Vijesti

IGK traži sankcionisanje Nenada Stevandi?a

17. 08. 2023.
IGK traži sankcionisanje Nenada Stevandi?a

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} traži od Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu {BiH} Christiana Schmidta da upotrebom bonskih ovlaštenja sankcioniše Stevandi?a zabranom obavljanja bilo koje politi?ke funkcije.
Osnov za upotrebu bonskih ovlaštenja je stavljanje Stevandi?a na ameri?ku crnu listu jer je direktno odgovoran za podsticanje donošenja zakona u Narodnoj skupštini bh. entiteta RS, kojim se odluke Ustavnog suda BiH proglašavaju neprimenjivim u bh. entitetu RS, ?ime se negiraju institucije države BiH, opstruiše i ugrožava provo?enje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ozbiljno narušava mir i stabilnost u regiji. Drugi osnov za primjenu bonskih ovlasti je osnovana sumnja za izvršenje ratnog zlo?ina i zlo?ina protiv ?ovje?nosti za vrijeme agresije na BiH.

Istovremeno IGK je podnio krivi?nu prijavu protiv Stevandi?a Tužilaštvu BiH.
Nenad Stevandi?, predsjednik Narodne skupštine bh. entiteta RS i predsjednik stranke Ujedinjena Srpska, ve? godinama se suo?ava sa optužbama vezanim za njegovu ratnu prošlost i ulogu u agresiji na BiH. IGK posjeduje dokaze o izvršenom ratnom zlo?inu i zlo?inu protiv ?ovje?nosti koji se prije svega ogledaju u u?eš?u Stevandi?a, kao komandanta “Srpskih odbrambenih snaga” (SOS) u Kotor Varoši u maltretiranju i prisilnom zatvaranju bošnja?kog stanovništva, vršenju racije po bošnja?kim ku?ama, grubom maltretiranju i odvo?enju Bošnjaka u koncentracione logore smrti na podru?ju Kotor Varoša.

IGK još jednom upozorava Visokog predstavnika i Tužilaštvo BiH da je država BiH napadnuta zbog kontinuiranog negiranja države, ugrožavanja njenog teritorijalnog integriteta, nezavisnosti, suverenosti i državno pravno politi?kog subjektiviteta, radikalnog kršenja Op?eg okvirnog sporazuma za mir, što je prijetnja miru i stabilnosti u BiH i podrivanje perspektive svih gra?ana, uklju?uju?i i i gra?ane iz bh. entiteta RS. Kontinuirani udari Stevandi?a na državu BiH su kulminirali usvojenim aktima Narodne skupštine bh. entiteta RS, što je direktan udar na Dejtonski mirovni sporazum i ustavnopravni poredak BiH. 

Visoki predstavnik i Pravosudne institucije BiH su dužne da odlu?no reagiraju i hitno poduzmu korake iz svoje nadležnosti. Ne smije biti nikakvog odlaganja ili ?ekanja. Jer Stevandi? zajedno sa Miloradom Dodikom i njegovim establišmentom uvode BiH u neizvjesnost i nestabilnost ?ije posljedice mogu biti nesagledive. U svom destruktivnom djelovanju Stevandi? i navedeni establišment  mora biti sprije?en, institucionalno od strane Visokog predstavika i pravosudnih institucija BiH.

O ovim aktivnostima IGK je ve? upoznao premijera Kanade, Vladu i Parlament Kanade i kanadske organizacije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: