Vijesti

Sarajevo je bilo, jeste i osta?e evropski Jerusalem

 

Sarajevo je bilo, jeste i osta?e evropski Jerusalem

Sarajevo nije evropski ?erusalem, to je gotovo etni?ki o?iš?en grad u kojem pravoslavna i katoli?ka crkva i sinagoga služe kao objekti za zavaravanje naivnih turista koji u Sarajevu provedu dan u neznanju. Sarajevo je grad iz koga je protjerano 150.000 Srba i koji naseljavaju dominantno muslimani Bošnjaci, a sliku multietni?nosti im daju ?lanovi diplomatskog kora, koji doduše nisu rezidentni, ali borave tamo, rekao je Dodik.
Ovo što si iz mržnje rekao o glavnom gradu Bosne i Hercegovine sigurno ne?e naškoditi Sarajevo, ali sigurno govori o tebi, tvom antibosanskom, anticivilizacijskom i neljudskom karakteru.
Tvoj govor je u službi onih koji su držali Sarajevo u opsadi, što je je sumorni trenutak ?ovje?anstva, ali i simbol otpora agresiji i genocidu sa jasnom porukom zlo?incima, Sarajevo se ne da pomesti, Bosna i Hercegovina ne može nestati. Staviti i držati grad u opsadi, onemogu?iti mu normalno snabdijevanje hranom, vodom, energentima, lijekovima i danono?no granatama, snajperima i drugim oru?ima i oružjima, te zabranjenim sredstvima i metodama ratovanja, ubijati i ranjavati nezašti?ene, izgladnjele i iznemogle civile, predstavlja potpuno o?igledan i jasan dokaz srpske agresorsko - genocidne namjere, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija davno osudila usvajanjem Konvencije o spre?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida, koja spada u korpus najzna?ajnijih me?unarodnopravnih dokumenata.

U Sarajevo dolaze ljudi da mogu slobodno da dišu, da se ne boje da kažu odakle su i ko su.  Zato je Sarajevo tako blisko ljudima.

 

Vijesti: