Vijesti

IGK upoznao lidere Kanade o prijetnjama koje posljednjih dana dobijaju uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica - Poto?ari.

04. 08. 2023.

IGK upoznao lidere Kanade o prijetnjama koje posljednjih dana dobijaju uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica - Poto?ari.

IGK oštro osu?uje prijetnje koje posljednjih dana dobijaju uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica - Poto?ari, nakon objavljivanja Izvještaja o negiranju genocida.


Imaju?i u vidu da je Kanada ?lanica Upravnog odbora Vije?a za implementaciju mira, imaju?i u vidu da je Kanada odlukama Parlamenta priznala genocid u Srebrenici, imaju?i u vidu da je Kanada zakonom krivi?no sankcionisala negatore genocida u Srebrenici, IGK je pozvao Vladu i Parlament Kanade da najoštrije osudi sramni, anticivilizacijski, neljudski napad na ?lanove tima Izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici i uposlenike Memorijalnog centra Srebrenica-Poto?ari, te preduzme i druge potrebne mjere u cilju zaštite boraca za istinu i pravdu. 


Istovremeno IGK je zatražio od kanadskih organizacija i institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda da dignu svoj glas u zaštitu prema ljudima koji brane istinu od zaborava, a posebno sje?anje na žrtve koje su nevino izgubile živote u presu?enom genocidu nad Bošnjacima u zašti?enoj zoni UN-a.


IGK u svojim kontaktima kontinuirano isti?e zna?aj rada Memorijalnog centra Srebrenica - Poto?ari, svijetskog centra ne samo sje?anja na najve?i zlo?in poslije holokausta u Evropi, genocid u Srebrenici, ve? i mjesto obrazovanja i borbe protiv svih oblika ljudske degradiacije, mržnje i dehumanizacije. 


IGK poziva Kanadu i sve prijatelje istine i pravde u svijetu da pomognu Memorijalni centar Srebrenica - Poto?ari.  Samo sa jakim Memorijalnim centrom, upotrebom nauke i znanja ne?emo ostati nijemi na negiranja i tabuiziranja genocida u BiH koja se dešavaju svakodnevno i pored brojnih presuda me?unarodnih sudova. Ne tražimo pokajanje od onih koji su mentori genocida. Tražimo institucionalizaciju i centralizaciju kulture sje?anja. Nepriznavanje genocida i odnos svijeta prema tome je davanje do znanja da rat nije završen, da je plan uništenja države BiH i bošnja?kog naroda još živ, da su otvorena vrata za novi genocid. Ovo nas treba mobilisati da istrajemo u pomo?i projektu “Memorijalnog centra Poto?ari”.


Mi nemamo pravo na ?utnju i zaborav. Borba za istinu i pravdu je osnova našeg opstajanja i postojanja, i za nju se vrijedi boriti. Holokaust nije po?eo sa gasnim komorama. Genocid u BiH nije po?eo sa masovnim ubistvima. Po?eli su sa diskriminacijom i govorom mržnje. Najbolje odavanje po?asti žrtvama genocida je organizovana i znala?ka borba za prevenciju kroz jednakost u našim rije?ima i djelima. U tom sudbonosnom procesu pomo? “Memorijalnom centru Poto?ari” je od najbitnijeg zna?aja. 


Žrtve genocida u BiH, posebno Bošnjaci, su trn u oku Zapadu i Istoku. To je potvrda naše vrijednosti, ali i obaveza da zbijemo svoje redove i odupremo se negatorima genocida i falsifikatorima sudskih i historijskih ?injenica; da mobiliziramo sve resurse ne samo za kulturu sje?anja, ve? i za lobiranje za istinu, pravdu, kulturu sje?anja upotrebom znanja, nauke i obrazovanja, te da se izborimo da žrtva, odnosno Bošnjaci, odre?uju granice sje?anja, jer je važno kako ?emo u kona?nici biti upam?eni u historiji.


IGK je pozvao Kanadu da da snažnu podršku rukovodstvu i uposlenicima Memorijalnog centra kojeg ve?inom ?ine preživjeli, ali i potomci žrtava genocida i koji danas uglavnom sa svojim porodicama žive u Podrinju. Oni su svojim napornim radom najvažniju memorijalnu instituciju u BiH stavili u rang najve?ih svjetskih memorijala.


Institut za iustraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: