Vijesti

IGK povodom sramnog, anticivilizacijskog, antihumanog otvaranja spomen sobe i otkrivanja spomenika ratnom zlo?incu Dragoljubu Mihailovi?u u Beogradu na mjestu gde se nalazila porodi?na ku?a Mihailovi?a.

17. 10. 2023.
?IGK povodom sramnog, anticivilizacijskog, antihumanog otvaranja spomen sobe i otkrivanja spomenika ratnom zlo?incu Dragoljubu Mihailovi?u u Beogradu na mjestu gde se nalazila porodi?na ku?a Mihailovi?a.


Proces rehabilitacije ?etni?kog pokreta Draže Mihailovi?a u Srbiji predstavlja najgrublji oblik falsificiranja historijskih ?injenica te ideološko-politi?ku reviziju historije.


Historijske i nau?e ?injenice su dokazale da se radi o fašisti?ko-kolaboracionisti?ko, izdajni?kom i zlo?ina?kom pokretu o ?emu svjedo?e brojni dokumenti uklju?uju?i i ?etni?ka dokumenta iz Drugog svjetskog rata te njegova rehabilitacija predstavlja i jedan od oblika zlo?ina.


U isto vrijeme, ratni zlo?inac Mihailovi? je izdajnik i vlastitog naroda i države te na sudu dokazani ratni zlo?inac i sada se taj zlo?inac pokušava promijeniti u žrtvu, a da bi Mihailovi? postao žrtva mora se rehabilitirati da bi nakon toga postao i nacionalni junak, što predstavlja opasnost da se jedna cjelokupna nacija identificira s ratnim zlo?incem. 


To bi u suštini bila rehabilitacija srpske nacionalisti?ke ideologije, politike i prakse koja ima svoj kontinuitet punih 200 godina i na ?ijim je osnovama na kraju XX stolje?a ponovo u Bosni i Hercegovini izvršen genocid.


Rahabilitacija ?etni?kog pokreta i njegovog vo?e Draže Mihailovi?a, jednog od najve?ih ratnih zlo?inaca, dokaz je da je ?etni?ki neofašizam doveo do najve?eg zlo?ina u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata – genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, “zašti?enoj zoni Ujedinjenih nacija“ 1995, dokaz da se u Srbiji i dalje nisu odrekli fašisti?ke agresivno genocidne ideologije i politike. 


IGK podvla?i da je rehabilitacija Mihailovi?a još jedan u nizu dokaza da je kraj Drugog svjetskog rata bio samo vojna pobjeda. Pobije?ene su bile samo fašisti?ke države i njihove vojske, ali nije bio pobije?en fašizam kao povijesna praksa, politi?ka metoda, ideološka mreža i misaoni obrazac.


Fašizam je preživio i sada se vra?a tamo gdje je bio pobije?en. ?etništvo se uz blagoslov i podršku srpske pravoslavne crkve, srpskih akademskih i književnih krugova nakon zadnjeg genocida nad Bošnjacima, prenijelo u 21. stolje?e.


Svjesno falsifikuju?i historijske ?injenice u Srbiji su zakonskim mjerama izjedna?eni fašisti sa antifašistima, ?ime je ponovo došla do izražaja obmana doma?e i svjetske javnosti i izdaja vlastitog naroda, na ?ijim je pozicijama bio i ostao ?etni?ki pokret Draže Mihailovi?a.


Rehabilitacija Draže Mihailovi?a je zlo?ina?ki ?in, s dalekosežnim posljedicama. Tim zlo?ina?kim ?inom rehabilitiran je neofašizam, izvršen zlo?in nad istinom i pravdom, ponižen ne samo internacionalni antifašisti?ki pokret, nego i UN, Evropska unija i sve internacionalne institucije zasnovane na ljudskim pravima i slobodama.


Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: