Vijesti

IGK o otkazanoj posjeti. Direktna podrška antibosanskoj koaliciji

 

IGK o otkazanoj posjeti. Direktna podrška antibosanskoj koaliciji

Odustajanje od posjete Banjoj Luci visokog predstavnika, koji je mogao zatražiti asistenciju me?unarodnih oružanih snaga u BiH da mu obezbijede sigurnost, direktna je podrška antibosanskoj koaliciji koja ima osnovni cilj podjeliti državu BiH, što je opasno ugrožavanje mira i stabilnosti, ne samo u BiH, ve? i u Evropi i svijetu.

Nakon zatvaranja entitetskih granica, a ?emu je prethodilo nekoliko mjeseci procesa intenzivne okupacije državnih institucija u BiH, gdje visoki predstavnik ništa nije uradio da zaustavi Milorada Dodika, ve? je vukao poteze koji su Dodiku išli na ruku, pokazalo se da Dodik kada god poželi može zatvoriti entitetsku, administrativnu liniju razgrani?enja. Kad god poželi može postaviti snajperiste po krovovima kao '92, a da nigdje nema me?unarodne zajednice kao garanta mira da ga zaustavi. 

Otkazivanje posjete Banja Luci od strane visokog predstavnika direktna je podrška opasnim separatisti?kim težnjama antibosanske koalicje koju predvode Srbija i Hrvatska, a ?ije ciljeve neposredno izvršava Milorad Dodik.

U toku je snažno ukrupnjavanje srpskog faktora, kako u matici, tako i u dijaspori, posebno u sjevernoameri?koj dijaspori, kao liderskog faktora unutar antibosanske koalicije. To više nije samo politika SNSD-a, to je sad srpska politika u i van BiH. U sjevernoameri?koj dijaspori ukrupnjavanje srpskog faktora predvodi Srpska pravoslavna crkva koja ne samo da direktno udara na državu BiH, ve? i na hostorijske, sudske i nau?ne ?injenica o agresiji i genocidu u BiH.

Bosanska koalicija ima brojne pravne, politi?ke i diplomatske mogu?nosti i na unutrašnjem, i na vanjskopoliti?kom planu da zaustavi antidržavnu ofanzivu antibosanske koalicije u cilju zaštite suverene, nedjeljive i demokratske države BiH. 

Vrijeme je da bosanska koalicija iz pri?e ide u direktnu akciju sa ciljevima: o?uvanja i afirmiranja nezavisnosti i suvereniteta države BiH, zaštite teritorijalnog integriteta države BiH, ubrzanja evroatlantskih integracija BiH, afirmacije, principa ustavnosti i zakonitosti, promociji i osiguranju ljudskih i gra?anski sloboda svih gra?ana, politi?koj koordinaciji i zajedni?kom definiranju stavova u vezi sa strateškim pitanjama koja su vezana za sadašnjost i budu?nost države BiH.

IGK poziva probosanskohercegova?ke snage u matici i dijaspori da se organizuju na adekvantan na?in, da odgovore na napade na suverenost, teritorijalni integritet, me?unarodni subjektivitet i nezavisnost BiH, ali i njenu dalju budu?nost. BiH, istina, pravda i kultura sje?anja se brane danas obrazovanjem, znanjem, jedinstvom.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: