Vijesti

ZARA Verein udruženje iz Be?a, Austrija je poslala pismo Univerzitetuu Be?u u podršci akciji Instituta za istraživanje genocida Kanada

ZARA Verein udruženje iz Be?a, Austrija je poslala pismo Univerzitetuu Be?u u podršci akciji Instituta za istraživanje genocida Kanada IGC.

 

ZARA udruženje je izrazila zabrinutost zbog optužbi navedenih u kona?nom izvještaju Nezavisne me?unarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u regiji Srebrenice izme?u 1992. i 1995. godine.

Posebno se zabrinula zbog nedostatka jasnog stava Univerziteta u Be?u kojim  bi se distancirao  od komisije i dr. Waltera Manoscheka.

Nakon gledanja videa doga?aja u kojem je sudjelovao dr. Walter Manoschek, organizacija dijeli procjenu IGC-a da su izjave dr. Waltera Manoscheka u vezi s rezultatima komisije problemati?ne.

ZARA udruženje isti?e da je genocid koji se dogodio u Srebrenici 1992. godine ve? temeljito istražen od strane Me?unarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, te da postoje nekoliko presuda istog suda kao i presuda Me?unarodnog suda pravde.

Osim toga, ZARA udruženje napominje da postoji sumnja u podsticanje na mržnju (§ 283 Abs1 Z3 StGB) prema austrijskom zakonu u ovome slu?aju.

Pozivamo bosanske udruženja u Austriji da se uklju?e u akciju protiv negiranja Genocida u Srebrenici i da pravno razjasne sumnju koju je diagnosticirala ZARA Verein.

 

Poštovane dame i gospodo,

 

Od 2000. godine, ZARA udruženje pruža savjetodavne usluge za osobe koje su pogo?ene rasizmom, a od 2017. godine, tako?er i za osobe koje su pogo?ene mržnjom na internetu. Klijenti se mogu obratiti nama sa svojim problemima i mi ih pravno savjetujemo i podržavamo.

U okviru našeg savjetovanja, naš klijent skrenuo nam je pažnju na završni izvještaj nezavisne me?unarodne komisije za istraživanje stradanja svih ljudi u regiji Srebrenice izme?u 1992. i 1995. godine, objavljen u julu 2021. godine. Izvještaj je naru?ila Republika Srpska pod vodstvom izraelskog povjesni?ara Gideona Greifa, a bivši profesor na Univerzitetuu Be?u, Dr. Walter Manoschek, bio je jedan od ?lanova te komisije.

Naš klijent je podijelio svoju duboku zabrinutost zbog tvrdnji iznesenih u završnom izvještaju, jer se u njemu pori?e genocid koji se dogodio u Srebrenici, što je tako?er i pravosnažno utvr?eno. Naš klijent je posebno bio zgrožen ?injenicom da je Dr. Walter Manoschek, (bivši) ?lan Univerziteta u Be?u, sudjelovao u toj istraživa?koj komisiji, a prema našem klijentu, Sveu?ilište u Be?u se nije jasno distanciralo od te komisije, niti od Dr. Walter Manoscheka. Iako je bilo komunikacije s Sveu?ilištem u Be?u, u kojoj je Sveu?ilište u Be?u tako?er potvrdilo da priznaje presude Me?unarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i Me?unarodnog suda pravde u kojima je pravosnažno utvr?eno da se genocid dogodio u Srebrenici, prema našem klijentu, još uvijek nedostaje službeno i javno pojašnjenje Univerziteta o ovom pitanju. 

Po želji našeg klijenta, takva pojašnjenja bi tako?er morala uklju?ivati jasno distanciranje od istražne komisije i od emeritiranog profesora Dr. Waltera Manoscheka.

Kako bismo se bolje upoznali s problematikom završnog izvještaja istražne komisije i izjava u njemu, naš nas je klijent, osim emitirane reportaže na televizijskom kanalu Arte, posebno uputio na internetski panel diskusije Promedia izdava?ke ku?e na kojoj je emeritirani profesor Dr. Walter Manoschek bio intervjuiran o svojoj ulozi u istražnoj komisiji i njenim rezultatima. Navedena panel diskusija, koju je moderirao izdava? Promedia-Dr. Hannes Hofbauer, a na kojoj su uz emeritiranog profesora Dr. Waltera Manoscheka sudjelovali i Germinal Civikov, još je uvijek dostupna online i može se prona?i na YouTubeu putem sljede?e poveznice: https://www.youtube.com/watch?v=nkKSg2gX8as.

Nakon gledanja tog videa navedene panel diskusije dijelimo procjenu našeg klijenta da su izjave koje je dao emeritirani profesor Dr. Walter Manoschek u vezi s rezultatima Neovisne me?unarodne istražne komisije o stradanju svih ljudi u regiji Srebrenice izme?u 1992. i 1995. godine vrlo problemati?ne. Tako emeritirani profesor Dr. Walter Manoschek na po?etku diskusije (od 8:13 minute videa) govori o jednoj od najvažnijih izjava istražne komisije, a to je da je došla do zaklju?ka da su u julu 1995. godine u Srebrenici od strane bosansko-srpske vojske po?injeni teški ratni zlo?ini nad bošnja?kim ratnim zarobljenicima, ali da genocida s ciljem likvidacije dijelova ili ?ak cijele bošnja?ke populacije nije bilo. Tako?er u tom kontekstu emeritirani profesor Dr. Walter Manoschek navodi da se posljednjih 25 godina ne izvještava o tome da se me?u ubijenima uglavnom nalazila vojska i da, suprotno prethodnom mišljenju, nije bilo masovnog ubojstva oko 8.000 muških civila. Na upit moderatora jesu li rezultati istražne komisije bili šamar za obje strane, emeritirani profesor Dr. Walter Manoschek ne samo da potvr?uje tu pretpostavku, ve? dodatno uspore?uje narativ genocida nad bosansko-muslimanskim stanovništvom u Srebrenici s teorijom žrtve u vezi s austrijskom ulogom u nacizmu. ("To nije usporedivo u smislu sadržaja, ali u smislu funkcije"). Tijekom daljnje diskusije iznesene su iznimno problemati?ne izjave. Na jednom mjestu (od minute 17:00) emeritus profesor dr. Walter Manoschek, na primjer, naziva ?injenicu da se narativ genocida nad bosanskim stanovništvom tako uporno održava najve?im propagandnim uspjehom od 1945. godine i istovremeno kritizira da se sve što dolazi od majki iz Srebrenice bez ikakvog propitivanja prihva?a kao istina.

Tijekom intervjua, emeritus profesor dr. Walter Manoschek naglašavao je više puta da istražna komisija nije bila zainteresirana za politi?ke polemike, ve? je radila samo na temelju ?injenica (primjerice, od minute 5:30). Komisija tako?er želi isti pristup s bosansko-muslimanske strane jer se ne može razgovarati na razumnoj osnovi dok se radi samo o emocijama (primjerice, od minute 52:00).

Pritom istražna komisija i s njom emeritus profesor dr. Walter Manoschek zanemaruju bitnu ?injenicu da se genocid koji se dogodio 1992. godine u Srebrenici smatra zlo?inom koji je detaljno istražen od strane Me?unarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) te da postoje više presuda ICTY-a i presuda Me?unarodnog suda pravde.1

Pitanje u kojoj mjeri je navedena komisija radila na nau?noj i ?injeni?noj osnovi,  ne možemo odgovoriti u okviru naše stru?ne kompetencije. Me?utim, željeli bismo naglasiti da bi izjave koje je iznio dr. Walter Manoschek, emeritus profesor na Univerzitetu, u okviru diskusije  u organizaciji Promedia-Verlag-a, mogle biti shva?ene kao negiranje ili grubo umanjivanje pravno utvr?enog genocida nad bosansko-muslimanskim stanovništvom u Srebrenici, što bi moglo predstavljati po?etnu sumnju za krivi?no djelo podsticanja na mržnju (?lan 283, stav 1, ta?ka 3., Krivi?nog zakona Austrije). Da li se ovo krivi?no djelo ostvarilo ili ne, kona?nu odluku moraju donijeti tužilaštvo i sudovi, ali smatramo važnim da se Univerzitet u Be?u jasno pozicionira u takvom slu?aju, posebno jer su izjave dr. Walter Manoscheka vrlo uvredljive za osobe koje su pogo?ene, kao što su naši klijenti.

Ako se Univerzitet ve? pozicionirao u ovoj stvari, molimo Vas da nam dostavite odgovaraju?e saopštenje kako bismo ga mogli prenijeti našim klijentima.

Zahvaljujemo Vam se na pažnji i trudu i stojimo Vam na raspolaganju za daljnja pitanja u vezi s ovim slu?ajem koji nam je dostavljen.

 

Vijesti: