Vijesti

Institut za istraživanje genocida Kanada podržava sve zahtijeve sa protesta gra?ana u Grada?cu zbog monstruoznih ubistava.

 

Institut za istraživanje genocida Kanada podržava sve zahtijeve sa protesta gra?ana u Grada?cu zbog monstruoznih ubistava.

Istovremeno smatramo sramnim što  niko iz suda i policije nije došao na proteste. 

Na protestima su izneseni sljede?i zahtjevi:

* Tražimo da se na zahtjev Grada Grada?ca, od kantonalnog i federalnog nivoa traži da se uspostavi posebna služba koja ?e žrtvama nasilja pružati zdravstvenu, psihološku i pravnu pomo?;

* Da se uspostavi samostalna upravna služba za rad sa djecom i mladima u riziku, preventivno, terapiski, sa adekvatnim stru?njacima;

* Da se uspostavi sigurna ku?a u Grada?cu.;

* Tražimo besplatnu telefonsku liniju za žrtve nasilja koja ?e biti otvorena 24 sata za podru?je Grada?ca;

* Da se u nastavni plan i program uvede predmet o jednakosti žena i muškaraca na svim nivoima obrazovanja;

* Da se oja?aju i opreme policijske snage, ljudstvom i stru?nim osposobljavanjem;

* Da se formira i obu?i poseban odjel u Policijskoj upravi koji ?e primati i obra?ivati prijave nasilja kada žrtva traži zaštitu i 

* Da se formira odjel koji ?e biti savjetodavni i pružati podršku gra?anima i gra?anima u cilju stvaranja zdravih me?uljudskih odnosa.

U Grada?cu potpisuju peticiju za uvo?enje femicida kao posebnog krivi?nog djela.

Ne može se ostaviti sudiji na volju da vaga i odlu?uje da li se pruža ili ne pruža zaštita. 

Prema Istanbulskoj konvenciji, država je dužna postupati s dužnom pažnjom prema svim prijavljenim slu?ajevima nasilja nad ženama.

IGK

Vijesti: