Vijesti

Otvoreno pismo IGK ministru sigurnosti BiH Nenadu Neši?u.

 

08. 08. 2023.
 

Otvoreno pismo je odgovor povodom javnog istupa ministra sigurnosti BiH Nenada Neši?a u kojem je susret ?lana Predsjedništva BiH Denisa Be?irovi?a sa nekadašnjim komandantom Petog korpusa Armije Republike BiH generalnom Atifom Dudakovi?em ocijenio kao ?in usmjeren protiv srpskog naroda i bosanskohercegova?kog entiteta RS.

Ministre Neši?u, opstanak države BiH je najve?a pobjeda Armije RBiH?.

Za razliku od politi?kog, vojnog i policijskog establišmenta entiteta RS kome su Me?unarodni sud pravde i Me?unarodni krivi?ni sud za bivšu Jugolsaviju presudili genocid, ratni zlo?in i zlo?in protiv ?ovje?nosti za vrijeme agresije na RBiH,  Armija RBiH nastala u odbrani slobode države BiH  je jedina antifašisti?ka snaga u agresiji na RBiH i genocidu protiv njenih gra?ana, prije svega Bošnjaka, koja je vodila borbu za slobodu i ?ast svoje me?unarodno priznate države BiH. 

Armija RBiH je simbol historijskog kontinuiteta bosanskohercegova?ke državnosti i nezavisnosti, simbol kontinuiteta antifašizma na bosanskohercegova?koj zemlji. 

Armija RBiH se nije borila za BiH u kojoj i dalje organizovano djeluju fašisti?ke snage, u kojoj se javno gazi istina i pravda i zabranjuje kultura sje?anja, u kojoj se kontunirano pokušava izvršiti revizija historijskih, nau?nih i sudskih ?injenica o genocidu u BiH, u kojoj su subjekti antibosanske koalicje razvili metode manipulacije kojima uspjevaju prekriti svoje prave namjere i ciljeve, te se predstavljaju kao zaštitnici naroda, a zapravo žele uništiti državu BiH. Oni zapravo žrtvuju narod, državni interes i državno dobro za veliko nacionalisti?ke, antibosanske programe i ideje. 

Armija RBiH odgovorila je najtežem izazovu u višestoljetnoj historiji države BiH, odbranivši najve?e civilizacijske vrijednosti. U toj borbi pripadnici Armije RBiH pokazali su svoju ljudsku i moralnu veli?inu, odbranivši ?asno državu BiH. 

Armija RBiH okupila je sve patriote, koji su zajedno stali na prvi front odbrane BiH, bez obzira na etni?ke, vjerske ili druge razlike. Dijelili su ideju slobodne i nezavisne države kojoj su agresori otvoreno prijetili nestankom i uništenjem. 

Armije RBiH je ustala protiv osmišljenog i organiziranog plana za agresiju i genocid nad nesrpskim stanovništvom, ali i ne samo to. Ona je imala viziju države BiH, kao nezavisne i suverene države ravnopravnih i slobodnih gra?ana i naroda, protiv druge vizije, koja se temeljila na  njenom nestanku i borbi do potpunog uništenja.

Vaš odnos prema takvoj Armiji RBiH ne može srušiti ugled armije ?iju strategiju odbrane i ljudski odnos u odbrani vlastite države danas izu?avaju renomirani svijetski univerziteti kao ?udo bosanskog otpora. Vaše rije?i govore samo o vama, svrstavaju?i vas u antibosansku, antidržavnu koaliciju. Niste zaslužili voditi bitan resor ministarstva sigurnosti ?asne i ponosne države BiH.


Dr. Emir Rami?
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: