji ima obavezu da opominje u ime bolje zajedni?ke budu?nosti svih istinskih gra?ana BiH. S obzirom da napadi na državne institucije BiH su nastavljeni, izjava Reisa je opravdana, jer  ukoliko institucije BiH padnu, BiH mora biti spremna da se brani svim sredstvima. 

Oni u i van BiH koji kritikuju Reisa zaboravljaju:

- na genocid nad Bošnjacima koji nije sankcionisan nego je nagra?en,

- na darivanje po?iniocima genocida teritorije na kojoj je omogu?en genocid razoružavši branioce pod lažnim obe?anjem da je to teritorija pod me?unarodnom zaštitom,
- na sprje?avanje u Savjetu bezbjednosti UN da se suverena država BiH i ?lanica UN brani od istovremene brutalne oružane agresije sve tri susjedne zemlje,
- na prijetnju udarima NATO ako pokušamo dokraja osloboditi cijelu BiH,
- na uspostavljanje republike na ogromnim zlo?nima uklju?uju?i i genocid  u suverenoj BiH, ?lanici UN,
- na institucionalno djelovanje protiv države BiH tokom svih 30 godina,
- na upornu podršku koja se daje OHR-u za uvo?enje aparthejda u BiH u 21. vijeku i za ustavno utemeljenje segregacijskog odnosa prema Bo[njacima,

- na flagrantno kršenje me?unarodnog prava u BiH, za fobiju i nehumanost, na institucionalne segregacijske akcije u BiH koje nikada ne bili dopušteni u drugim državama,
- na islamofobiju u BiH na razini najviših politi?kih institucija,

- na oružani i potom rat drugim sredstvima protiv na?ela demokracije, tolerancije i kosmpolitizma,
- na zlo?ine prema državi BiH i Bošnjacima koji su višestruki, konstantni i konzistentni, s predumišljajem. To je projekt.

Emir Rami?

Vijesti: