Vijesti

Otvoreno pismo kao doprinos rješenja stanja u BiH povodom sesije C. Schmidta u Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu 21. juna.

Otvoreno pismo kao doprinos rješenja stanja u BiH povodom sesije C. Schmidta u Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu 21. juna.

 

Poštovani visoki predstavni?e za BiH Christian Schmidt dostavljam vam jedan mali pismeni uradak koji sam objavio na FB povodom objave PICa 06.07.2023. godine iz kojeg se može zaklju?iti odbijanja da rade svoj posao zbog kojeg su imenovani u OHR u BiH od strane kvinte i ostalih zemalja za implementaciju mira nakon Dejtona u BiH.

 

Kao i obi?no, mora se primijetiti da su priop?enja politi?ke floskule i fraze koje apsolutno ne rješavaju ništa od obaveza koje stoje pred gra?anima BiH za ulazak u EU. Duboko razo?aran ovakvim vašim neradom i odbijanjem da radite poslove u ime EU, a u korist gra?ana BiH i njenog ulaska u EU i Euroatlantske integracije postavljam vam slijede?a pitanja:  što je sa provo?enjem Anexa 7 DMS? Što je sa službenim prevodima presuda suda New York silovanim ženama sa nazna?enim nov?anim iznosima kao i aktivnostima na realizaciji naplate od po?initelja iz Trajnog naloga presude? Što je sa provo?enjem presuda za UZP Hrvatske i njenih implikacija na društveni, politi?ki, gospodarski život u BiH ? Što je sa provo?enjem presuda UZPa Srbije, presudama za zlo?in genocida, povrat oplja?kane imovine u BiH i van BiH, provo?enje Ugovora o sukcesiji sa svim ANEXima, a posebno ANEX G? Što je sa obavezom službenog prevoda "Ustava BiH; ANEX IV DMS ? Što je sa implementacijom svih presuda za zlo?ine po?injene nad gra?anima i imovinom BiH ? Presude su donesene na sudovima koji su Nirnberškim principima od 1-7 uspostavljeni za podru?je bivše države Jugoslavije, presude moraju biti izvršene kao što su presude suda u Nirnbergu za zlo?ine u II WW provedene u Njema?koj streljanjem, oduzimanjem gra?anskih i politi?kih prava, ratne dobiti itd itd. Gospodine Schmidt ako niste i ne znate što vam je raditi molim vas podnesite ostavke, BiH nije eksperimentalna retorta za predstavnike me?unarodne zajednice nego me?unarodno priznata država sa svojim zabilježenim imenom u VS UN rezolucijom 755 Republika Bosna i Hercegovina, ispred zgrade UNa se vijori  nelegalna zastava jer koliko znam rezolucija o priznanju BiH iz 1992. godine nije mijenjana? 

Gospodine Schmidt, obra?am se vama ekselenciji Murphy, Gosp. von der Leyen i napominjem da za bilo kakav dijalog u BiH prvo sve strane moraju potpisati politi?ki dogovor o priznanju i implementaciji izre?enih presuda suda u New Yorku silovanim ženama, presude Karadži?u i njegovim sau?esnicima iz 2000. godine, presuda Milošvi?u, presuda Periši?u, presuda Karadži?u za genocid u BiH, presuda Mladi?u i presuda Simatovi?u i Staniši?u s jedne strane kao UZP Srbije te Prli?u i ostalima kao UZP Hrvatske s druge strane protiv BiH! 

 

Gospodine Schmidt tek onda se može govoriti o zna?aju Presuda suda u Strasbourgu o zaštiti ljudskih prava gra?ana BiH.

 

Svi ostale prijedlozi o izborima i sadašnjem ure?enju se moraju odbaciti jer su sve institucije posljedice ratnog zlo?ina po?injenog kroz UZP rs i federacija sa kantonima kao i distrikt Br?ko! 

 

S poštovanjem,

 

PBB

Sulejman Tabakovi?

 

Dr. Emir Rami?

U ime više od 300 ?lanova Internacionalnog ekspertnog tima

Instituta za istraživanje genocida Kanada

 

 

Vijesti: