Vijesti

Javni poziv na kontinuirano obilježavanje 11. jula - Dana genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i Bosni i Hercegovini

Javni poziv na kontinuirano obilježavanje 11. jula - Dana genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i Bosni i Hercegovini
Pozivamo sva bosanskohercegova?ka i bošnja?ka udruženja, patriotske organizacije i zajednice, kao i sve naše prijatelje širom svijeta, borce za ljudska prava, istinu i pravdu, na institucionalno, koordinirano i kontinuirano obilježavanje Dana genocida nad Bošnjacima Srebrenice, od sada i ubudu?e godine, pod motom „Pamtimo velikosrpski genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i Bosni“!
11. juli je dan kada se sje?amo žrtava genocida u Srebrenici i cijeloj Bosni i Hercegovini. Zato, podsje?amo i opominjemo SAD, Kanadu, države Europe, Australiju i sveukupnu me?unarodnu zajednicu, da je genocid nad Bošnjacima po?injen planski i sistematski, posebno naglašavamo u zašti?enoj UN zoni i pred o?ima cijele javnosti. Nakon odvajanja muškaraca od svojih porodica i to svih starosnih dobi, od dje?aka do staraca, a nakon toga tako brutalnog ubijenja, velikosrpska genocidna politika je nagra?ena Dejtonskim mirovnim sporazumom kreiranjem entiteta “rs”, koji po važe?oj “jus cogens” normi me?unarodnog prava nema i ne bi smio imati legalitet, jer je proizvod genocida.
11. juli je dan kada Bošnjaci daju do znanja SAD, Kanadi, državama Europe, Australiji i sveukupnoj me?unarodnoj zajednici, da Bošnjaci - žrtve genocida - gra?ani Bosne i Hercegovine, koji su žrtve agresije i udruženog zlo?ina?kog poduhvata od strane susjednih država (Srbije, Crne Gore i Htvatske), isklju?ivo su za koncept gra?anske države od koga ne?e odustati sve do njegove realizacije. Tako?er ukidanja entiteta, isti?emo manji entitet “rs” koji jeste produkt genocida, a tako su i presudili najviši internacionalni sudovi u Haagu ?iji su osniva?i Ujedinjene nacije.
11. juli je opomena svim onima koji negiraju historijske, sudske i nau?ne ?injenice o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, veli?aju presu?ene ratne zlo?ince i zlo?ine. Isti?emo da negatori genocida i ratnih zlo?ina moraju biti procesuirani i adekvatno kažnjeni.
Treba biti jasno, preživjele žrtve genocida ne?e nikada oprostiti i zaboraviti genocide. Ali tako?er ?e insistirati i podsticati na iskreno pokajanje i izvinjenja državnog vrha Srbije, srpskih predstavnika u Bosni i Hercegovini i naravno Srpska pravoslavna crkva ?iji su sveštenici ?inili osovinu zla nad svojim komšijama.
Zbog presuda Mu?unarodnog suda pravde da su vojska i policija paradržavne tvorevine Rs-a po?inili genocide, kao i da je Haški tribunal presudio kompletan politi?ki i vojni vrh Srba u BiH, time je nelogi?no da ideologija i zlo?inci budu osu?eni a da nesmetano postoji tvorevina nastala na genocide.. Zato ?emo nastojati na ukidanju produkta genocida entiteta “rs”.
Svjesni ?injenice da Dan genocida nad Bošnjacima, 11. juli, ne?e biti obilježen na nivou države Bosne i Hercegovine, niti u pojedinim diplomatskim predstavništvima zbog opstrukcije antibosanske koalicije i velikonacionalisti?kih projekata, pozivamo sve istinske prijatelje istine, pravde i kulture pam?enja i sje?anja, njihove organizacije i zajednice da organizovano i dostojanstveno preuzmu ingerenciju države i sve?anim ?inom spuštanja državne zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja uz intonaciju državne himne odaju po?ast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini.
Pozivamo bosanskohercegova?ka udruženja da ovim povodom stupe u kontakt sa gradskim vije?ima, skupštinama gradova u kojima su registrovani, zatraže dozvolu za spuštanje zastave Bosne i Hercegovine i zemlje doma?ina na pola koplja ispred institucija grada, objekata gradske skupštine ili drugim prominentnim lokacijama.
Inicijatori:
Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK)
Bošnja?ko bratstvo preživjelih genocida /
Bosniak Brotherhood of Genocide Survivors (BBGS)
Bošnja?ko-ameri?ka nacionalna asocijacija (BANA)
HO „Bošnjaci Frankfurta i dijaspore“

Vijesti: